دانشجویان الکترونیک تبریز

سایت تخصصی الکترونیک ورشته های برق

مطالب علمی روز:

اثر نشر ميداني الکتروني در فيلم نانولوله‌هاي کربني

چکـيده:
در اين گزارش، به‌طور خلاصه ويژگي‌هاي يک فيلم نانولوله کربني ناشر الکترون بررسي شده و با توجه به نتايج تئوري در نشرميداني فلزات و نتايج تجربي به دست آمده براي نانولوله‌هاي کربني در مقالات و گزارش‌هاي اخير، عناصر مؤثر در يک فيلم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در انتها خصوصيات يک فيلم نانولوله‌اي بهينه براي کاربرد در صنعت ارائه مي‌شود

شکل 1. نمايش شماتيک غلبه الکترون‌هاي نزديک سطح فرمي بر سد انرژي

ا. تئوري مسئله
اثر نشر ميداني الکترون‌ها از سطح يک ماده چگال که اکثراً شامل فلزات مي‌شود، عبارت است از تونل‌زني الکترون از سطح فرمي فلز به درون ناحيه ديگر که معمولاً خلاء است. اين يک پديده کاملاً کوانتومي است و الکترون‌ها از حالات محدود شده فلزي با غلبه بر يک سد پتانسيلي در فصل مشترک فلز با محيط اطرافش، به يک ذره آزاد تغييرحالت مي‌دهند.
اين اثر همان‌طور که از اسمش پيداست در اثر بر همکنش ميدان الکتريکي با فلز، روي مي‌دهد پس در زمره کوانتوم الکترو ديناميک بررسي مي‌شود. تقريب‌هاي نظري در مورد يک جريان نشري الکتروني از يک فلز، به‌طور معمول در يک مدل نيمه کلاسيک صورت مي‌پذيرد، که به نظريه فـولر- ناردهيم [Fowler-Nardheim) [1) مشهور است. (شکل 1)
ميدان اطراف الکترود فلزي تخت به‌صورت تابعي از فاصله و پتانسيل الکتريکي به‌صورت زيرتعريف مي‌شود.
 

شکل 2. انتشار الکترون‌ها از يک شي نوک تیز فلزي که در ولتاژ V قرار دارد

اما وقتي از شيء سوزني شکلي استفاده مي‌کنيم، ميدان در اطراف نوک تيز آن شديدتر است، پس ميدان به شعاع انحناي نوک آن بستگي دارد و رابطه 1 با يک ضريب تشديد ميداني که با شعاع رابطه عکس و با نسبت هندسي ( نسبت ارتفاع به سطح مقطع)، رابطه خطي دارد و نيز به‌طور معکوس با فاصله ‌اندکي تغيير مي‌کند، به‌ صورت زير تصحيح مي‌شود:
 

چگالي جريان الکترون‌هاي نشر شده به واسطه ميدان از سطح يک فلز سوزني شکل با تابع کار (تابع کار از ويژگي‌هاي ذاتي عنصر است) به وسيه رابطه فـولر- ناردهيم به‌صورت زير داده شده است:
 

که A وB ضرايب ثابت هستند [7] .
2. اثر نشر ميداني در فيلم‌هاي نانولوله کربني
نمود وضعيت ظاهري نانولوله‌هاي کربني، يعني نسبت طول به سطح مقطع آن و نيز شعاع کوچک انحناي نوک، آنها را بسيار شبيه به سوزن فلزي باريک مورد بحث در بالا مي‌کند و بررسي‌هاي قبل را موجه مي‌سازد. اهميت بررسي نشر الکترون از نانولوله‌هاي کربني به علت کاربرد‌هاي وسيع آن در صنعت پانل‌هاي نمايشي به عنوان تفنگ الکتروني، ارتقاي فناوري ميکروسکوپ‌هاي الکتروني به عنوان نوک در ميکروسکوپ‌هايAFM و حکاکي در سطوح نانو است. مطالعات منتشرشده از سال1995 نشان مي‌دهد [2,3,4] که نشرميداني براي تمامي انواع ساختار نانولوله‌هاي کربني (Armchair,Zigzag,Chiral) به‌طور عالي برقرار است و نشان دهنده استقلال اين اثر از نوع ساختار آنهاست.

شکل3. تصاوير نشر ميداني از فيلم‌هایی با نانولوله‌هاي چند ديواره و در ولتاژ يکسان اما با چگالي‌هاي متفاوت (از راست به چپ: کم، متوسط و زياد) [6]

اما همين مطالعات، تک ديواره (SWNTs) بودن يا چند ديواره (MWNTs) بودن آنها را به عنوان عاملي مؤثر مورد بررسي قرار داده‌اند [5].
به‌طور کلي عوامل مؤثر در نشر ميداني نانولوله‌هاي کربني به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ اول، ساختار ذاتي و ويژگي‌هاي شيميايي منحصر به فرد نانولوله‌ها که به قطر و رفتار سطحي آنها و نيز باز و بسته بودن انتهاي آنها برمي‌گردد. دوم، چگالي و نيز نوع جهت‌گيري آنها بر روي سطح فيلمي که رشد داده شده‌اند. اين زيرلايه مي‌تواند با توجه به نوع کاربرد، سيليکون و طلا و. . . باشد. بررسي روي نمونه‌هاي فراوان نشان مي‌دهد که در فيلم‌هايي که چگالي نانولوله‌ها روي آنها متوسط و نرمال است، نشر الکتروني در ميدان آستانه کمتري صورت مي‌گيرد[6]. شکل (3) به‌خوبي نشان مي‌دهد که فيلم با چگالي متوسط، نشر يکنواخت و واضحي را نشان مي‌دهد که در آن، خطوط، پل‌ها و نقاط بر روي فيلم ساخته شده قابل تمايز هستند

 اين نتايج اثبات‌کننده نقش مهم چگالي فيلم و هندسه در ناشران الکترون است. تقويت ميداني يک نشرکننده الکتروني که جريان نشرشده را براي يک ميدان الکتريکي تعيين مي‌کند، تنها به هندسه نشرکننده يعني شعاع انحناي نوک و ارتفاع نانولوله‌ها از زيرلايه بستگي دارد. اما وجود يک چگالي بهينه نانولوله‌اي روي فيلم که در چگالي‌هاي متوسط روي مي‌دهد نشان دهنده فاصله‌اي بهينه بين نانولوله‌هاي ناشر الکتروني است که ما را به الگوي پخش نانولوله‌ها روي زيرلايه‌ها براي کارايي بهتر راهنمايي مي‌کند. اين فاصله تقريباً يک تا دو برابر ارتفاع نانولوله‌هاي کاربردي است که امروزه موضوع تحقيقاتي مهمي براي شرکت‌هاي توليد کننده پانل‌هاي نمايشي (شکل 5 و6) شده است. در شکل (4) مدل شبيه‌سازي شده اين مسئله را مي‌توان ديد و به مقايسه آنها پرداخت.

اما عاملي که روي کاربرد آنها تأثير بسزايي دارد، ثابت باقي ماندن اين يکنواختي و شدت نشر الکتروني در طول زمان است که روي طول عمر فيلم‌ها- در مقياس تجاري- مؤثر است. با مقايسه فيلم‌هاي ساخته شده از نانولوله‌هاي تک ديواره و چند ديواره و آزمايش در شرايط يکسان، اين نتيجه حاصل شده است که افت در نشرالکتروني در فيلم‌هاي تک ديواره ده برابر سريع‌تر از فيلم چند ديواره رخ مي‌دهد. [5] اين پديده را شايد بتوان به حساسيت نانولوله‌هاي تک ديواره نسبت به بمباران يوني و پرتويي نسبت داد که چند ديواره بودن، اين ضعف را با پوشش ديوارهاي ديگر حذف مي‌کند و نمي‌گذارد که تعادل ساختاري از بين برود. با توجه به توضيحات داده شده بهترين فيلم نانولوله‌اي، فيلمي است با چگالي متوسطي از نانولوله‌هاي چند ديواره با انتهاي بسته که به‌طور يکنواخت روي زيرلايه‌اي توزيع شده‌اند و با حداقل ولتاژ آستانه الکتريکي، نشر يکنواختي را ايجاد کنند که آخري در صرفه‌جويي انرژي مؤثر است.

در شکل (5)، طرح ساده اي از يک نمايشگر نانوتيوپي نشان داده شده است(5) ، نانولوله کربني که انتهاي آن بر روي يک زيرلايه سيليکوني قرار گرفته است توسط ولتاژ الکتريکي تحريک ميشود تا به گسيل الکتروني بپردازد دقيقا همان کاري را که تفنگ الکتروني در نمايشگرهاي عادي انجام ميدهد. الکترونهاي منتشر شده در فاصله بين لايه فسفري و نانولوله شتاب داده مي شوند تا در هنگام جذب بتوانند اين لايه را برانگيخته کنند تا در انتها با ايجاد نورهاي رنگي که ما برروي نمايشگر مي بينيم کار به پايان برسد .
3. نتيجه
پارامترهاي موثر در ساختمان يک فيلم نانو لوله اي گسيل ميداني غالبا از نوع هندسي هستند و ما با کنترل شرايط فيزيکي محيط در هنگام رشد نانولوله ها برروي زيرلايه
مي توانيم کيفيت کاربردي و تجاري آن را بهبود ببخشيم .

شكل 4. در اين شکل مي‌توان از بالا به پايين تغييرات چگالي را از زياد به کم ديد که حالت چگالي متوسط بهترين بازده نشري را نشان مي‌دهد

شكل 5. شماتيك بسيار ساده از يك نمايشگر اثر نشر ميداني نانولوله كربني

شکل6. نمايشگر رنگي ساخته پژوهشکده سامسونگ در جنوب سئول در کره جنوبي

 


سیستم مکان یابی جهانی یا GPS چیست؟

 

سيستم مكان يابي جهاني ( Global Positioning System ) يك سيستم هدايت ( ناوبري) ماهواره اي اســت شـامل شبكه اي از 24 ماهواره درگردش كه درفاصله 11 هزارمايلي ودر شش مدارمختلف قراردارند .

در واقع یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24 ماهواره تشکیل شده است و این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.

خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است.

 24 ماهواره که دور زمین در گردش هستند(شکل1)

ماهواره ها درحال حركت مي باشند و درعرض 24 ساعت دوباركامل بـــرگرد زميــن مي گردنــــــد . (هرروز دوبار )

باسرعتي درحدود 108 مايل درثانيه ) ماهواره هاي GPS به نام NAVSTAR شناخته مي شوند...

لازمه هرگونه آشنايي با GPS فراگيري ماهيت اصلي اين ماهواره ها مي باشد . اولين ماهواره GPS درفوريه 1978 پرتاب شد . وزن هرماهواره تقريباً / 2000 پاوند وداراي صفحات آفتابي به پهناي 17­f مي باشد . و قدرت فرستنده آن 50 وات ويا كمتر است. هر ماهواره 2 سيگنال ارسال مي كند: L1 و L2 . GPS هاي غير نظامي از فركانس 42MHZ.1575 :L1 اسـتــفــاده مي كننند .

هر ماهواره حدوداً 10 سال فعال مي ماند وجايگزيني ماهواره ها بموقع انجام گشته و ماهواره هاي جايگزين به فضا پرتاب مي گردند . برنامه شبكه GPS هم اكنون تا سال 2006 تنظيم وجايگزيني هاي لازمه ترتيب داده شده اند.مسير گردش ماهواره ها آنها را بين عرض جغرافيايي 60 درجه شمالي و60 درجه جنوبي قرارمي دهد . اين امر به معني آن است كه درهرنقطه از زمين ودرهرزمان مي توان سيگنال هاي ماهواره أي را دريافت نمود. وهرچه به قطبهاي شمال – جنوب نزديك شويم نيز همچنان ماهواره هاي GPS را خواهيم ديد . هرچند دقيقاً در بالاي سرما نخواهند بود واين در دقت وصحت عمل آنها در اين نقاط تاثيرمي گذارد .

يكي از بزرگترين مزاياي رهيابي بوسيله GPS نسبت به روشهاي ديگر زميني آن است كه اين سيستم درهر شرايط جوي و بدون توجه به نوع كاربرد گيرنده GPS بخوبي كارمي كند .

ماهواره های GPS

24 عدد ماهواره GPS در مدارهایی بفاصله 24000 هزار مایل از سطح دریا گردش می کنند. هر ماهواره دقیقا طی 12 ساعت یک دور کامل بدور زمین می گردد. سرعت هریک 7000 مایل بر ساعت است. این ماهواره ها نیروی خود را از خورشید تامین می کنند. همچنین باتری هایی نیز برای زمانهای خورشید گرفتگی و یا مواقعی که در سایه زمین حرکت می کنند بهمراه دارند. راکتهای کوچکی نیز ماهواره ها را در مسیر صحیح نگاه می دارد. به این ماهواره ها NAVSTAR نیز گفته می شود.

در اینجا به برخی مشخصه های جالب این سیستم اشاره می کنیم:

• اولین ماهواره GPS در سال 1978 یعنی حدود 35 سال پیش در مدار زمین قرار گرفت.

• در سال 1994 شبکه 24 عددی NAVSTAR تکمیل گردید.

• عمر هر ماهواره حدود 10 سال است که پس از آن جایگزین می گردد.

• هر ماهواره حدود 2000 پاوند وزن دارد و طول باتری های خورشیدی آن 5.5 متر است.

• انرژی مصرفی هر ماهواره، کمتر از 50 وات است.

GPS چگونه کار می کند؟

ماهواره های این سیستم، در مداراتی دقیق هر روز 2 بار بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند. از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز، معین می کند.

گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره برای محاسبه 2 بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسیرپیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطاعات مفید دیگر، می نماید.

گیرنده GPS

بسته به نوع مصرف و بودجه می توانید از طیف وسیع گیرنده های GPS بهره ببرید. همچنین، باید از در دسترس بودن نقشه مناسب و بروزجهت ناحیه مورد استفاده تان، اطمینان حاصل کنید. امروزه بهای گیرنده های GPS بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است و هم اکنون در کشور ما  (ایران) با بهایی معادل یک عدد گوشی متوسط موبایل نیز می توان گیرنده GPS تهیه کرد. در کشورهای توسعه یافته از این سیستم جهت کمک به راهبری خودرو، کشتی و انواع وسایل نقلیه بهره گیری می شود.

هر چه نقشه های منطقه ای که در حافظه گیرنده بارگذاری می شود دقیق تر باشد، سرویسهایی که از GPS می توان دریافت داشت نیز ارتقا می یابد. برای مثال، می توان از GPS مسیر نزدیکنرین پمپ بنزین، تعمیرگاه و یا ایستگاه قطار را سوال نمود و مسیر پیشنهادی را دنبال کرد. دقت مکانیابی این سیستم در حد چند متر می باشد، که بسته به کیفیت گیرنده تغییر می کند. از سیستم محلیابی جهانی می توان در کارههایی چون نقشه برداری و مساحی، پروژه های عمرانی، کوهنوردی، کایت سواری، سفر در مناطق ناشناخته، کشتی رانی و قایقرانی، عملیات نجات هنگام وقوع سیل و زمینلرزه و هر فعالیت دیگر که نیازمند محل یابی باشد، بهره برد.

هر کس که بخواهد بداند کجاست و بکجا می رود به این سیستم نیازمند است، با توجه به نزول شدید بهای گیرنده های این سیستم، و افزایش امکانات آنها، این تکنولوژی در آینده نزدیک بیش از پیش در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

اطلاعاتي كه يك ماهواره GPS ارسال مي كند چيست ؟

سيگنـال GPS شـــــامــل : يـــك كد شبه تصادفي Pseudo Random Code ، داده اي بنام ephemeris ويك داده تقويــــمي بنام almanac مي باشد. كد شبه تصادفي مشخص كننده ماهواره ارسال كننده اطلاعات ( كد شتاسايي ماهواره ) مي باشد.

هرماهواره باكدي مخصوص شناسايي مي شود : RPN Random Code Pseudo اين عددي است بين 1و 32 . اين عدد درگيرنده هر GPS نمايش داده ميشود .دليل اينكه تعداد اين شناسه ها بيش از 24 مي باشد امكان تسهيل درنگهداري شبكه GPS باشد . زيرا ممكن است يك ماهواره پرتاب شود و شروع بكار نمايد قبل از اينكه ماهواره قبلي از رده خارج شده باشد . به اين دليل ازيك عدد ديگر بين 1و 32 براي شناسايي اين ماهواره جديد استفاده مي شود .

داده Ephemeris دائماً بوسيله ماهوارها ارسال ميگردد وحاوي اطلاعاتي درمورد : وضعيت خود ماهواره (سالم يا ناسالم) و تاريخ وزمان فعلي مي باشد . گيرنده GPS بدون وجود اين بخش از پيام درمورد زمان وتاريخ فعلي دركي ندارد . اين بخش پيام نكته اساسي براي تعين مكان مي باشد.

Almanac داده أي را انتقال مي دهد كه نشان دهنده اطلاعات مداري براي هرماهواره وتمام ماهوارهاي ديگر سيستم مي باشد .

حال ميتوان شيوه كار GPS را بهتر بررسي كرد . هرماهواره پيامي را ارسال مي كند كه بــطور ســــــاده مي گويد :

من ماهواره شماره X هستم ، موقعيت فعلي من Y است ، و اين پيام در زمان Z ارسال شده است
هر چند كه اين شكل ساده شده پيام ارسالي است ولي مي تواند كل طرز كار سيستم را بيان نمايد . گيرنده
GPS پيام را مي خواند و داده هاي almanac و ephemeris را جهت استفاده بعدي ذخيــره مي نمايد . اين اطـلاعـات مي توانند براي تصحيح و يا تنظيم ساعت دروني GPS نيز به كار روند .

حال براي تعيين موقعيت ، گيرنده GPS زمانهاي دريافت شده را با زمان خود مقايسه مي كند . تفاوت اين دو مشخص كننده فاصله گيرنده GPS از ماهواره مزبور مي باشد . اين عملي است كه دقيقاً يك گيرنده GPS انجام مي دهد . با استفاده از حداقل سه ماهواره يا بيشتر ، GPS مي تواند طول و عرض جغرافيايي مكان خود را تعيين نمايد . ( كه آن را تعيين دو بعدي مي نامند . ) و با تبادل با چهار ( و يا بيشتر ) ماهواره يك GPS مي تواند موقعيت سه بعدي مكان خود را تعيين نمايد كه شامل طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع مي باشد . با انجام پشت سر هم اين محاسبات ، GPS مي تواند سرعت و جهت حركت خود را نيز به دقت مشخص نمايد .

يكي از عواملي كه بر روي دقت عمل يك GPS اثــر مي گذارد . شكل قرار گرفتن ماهواره ها نسبت به يكديگر مي باشد . (از نقطه نظر GPS )

اگر يك GPS با چهار ماهواره تبادل نمايد و هر چهار ماهواره در شمال و شرق GPS باشند طرح و هندسه اين ماهوارها براي اين GPS بسيار ضعيف ميباشد و شايد GPS قادر نباشد مكان يابي نمايد. زيرا تمام اندازه گيريهاي فاصله در يك جهت عمومي قرار دارند. مثلث سازي ضعيف است وناحيه مشترك بدست آمده ازاشتراك اين مسافت سنجي ها وسيع مي باشد ( مكاني كه GPS براي مكان خود تصورمي كند بسيار وسيع مي باشد ودر نتيجه تعيين دقيق محل آن ممكن نيست ) دراين موقعيتها حتي اگر GPS مكان يابي را انجام دهد وموقعيتي راگزارش نمايد دقت آن نمي تواند زياد خوب باشـــــــد ( كمتر از500-300 فيت ). اگر همين چهارماهواره درچهارجهت ( شمال ، جنوب ، شرق ، غرب ) وبا زواياي 90 درجه قرارداشته باشند طرح اين چهار ماهواره براي GPS مزبور بهترين حالت مي باشد چراكه جهات مسافت سنجي چهار جهت متفاوت و نقطه اشتراك اين مسافت سنجي ها بسيار كوچك مي باشد . وهرچه اين نقطه اشتراك كوچكتر باشد به معني آن است كه بيشتر به نقطه واقعي حضورخود نزديك شده ايم . دراين موقعيت دقت عمل كمتر از100فيت مي باشد .

طرح وهندسه قرارگرفتن ماهواره ها هنگاميكه GPS نزديكي ساختمانهاي بلند، قلل كوهها ، دره هاي عميق ويا در وسايل نقليه قرارگرفته باشد به مساله مهمتري تبديـل مي گردد .اگر مانعي در رسيدن سيگنالهاي بعضي از ماهواره ها وجود داشته باشد GPS مي تواند از بقيه ماهواره ها بـــراي مكان يابي خود استفاده نمايد. هرچه اين موانع بيشتر و شديدتر شوند مكان يابي نيز مشكل تر مي گردد .
يك گيرنده
GPS نه تنها ماهواره هاي قابل استفاده را تشخيص مي دهد بلكه مكان آنها را درآسمان نيز تعيین مي كند . ( ارتفاع و زاويه ) منبع ديگرايجاد خطا " چند مسيري " مي باشد ." چند مسيري" نتيجه انعكاس سيگنال راديويي به وسيله يك شي مي باشد . اين پديده باعث ايجاد تصاوير سايه دار در تلويزيونها مي گردد هر چند در آنتنهاي جديد اين شكل به وجود نمي آيد ، اين پديده در آنتنهاي رو تلويزيوني قديمي به وجود مي آمد.

بروز اين اختلال براي GPS ها به اين شكل است كه امواج بعد از انعكاس به وسيله اشياء ( مانند ساختمانها يا زمين ) به آنتن GPS برسند . در اين صورت سيگنال مسير بيشتري را تا رسيدن به آنتن GPS طي مي كند و اين باعث مي شود كه GPS فاصله ماهواره را بيشتر از آنچه هست محاسبه نمايد. كه باعث ايجاد خطا در مكان يابي نهايي مي گردد. در صورت بروز اين اختلال تقريباً 15 فيت بر خطاي نهايي افزوده مي شود .منبع ديگري نيز براي ايجاد خطا ممكن است وجود داشته باشند . افزايش تاخير ( delay ) به دليل اثرات جوي نيز مي تواند برروي دقت كار اثر بگذارد . همچنين خطاهاي ساعت داخلي GPS . در هر دو اين موارد گيرنده GPS طوري طراحي شده است كه اين اثرات را جبران نمايد . ولي خطاهاي كوچكي بر اساس همين اثرات همچنان بروز خواهند كرد .

در عمل ، دقت كار يك GPS غير نظامي معمولي ، با توجه به تعداد ماهواره هاي تبادلي و طرح قرار گرفتن آنها بين 60 تا 225 فيت مي باشد. GPS هاي پيچيده تر و گرانتر مي توانند با دقتهايي در حد سانتيمتر كاركنند . ولي دقت يك GPS معمولي نيزمي تواند به كـــمك پـــردازشي بـــه نـــام DGPS Differential GPS به حدود 14 فيت يا كمتر برسد .سرويسهاي DGPS با هزينه كمي قابل اشتراك مي باشند . سيگنال تصحيحات DGPS توسط سازمان Army Corps Of Engineers و از ايستگاههاي مخصوص ارسال مي گردد . اين ايستگاهها در فركانس KHZ .325- 283.5 كار مي كنند تنها هزينه استفاده از اين سرويس خريدن يك دامنه از اين سيگنالها مي باشد . با اين كار يك گيرنده ديگر به GPS ما متصل مي شود ( از طريق يك كابل سه رشته اي ) و عمل تصحيح را طبق يك روش استاندارد به نام ( RTCM SC-104 ) انجام مي دهد . اشتراك سرويسهاي DGPS از طريق امواج راديويي FM نيز ممكن مي باشد .

چه كساني از GPS استفاده مي كنند ؟

GPS ها داراي كاربردهاي متنوعي در زمين ، دريا و هوا مي باشند ، اساساً GPS هر جايي قابل استفاده است مگر در نقاطي كه امكان وصول امواج ماهواره درآنها نباشد مانند داخل ساختمانها ، غارها ونقاط زيرزميني ديگر و يا زير دريا ، كاربردهاي هوايي GPS در رهيابي براي هوانوردي تجاري ميباشد . در دريا نيز ماهيگيران ، قايقهاي تجاري ، ودريا نوردان حرفه أي از GPS براي رهيابي استفاده مي كنند .

استفاده هاي زميني GPS بسيار گسترده تر مي باشد . مراكز علمي از GPS براي استفاده از قابليت و دقت زمان سنجي اش واطلاعات مكاني اش استفاده مي كنند . نقشه برداران از GPS براي توسعه منطقه كاري خود بــــهره مي گيرند . سايتهاي گرانقيمت نقشه برداري دقتهايي تا يك متر را فراهم مي آورند . GPS ها علاوه بر صرفه جويي دقتهاي بهتري را براي اين سايتها به ارمغان مي آورند . استفاده هاي تفريحي از GPS نيز به تعداد تمام ورزشهاي تفريحي متنوع است . به عـنوان مثال براي شكارچيان ، برف نوردان ، كوهنوردان وسياحان و…

در نهايت بايد گفت هركسي كه مي خواهد بداند كه دركجا قراردارد ، راهش به چه سمتي است ، ويا با چه سرعتي درحركت است مي تواند از يك GPS استفاده كند . در خودروها نيز وجود GPS به امري عادي بدل خواهد شد.سيستم هايي درحال تهيه است تا دركنار هر جاده اي با فشار دادن يك كليد موقعيت به يك مركز اورژانس انتقال يابد . ( بوسيله انتقال موقعيت فعلي به يك مركز توزيع ) سيستم هاي پيچيده ديگري موقعيت هر خودرو را دريك خيابان ترسيم مي كنند اين سيستمها به راننده بهترين مسير براي رسيدن به يك هدف خاص را پيشنهاد مي كنند .


اینترنت از طریق کابل برق

 

اتصال به اینترنت ممکن است تا چند وقت دیگر از طریق اتصال به خروجی های برق به آسانی میسر شود . مخابرات خط قدرت از خطوط الکتریکی موجود به منظور انتقال پهنای باند مخابراتی به درون محیط های شبکه خانگی و ارائه سرویس های مخابراتی درون خانه ها و شرکت ها استفاده می کند .
با وجود مزایایی که مخابرات خط قدرت می تواند ارائه دهد ، اموری همچون چگونگی استاندارد سازی و مشکلات اقتصادی باقی می ماند که توسعه این تکنولوژی را به عقب انداخته است .
بدون تکامل و توسعه در ایجاد استاندارد های مناسب و رگولاسیون به صورت جهانی ، نمی توان مخابرات خط قدرت را به عنوان یک تکنولوژی درخور و بدون خطر مورد استفاده قرار داد .
ایده بکارگیری شبکه های قدرت برای اهداف مخابراتی به زمانی حدود 8 دهه قبل بر می گردد . اگرچه شبکه های الکتریکی آن زمان اساساً برای انتقال انرژی با کمترین تلفات ، و بدون در نظر داشتن نیاز های مخابراتی طراحی شده بودند اما خیلی زود دانشمندان موفق شدند هر دو کار یعنی انتقال انرژی با اتلاف کم و ارسال اطلاعات به صورت حقیقی را به صورت عملی و در حد رضایت بخشی ممکن سازند .
در ابتدا تنها PSU ها قادر بودند به صورت مفیدی از این امکان بهره ببرند اما این وضعیت اخیراً تغییر کرده است . تغییر قاعده ای که در بازارهای انرژی و مخابرات در سال 1998 انجام شد به نوعی یک ابتکاری بود که به پیشرفت تکنولوژی مخابرات خط قدرت کمک خواهد کرد .
به این ترتیب ، PSU ها در آینده نزدیک با رقبایی مواجه خواهند شد که می خواهند زمینه های کاری جدید را در بازار مخابرات و با توجه به پتانسیل این تغییر قاعده فراهم کنند .
تولید الکتریسیته می تواند گسترده تر شده به وسیله سرویس های value-added خاص ، همچون قرائت خودکار اندازه از راه دور (دور سنجی) ، طرح های شناسایی تعرفه و تنوع تعرفه ، یا دیگر سرویس هایی به منظور اتوماسیون ساختمان و نهایتاً به منظور تقویت مصرف کنندگان .
مبحث مایل آخر در حوزه اتصال شبکه های الکتریکی به درون یک محیط بسته نیز یکی از مباحث جذاب در این تکنولوژی به شمار می رود ، از طرفی این تکنولوژی قادر است به عنوان یک جایگزین حقیقی برای شبکه های مخابرات بین المللی موجود ، از همه نوع از جمله سرویس های صوتی ، سرویس های دیتا و خصوصاً فاکس و دسترسی به اینترنت پر سرعت- کم هزینه برای تمامی منازل مورد استفاده قرار گیرد . بنابراین هدف اصلی ارائه روشی برای بهره برداری از خطوط قدرت داخلی به عنوان شبکه های گسترده محلّی پر سرعت که بتوانند اطلاعات صوتی و تصویری دیجیتال را در کنار دیگر اطلاعات حمل کنند می باشد .
این موضوع به واسطه جذابیت بالای آن بسیار گسترده مورد توجه قرار دارد چنانچه در ایالت متحده گام های رو به جلویی توسط Home Plug Alliance برداشته شده و اتحادیه اروپا نیز در طرح تکنولوژی های جامعه اطلاعاتی ISI به آن می پردازد .
مطالعات بیشمار و آزمایشات پایکار بسیار زیاد نشان داده است که با ارائه یک رنج فرکانسی در حدود 20 مگاهرتز می توان نرخ دیتا را تا حداکثر چند صد مگابیت بر ثانیه با استفاده از ظرفیت کانال شبکه های توزیع در مراحل ولتاژ ضعیف و ولتاژ متوسط بدست آورد .
این نتیجه به صورت بالقوه یک نوآوری بزرگ است که می تواند ارزش اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد . به عنوان یک نمونه امکان دسترسی به اینترنت از طریق پریزهای برق روی دیوار را می توان نام برد . امری که باعث خواهد شد عظیم ترین علوم و دانش بشری در تمامی جهان و در یک زمان برای همگی در دسترس باشد و از طرفی هزینه های دسترسی بالای اینترنت که هم اکنون مانع بزرگی برای کاربران است به طرز قابل توجه ای تغییر خواهد کرد .
در مقابل انتشار رادیویی ، کاربران اینترنت قادر خواهند بود موضوعات مورد نظرشان را خودشان انتخاب کنند و به این ترتیب رسانه های گران بهای کنونی به زودی به رسانه های پیش پا افتاده بدل خواهد شد اینها همگی به دلیل آسان و ارزان بودن دسترسی به اینترنت از طریق خروجی های الکتریسیته روی دیوار خواهد بود . با همزمانی استفاده از توان الکتریکی از طریق خروجی های دیواری امکان خرید و تجارت ، دستیابی به اطلاعات و همچنین مخابرات جهانی در یک زمان ممکن خواهد شد .
البته استفاده از شبکه های الکتریکی بدون محدودیت نیز نمی باشد ، زیرا سرویس های موجود همچون باند های رادیویی موج بلند –کوتاه و متوسط و باند های رادیویی آماتور فعلی یک باند فرکانسی از حدود 9KHZ تا 20 KHZ را پوشش داده اند .
برای اختصاص فرکانس و تعیین سطح محدودیت ها ، راه حل هایی پیدا شده است . نظر به اینکه مخابرات روی شبکه های قدرت بطور اساسی Wire borne است ، مقیاس های مناسبی برای جلوگیری از تشعشع سیگنال های غیر مجاز نیز پیدا شده است . هم اکنون تلاش های اصلی برای پیدا کردن راه حل هایی که نتیجه آنها سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) باشد در جریان است .


منابع انرژي کوچک شده

 

ترانزيستورها که ظهورشان به سال 1947 برمي‌گردد، اکنون بسيار کوچک‌تر شده، از وسايلي بدترکيب به ارتفاع نيم اينچ، مبدل به تجهيزاتي شده‌اند که قطعات آنها ابعاد حيرت‌آوري به اندازه چند صد اتم دارند. از طرف ديگر، باتري‌ها نيز ميزان توليد انرژي خود را آن هم در يک پنجاهم اين فضا، افزايش داده‌اند.
شرکت آزمايشگاه‌هاي بِل (Bell Laboratories) که روزي سازنده اولين نسل از ترانزيستورها بود، در حال حاضر در تلاش براي ابداع مجدد نسل جديدي از باتري‌هاست. هدف اين شرکت آن است که در توليد انبوه باتري‌هايي که مي‌توان آنها را به همراه شبکه‌اي از مدارهاي الکتريکي ديگر بر روي يک تراشه قرارداد، از روش‌هاي ساخت ترانزيستورها بهره گيرد. اين وسيله که نانوباتري ناميده مي‌شود، ويژگي‌هاي الکترودها را در مقياسي نانومتري، کوچک و متمرکز خواهد کرد.
طراحي نانوباتري‌ بگونه‌اي است که آن را حداقل به مدت 15 سال در خفا نگه داشته، شايد در اين مدت فقط از آن به عنوان منبع انرژي حسگرهايي که تشعشعات راديواکتيويته را پايش کرده يا مواد شيميايي سمي را رديابي مي‌کنند، استفاده شود. بعد از گذشت اين مدت، اين باتري‌ها ظاهر شده و به سرعت مبدل به يک منبع بزرگ انرژي خواهند شد. اين ايده به توليد اولين باتري‌هايي منجر مي‌شود که قادرند با خنثي نمودن مخلوط مواد شيميايي سمي داخل خود، خود را تميز نمايند.
رشد نانوسبزه‌ها 
منشأ پيدايش نانوباتري‌ها به اقبال جدي آزمايشگاه‌هاي بِل به فناوري نانو در چند سال اخير بر‌مي‌گردد. در پاييز 2004 لوسِنت (Lucent)، شرکت مادرِ آزمايشگاه‌هاي بِل ، با همکاري دولت محلي و مؤسسه فناوري ايالت نيوجرسي به دنبال فراهم نمودن مقدمات تأسيس کنسرسيوم فناوري نانو در اين ايالت بود.
ايده لوسِنت اين بود که خدمات پژوهش، توسعه و مدل‌سازي اوليه اين شرکت، از طريق اين کنسرسيوم در اختيار متخصصان فناوري نانو در صنايع، دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي قرار‌ گيرد. ديويد بيشاپ Bishop)David) معاون پژوهش‌هاي فناوري نانو در آزمايشگاهاي بِل، برگزاري همايش‌هايي را براي متخصصان اين شرکت آغاز کرد تا آنها بدين وسيله ايده‌هاي خود را در مورد اينکه چگونه پژوهش‌هايشان مي‌تواند کاربردهاي جديدي را براي اعضاي کنسرسيوم ياد شده به وجود آورد با هم درميان گذارند.
تام کروپنکين (Tom Krupenkin) که يکي از ارائه کنندگان اين همايش‌ها بود، فعاليت‌هايي در مورد ريز عدسي‌هاي مايع که هم اکنون در تلفن‌هاي دوربين‌دار کاربرد دارند، انجام داده بود. اين عدسي‌ها متشکل از قطرات ريزي هستند که قادرند شکل و خواص کانوني خود را در پاسخ به اعمال ولتاژ الکتريکي بر سطحي که با آن در تماسند، تغيير دهند. اين سطوح که سطوح ترشونده الکتريکي ناميده مي‌شوند، در پاسخ به اعمال ولتاژ الکتريکي، از سطوحي بسيار آب‌گريز (Superhyrophobic) به سطوحي آب‌دوست (Hydrophilic) تبديل مي‌شوند.
آب‌گريزي شديد همان خاصيتي است که لغزيدن قطرات باران از پرهاي مرغابي و برگ‌هاي نيلوفر آبي را سبب شده و در نتيجه مانع از خيس شدن اين سطوح مي‌شود. قطرات مايع به دليل وجود کشش سطحي، تمايل به گلوله‌شدن دارند اما با اعمال نيروي جاذبه از سطحي که بر روي آن قرار دارند، به سرعت پخش مي‌شوند. آب بر روي چنين سطوح آب‌دوستي مانند شيشه پخش مي‌شود، اما بر‌روي سطوح آب‌گريز کاملاً به شکل گلوله درآمده و به هيچ وجه تعاملي با اين سطوح ندارد.
کروپنکين بر اساس رفتار قطرات کوچک مايع بر روي سطوح آب‌گريز، چنين استدلال کرد که ترشدگي الکتريکي (الکترووِتينگ) را مي‌توان براي کنترل واکنش‌هاي شيميايي به ‌خدمت گرفت. او طرحي را شامل چند رديف‌ از ستون‌هاي بسيار آب گريز با قطر نانومتري که خاصيت ترشدگي الکتريکي (الکترووتينگ) هم داشتند، ترسيم نمود. اين ستون‌ها در زير ميکروسکوپ به منطقه‌اي از نانوسبزه‌هاي يکنواخت بريده شده، شباهت داشتند. اين نانوسبزه‌ها را مي‌توان بوسيله روش‌هاي معمول در صنايع ميکروالکترونيک به وجود آورد. دانشمندان با اعمال ولتاژ بر روي مايعِ قرارگرفته بر روي اين ستون‌ها، قادرند واکنشي را به وجود آورند که آب گريز شدن آنها را به دنبال داشته باشد. در نتيجه اين تغيير وضعيت، قطرات مايع در حد فاصل بين نانوستون‌ها به سمت پايين نفوذ خواهند کرد. بنابراين اين مايع قادر خواهد بود که با هر

نانوسبزه اي متشکل از ستونهايي با قطر 300 نانومتر . ايده اي کاملاً جديد در مورد باتري‌ها. اين ساختارها تا موقع راه اندازي و استفاده از باتري، مايع الکتروليت را بالاي نانوسبزه نگاه مي‌دارد.

ترکيبي که در انتهاي ستون‌ها قرار مي‌گيرد، وارد واکنش شود. کروپنکين از اين موضوع نتيجه گرفت که اين مايع را مي‌توان براي توليد انرژي در نانوباتري‌ها به خدمت گرفت.
باتري‌ها اساساً رآکتورهاي شيميايي هستند. يک باتري يکبارمصرف از دو الکترود غوطه‌ور در مايع الكتروليت، يکي آند و ديگري کاتد تشکيل شده است. ترکيبات موجود در هر دو الکترود از طريق الکتروليت با هم واکنش مي‌دهند تا الکترون و جريان الکتريکي توليد کنند. اما مشکل اينجاست که اين واکنش‌ها زماني که باتري به وسيله‌اي وصل نيست و بلااستفاده است، نيز رخ مي‌دهند. يک باتري متوسط در هر سال 7 تا 10 درصد انرژي خود را زماني که از آن استفاده نمي‌شود، از دست مي‌دهد.
در باتري‌هاي موسوم به باتري‌هاي ذخيره، براي جدانمودن الکتروليت از الکترودها در زمان غيرفعال بودن آنها، از موانعي فيزيکي استفاده مي‌شود. اين کار از انجام واکنش‌هاي شديد الکتروشيميايي که منجر به آزاد شدن انرژي زياد مي‌شود، جلوگيري مي‌کند. مشکل مکانيکي اين جداسازي، بزرگ و زمخت شدن باتري‌هاست؛ در نتيجه از آنها عمدتاً در موقعيت‌هاي اضطراري نظير واحدهاي مراقبت‌ ويژه يا اتاق عمل بيمارستان‌ها يا مصارف نظامي نظير دوربين‌هاي ديد در شب يا روشن‌سازي ليزري، مي‌توان استفاده کرد. به کارگيري نانوسبزه‌‌ها، کوچک‌تر کردن باتري‌هاي ذخيره را نيز بسيار آسان‌تر مي‌کند. بر اساس توضيحات کروپنکين، دانشمندان قادرند باتري‌هايي را طراحي کنند که در آنها به جاي اينکه کليه مواد شيميايي در آنِ واحد واکنش کنند، فقط بخشي از ميدان نانوسبزه‌ها فعال شده و در واکنش شرکت نمايد.
آزمايشگاه‌هاي بِل، بازاريابي و فروش ايده نانوسبزه را آغاز كرده است. بيشاپ مي‌گويد لوسِنت گرچه يک شرکت توليد باتري‌ نيست اما مي‌خواهد كه آن را متحول کند. در همايشي که در اواخر سال 2003 برگزار شد، مسئولين شرکت ام‌فازmPhase) ( مطلبي که لوسِنت در مورد باتري‌هاي مبتني بر فناوري نانو ارائه داد را شنيدند. استيو سيمون(SteveSimon) معاون اجرايي مديريت مهندسي، پژوهش و توسعه اين شرکت از آن روز چنين ياد مي کند: ”ما اتاق را ترک کرديم و گفتيم خداي بزرگ!، ايده تکان دهنده‌اي بود.“ در آن زمان ام فاز يک شرکت توليدکننده تجهيزات خطوط مشترک ديجيتالDSL) ويدئويي) و باند عريض خانگي بود.
گسترش سريع بازار سخت‌افزارهاي مخابراتي، ران دوراندو (Ron Durando)، رئيس هيئت مديره ام‌فاز، را بر آن داشت که اين شرکت را به يک تأمين کننده فناوري نانو مبدل کند. او به ويژه توليد وسيله‌اي را مدنظر داشت که توسعه آن مدت زيادي طول نکشد، کاربردهاي پزشکي نداشته باشد تا براي تکميل آن منتظر جواب آزمايش‌هاي باليني نماند و در نهايت در خدمت بازاري نظامي باشد که تامين هزينه‌هاي زياد تجهيزات فناوري نانو را در مراحل اوليه توليد، تقبل کند. به عقيده سيمون نانوباتري‌ها هرسه ويژگي‌ فوق را دارا هستند.
طرح يک نانوباتري
نانوغشاي آزمايشي ساخته شده شرکت ام‌فاز و آزمايشگاه‌هاي بِل ، الکتروليت را از الکترودهاي مثبت و منفي (آند و کاتد) جدا مي‌کند. اين کار افزايش عمر باتري را به دنبال دارد. وقتي که از باتري استفاده نمي‌شود (شکل بالا) آند روي و کاتد دي‌اکسيد منگنز به صورت قطعه‌هاي مجزا از هم در کف باتري قراردارند. در بالاي آنها يک غشاي لانه زنبوري حفره دار از جنس سيليکون قرار دارد که با لايه‌اي از دي‌اکسيد سيليکون و پليمر فلوئورکربن پوشيده شده و بالاي اين غشاء محلول الکتروليت کلريد روي قرار گرفته است. در هنگام استفاده از باتري (شکل پايين) الکتروليت از غشاي لانه زنبوري نفوذ کرده و قطعه‌هاي آند و کاتد را در برمي‌گيرد، به محض برقرار شدن ارتباط بين آندها و کاتدها به وسيله مايع الکتروليت، واکنش‌هاي بين آنها براي توليد الکتريسيته آغاز مي‌شوند.
در مارس 2004، ام‌فاز توافق‌نامه توسعه مشترکي را براي توليد تجاري نانوباتري‌ها با لوسِنت به امضا رسانيد. ‌در حالي که اين شرکت به دنبال تحقيق در اين مورد بود که مشتريان بالقوه اين باتري‌ها، براي توليد وسايل و تجهيزات سودآور چه انتظاراتي دارند، شرکت لوسِنت اين فناوري را در عوض دريافت حق امتياز، اجازه استفاده از يک اتاق تميز به ارزش450 ميليون دلار (اتاق تميز محيطي عاري از هرگونه باکتري و گرد غبار است که از آن در توليد تجهيزات دقيق و حساس الکترونيکي و هوا فضا استفاده مي‌شود. م) و دسترسي به دانشمنداني با سالها تجربه در زمينه ساخت و توليد سيليکون ، به ام فاز واگذار نمود.
شروع به کار
تا سپتامبر 2004، دانشمندان براي توليد جريان الکتريسيته در آزمايشگاه‌هايشان تنها يک الگوي عملياتي در اختيار داشتند. اين گروه براي دستيابي به نمونه اوليه اين الگو، مجبور بودند ستون‌هاي سيليکوني با قطر تقريبي 300 نانومتر و فواصلي به اندازه دو ميکرون، به وجود آورند. آنان براي توليد الکتريسيته، همان ترکيباتي را به کارگرفتند که در باتري‌هاي قليايي معمولي وجود دارند، يعني فلز روي به عنوان آند و دي اکسيد منگنز به عنوان کاتد. بستر سيليکوني که اين ستون‌ها روي آن قرار مي‌گرفتند با فلز روي و خود ستون‌ها نيز با دي اکسيد سيليکون پوشيده شده‌ بودند. اين کار به پژوهشگران

امکان مي‌داد که ولتاژ باتري را کنترل نمايند. سرِ نانوستون‌ها نيز با لايه اي از مواد فلوئورکربن شبيه تفلون پوشيده شده بود. اين کار باعث مي‌شد که اين ستون‌ها از خود رفتار ترشدگي الکتريکي (الکترووِتينگ) نشان دهند.
کروپنکين تأکيد مي‌کند كه انجام چنين کارهايي‌ که ساده به نظر مي‌رسند، در عمل مشکل است. نشاندن فلز روي فقط در قسمت کف باتري، اشکالات بزرگي را يکي پس از ديگري سبب مي‌شد. دانشمندان معمولاً براي نشاندن اين فلز در اين مکان‌هاي به خصوص از فرايند آبکاري الکتريکي (Electoplating) استفاده مي‌کنند. اما اين فرايند در مورد اکسيدهايي مانند دي اکسيد سيليکون موجود در تجهيزات مبتني بر نانوسبزه، کارايي ندارد. بنابراين بايد روشي ابداع نمود که بستر سيليکوني را عاري از دي اکسيد سيليکون کرده، امکان نشاندن فلز روي را بر آن فراهم کند و در عين حال سيليکون موجود در پوشش ستون‌ها، دست نخورده باقي بماند. راه حل عبارت بود از پوشاندن بستر سيليکوني و ستون‌ها با اين اکسيد به طوري که لايه پوشش بستر، نازک‌ترين حالت ممکن را داشته باشد. اين اکسيد با استفاده از گاز يونيزه شده طوري از تمامي قسمتهاي باتري زدوده مي‌شد که ستون‌ها‌ي حاوي اين اکسيد و کف باتري عاري از آن باشد.
چون هنوز هم نمي‌شد آبکاري الکتريکي را روي سطوح سيليکوني انجام داد، پژوهشگران با استفاده از روشهاي شيمياييِ تَر (wet-chemistry)، کفِ باتري را با لايه اي از فلزات نيکل و تيتانيوم به عنوان لايه بذري (Seed Layer) پوشش دادند. وجود اين فلزات باعث مي‌شود که فلز روي درحين آبکاري الکتريکي بر روي اين سطح بچسبد. نشاندن فلز روي به طور يکنواخت انجام شد به طوري که حتي برجستگي‌هاي کوچک اين فلز نيز در هيچ مکاني از کف باتري به وجود نيامد و انجام سعي و خطاهاي پرزحمت براي تغيير درجه حرارت، شدت جريان الکتريکي و غلظت مواد شيميايي تا رسيدن به وضعيت مطلوب، لازم نباشد. سيمون خاطرنشان مي‌کند: ”وقتي برمي گردم و به گذشته نگاه مي‌کنم شگفت زده مي‌شوم، انجام اين کار فقط يکسال طول کشيد.“
بعد از اينکه دانشمندان به نمونه اوليه‌اي از نانوباتر‌ي‌ها که به درستي عمل مي‌کرد دست يافتند، به گفت‌وگو با مشتريان بالقوه آن پرداختند. اين بحث‌ها رشد سريع اين باتري‌ها را به دنبال داشت. طرح اوليه شبيه به يک ساندويچ بود؛ به طوري که کاتد در بالا، محلول الکتروليت کلريد روي در وسط، نانوسبزه‌ها در زير الکتروليت و آند در کف باتري قرار داشتند. مقامات رسمي آزمايشگاه پژوهشي ارتش آمريکا در آدلفي مريلند در مورد اينکه شايد تماس مستقيم بين الکتروليت و هريک از الکترودها به بروز واکنش‌هاي شيميايي ناخواسته منجر شود، ابراز نگراني کردند. بعد از بازنگري طرح اوليه، الکتروليت در بالا، کاتد و آند به صورت قطعه‌هاي جداي از هم درکف، و يک غشاي نانوسيليکوني در وسط باتري قرار داده شد. در اين صورت وقتي باتري به کار مي‌افتد، الکتروليت از اين غشا نفوذ کرده و الکترودها را در برگيرد.
گروه دانشمندان، در ابتدا براي جداکردن الکتروليت از آند، از نانوستون‌ها استفاده کردند، چون در اين صورت ستون‌ها حداقل فضاي ممکن را اشغال کرده، فضاي کافي بيشتري براي انجام واکنش‌ بين الکترودها به وجود مي‌آمد. اما مشکل بودن طراحي و ساخت باتري‌هاي نانوستوني، آنان را بر آن داشت که به جاي اين کار، از غشاي لانه زنبوري استفاده کنند. ساخت غشاي ترشونده الکتريکي با حفره‌هاي 20 ميکروني و ديواره‌هاي نازک و شکننده‌اي با پهناي 600 نانومتر هم مشکل بزرگي بود. در ابتدا دانشمندان براي زدودن پوشش دي اکسيد سيليکون از ساختار ظريف لانه زنبوري، از نوعي پلاسما استفاده کردند. سپس دي اکسيد سيليکون را در کوره‌هايي مملو از اکسيژن و دماي تا 1000 درجه سانتيگراد، بر روي ديواره‌هاي لُخت و بدون پوشش حفره‌هاي غشا نشانده، سرانجام کل غشاي لانه زنبوري را با فلوئورکربن پوشش دادند.
پژوهشگران نمونه‌هاي اوليه اين طرح بازنگري شده را در اکتبر 2005 توليد کردند. يکي از بزرگ‌ترين مزاياي اين نمونه آن بود که آنها را هر زمان که نياز به آزمايش ترکيب جديدي از کاتد و آند احساس مي‌شد از انجام کار پر زحمت يافتن شرايط دقيق لازم براي نشاندن يک لايه آندي يکنواخت در وسط جنگل نانوستون‌ها، بي نياز مي‌کرد. در عوض آنها مي‌توانستند به سادگي تکه‌هاي الکترود را بر روي هر نوع سطحي قراردهند. به گفته سيمون در همان زمان، تجارب کسب شده از آبکاري الکترونيکي به آنها کمک کرد که کار ساخت تکه‌هاي موردنظر را راحت‌تر انجام دهند. آزمايشگاه‌هاي بِل و ام‌فاز هم اکنون در حال همکاري با دانشگاه روتگرز در زمينه بررسي ويژگي‌هاي شيميايي نوعي باتري ليتيومي هستند که در دوربين‌هاي ديجيتالي و دستگاه‌هاي تلفن همراه کاربرد دارد.
نانوباتري‌ها شايد به پيدايش منابع انرژي‌اي که به محيط زيست آسيب کمتري مي‌رساند منجر شوند؛ به اين دليل که اين منابع، حاوي ترکيباتي با ويژگي محبوس سازي الکتروليت هستند. به گفته کروپنکين در صورت استفاده از اين باتري‌ها، از نفوذ الکتروليت به زمين ، يا نشت آن به روي سربازان وقتي که مورد اصابت گلوله قرار مي‌گيرند، جلوگيري خواهد شد. سيمون مي‌افزايد به جاي سيليکون از نانوساختارهاي پلاستيکي هم مي‌توان استفاده و راه را براي ظهور نانوباتري‌هاي انعطاف پذير هموار كرد.
به عقيده کروپنکين، دانشمندان به دنبال جايگزين نمودن باتري‌هاي يکبار مصرف معمولي با نانوباتري‌ها نيستند؛ زيرا توليد باتري‌هاي معمولي بسيار کم هزينه است؛ در عوض دانشمندان به دنبال کاربردهاي مخصوص نانوباتري‌ها هستند؛ مثلاً حسگرهايي که از هواپيماهاي نظامي پرتاب مي‌شوند و شايد در طول عمر خود فقط يک يا دو بار از فرستنده‌هاي راديويي خود براي اعلام حضور مواد مزاحم مثل مواد سمي و تشعشعات، استفاده کنند. کروپنکين توضيح مي‌دهد که اين حسگرها اگر چيز جالبي پيدا نکنند طبعاًً چيزي براي مخابره کردن نخواهند داشت ولي اگر چيزي را حس کنند، براي مخابره و اعلام خطر آن به انرژي زيادي نياز خواهند داشت. در عوض، اين انرژي اضافي را مي‌توان براي مخابره اطلاعات در مسافت‌هاي بيشتر توسط تجهيزاتي که تغييرات محيطي را پايش مي‌کنند، به‌ کارگرفت، در نتيجه تعداد حسگرهاي مورد نياز را کاهش داد. از باتري‌هاي ذخيره اضطراري مي‌توان در اعضاي پيوندي، دستگاه‌هاي تلفن همراه، و قلاده‌هاي مخابره امواج راديويي مخصوص حيوانات اهلي نيز استفاده کرد.
پژوهشگران، ساخت مدل قابل شارژي از اين نانوباتري‌ها را نيز مدنظر قرار داده اند. يک پالس جريان الکتريکي مي‌تواند در سرتاسر يک نانوباتري تخليه شده حرکت کرده و موجب گرم شدن سطحي که الکتروليت روي آن قرارگرفته، شود. در نتيجه لايه نازکي از اين مايع بخار شده و قطراتي از آن به نانوساختار برمي‌گردد. کروپنکين معتقد است که حصول به اين هدف به طور نظري ممکن ولي در عمل دور از دسترس است. شرکت انتظار دارد که ظرف دو يا سه سال آينده نمونه‌هايي از اين نانوباتري‌هاي قابل شارژ را براي اولين نوع وفق دهنده‌ها (آداپتورها)، توليد کند. نانوباتري‌ها سرانجام نشان خواهند داد که چگونه منابع انرژي پا به پاي انقلاب کوچک سازي که چند دهه است ديگر صنايع الکترونيکي را به دنبال خود مي‌کشد، حرکت مي‌کنند.


امیدواریم که از مطالب وبلاگ به خوبی استفاده کنید

  

 downloader , افسران پليس , learning english , www.ashreshteh.com , کلیپ س ک س , امپراطور دریا , mohammad esfahani , پرسپوليس , crackdownloader 2.2 , تصاوير متحرك , farez , olc , alborz sports , طنز , طنز , محمدرضا گلزار , rapidleecher , reza sadeghi new album , ashreshteh.com , alborz newspaper , jam-e-jam , دانلود فیلم , www.persianv.com , نیک صالحی , روزنامه ورزشی گل ,  , ایران دانلود , www.jame jam.ir , دانلود نرم افزار رايگان , nokia n76 , نوال الزغبي , persianv.com , سايت روزنامه پيروزي , نرم افزار سونی اریکسون , جواهري درقصر , جواهری در قصر , پارسا پیروزفر , sim tower , graphic , counter strike source download , بارداری , english story , رقص عربی , بازی , دانلود بازي , gmail , photoshop cs2 download , windows xp sp3 download , سريال پرستاران , nastaligh , download office 2003 , pezeshk.us , جوک و اس ام اس , www.jighooo.blogfa.com , اس ام اس روز , تالاسمی , مدل لباس عروس , megaleecher download , rapidshare premium , دانلود فیلم , فيلتر شكن , reza sadeghi download , symbian games , persiangraphic , جوک و اس ام اس , kaspersky دانلود , rapidkill , شبکه جهانی جام جم , خلافی , www.zoe.blogfa.com , عکس عروسی یانگوم , persianv , rapidshare search , rar password removal , امین حیایی , دانلود فيلم , ggclient , smart movie , هديه تهراني , عكس هاي يانگوم , ماموران مخفی پلیس , quicktime 7 pro free download , jame jam iran , مامایی , فال , دیکشنری رایگان , عکس خوانندگان ایرانی , zoe.blogfa.com , مانی موزیک , kelk , بهنوش بختياري , download yahoo toolbar , rapidkill download , فرزاد حسنی , rapidkill pro , فيلتر شكن روز , احسان خواجه اميري , 3d driving school , کتاب الکترونیک , preity zinta , کتاب الکترونیک , عكس , دانلود google earth , رژیم لاغری , علی لهراسبی , دختران , آموزش الکترونیک , تست هوش , www.jjtvn.com , عکس خوانندگان عربی , جوش صورت , download counter strike , تم k750 , یادگیری زبان انگلیسی , 3gp , انگلیسی به فارسی , س.ک.س , lula 3d , jaame jam , faces 3.0 , سریال اغما , irooni , irandownload , norton windoctor , windoctor , pezeshk , کلیپ خفن , farsi nevis , تم نوکیا , کریستین رونالدو , www.wipk.com , online , پرشين گرافيك , ميوه ممنوعه , counter strike 1.6 patch , عکس سریال پرستاران , دانلود نرمافزار , سرطان معده , دانلود موزیک ویدئو , golzar , عکس زن , مانوئلا ارکوری , www.persiangraphic.com , آش رشته دات کام , لباس , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی , اس ام اس عید فطر , اس ام اس عید فطر , بیماریهای مقاربتی , دانلود بازیهای سگا , کارت عروسی , انگلیسی , دوستيابي , بكن توش , سایت هوای تازه , ماه عسل , آموزش الکترونیکی , havaye taze , دانلود موزيك , ويتالي , سینوزیت , تصاویر گرافیکی , كتاب الكترونيكي , نیکی کریمی , www.freedownload.ir , آخوند , jame jam ir , عکس عروس , www.bia2.com , tabir khab , روزنامه البرزورزشی , دانلود بازی های سگا , خواص زیتون , www.pezeshk.us , سوزاک , حرفهاي عاشقانه , اموزش انگلیسی , گرامر انگلیسی , راههای جلوگیری از بارداری , مطالعه , روزنامه , عکس عروسی علی دایی , آموزش از راه دور , persian rap , يانگوم , كتاب الكترونيكي , سریال میوه ممنوعه , نيك , خواص میوه ها , english , تابناك , برنامه ماه عسل , پرستاران , نرمافزار , دستیاری , روز نامه ورزشی , روزنامه پرسپولیس , تست روانشناسی , دانلود بازي سگا , پارکینسون , نرم افزار نوکیا , freedownload.ir , آلزایمر , روزنامه ÷یروزی , نوكيا , شبكه جهاني جام جم , بهنوش , jame-jam tv , اغما , jame jam 2 , خوانندگان عربی , عکس دختر , کلیپ ایرانی , monica bellucci , تم w700 , نيك صالحي , اش رشته دات کام , جملات کوتاه , رپ ايراني , دانلود تم سوني اريكسون , دانلود کتاب الکترونیکی , روزنامه هاي ورزشي , دانلود کتاب الکترونیکی , عکس های جالب , فقط عکس , عکس عروسی , الناز شاکردوست , دانلود موبایل , گلشیفته فراهانی , لطیفه , آموزش پوکر , گلزار , تم سونی اریکسون , بهنوش طباطبایی , سریال جواهری در قصر , دانلود آهنگهای قدیمی , عكسهاي يانگوم , آموزش ielts , omid ameri , عکسهای سریال پرستاران , jeegar , پرخاشگري , irpdf , داستان انگليسي , آموزش انگليسي , جوك رشتي , استخر زنان , jaam e jam , gipsy kings , فقر و فحشا , نرم افزار نوكيا , بازیهای سگا , مردمان , نرم افزارهای رایگان , آموزشگاه زبان , روزنامه های ورزشی , دانلود تم , بازی های سگا , دیکشنری انگلیسی , ali lohrasbi , www.olc.ir , عکسهای دیدنی , arcuri , gipsy king , گلشیفته فرهانی , کارت سوخت , استرس , سایت پیروزی , بازي , kar20 , پزشكان بدون مرز , جوک , سریال اغماء , هپاتيت , جوك تركي , jam jam tv , www.manimusic.ir , موزيك , behnoosh bakhtiari , دیکشنری انگلیسی فارسی , عکس حامد کمیلی , آموزش مجازی , www.openlearningcenter.com , کتابهای الکترونیکی , آهنگ ماه عسل , داستانهای انگلیسی , عکس هدیه تهرانی , سریال امپراطور دریا , ,ورزشي , greeting , www.bia2music.com , تیتراژ میوه ممنوعه , حمید عسگری , کتابهای الکترونیکی , تغییر جنسیت , anastasia script , خفن , سانسور جواهری در قصر , سام درخشانی , اهنگ میوه ممنوعه , یونسنگ , آیشواریا , تصاویر دختران خوشگل , persiangraphic.com , عکس ویتالی , دانلود فیلم هندی , آهنگ سریال میوه ممنوعه , جواهری درقصر , فال روزانه , هپاتیت ب , اس ام اس جالب , اس ام اس جالب , open learning center , دانلود بازی فلش , سریال ماموران مخفی پلیس , اسامي ايراني , مقالات پزشکی , تیتراژ سریال میوه ممنوعه , عكس , دیکشنری آنلاین , دانلود فیلم , نازایی , پزشک دهکده , افسر مین جانگو , عکس , تیتراژ برنامه ماه عسل , دانلود نرم افزار سوني اريكسون , سگا , باران کوثری , elnaz shakerdoost , هومن بهمنش , نرم افزار موبايل سوني اريكسون , jamejam iran , رولا سعد , مین جانگو , jjtvn.com , حمید گودرزی , سایت ورزشی , lebas aroos , روماتیسم , زخم معده , هپاتیت b , دانلود تم نوكيا , تم موبایل , fararu , jam e jam tv , ازدواج هدیه تهرانی , فيلترشكن روز , نرم افزار k750 , داستان های انگلیسی , دانلود موزیک جدید , inline , آمیزش , mehdi moghadam , تم k750i , سریال امپراتور دریا , کتاب pdf , مهناز افشار , لوسمی , ترفند موبایل , یکتا ناصر , اغماء , دانلود رایگان فیلم , دانلود موسیقی سنتی , mahnaz afshar , موفقیت , نانسی عجرم , متن کارت عروسی , irpdf , آهنگهای قدیمی , تنظیم خانواده , روزنامه ورزشي گل , مونیکا بلوچی , سانسور یانگوم , santoori , ashreshte.com , ثبت نام تلفن همراه , آنجليا جولي , sms روز , رقاص , عباس قادری , zoe.blogfa , گرامر زبان انگلیسی , کتاب pdf , کتاب دانلود , بازی موبایل , فال حافظ , آش رشته دات كام , دنیای کلیپ , جملات زیبا , عکس زنان , تصاویر متحرک , کتاب , کاجول , جک و اس ام اس , انگليسي به فارسي , عکس بچه , اس ام اس های جدید , جک و اس ام اس , شهرام سپهره , hedie tehrani , کتاب دانلود , کتاب , بيماري ms , yekta naser , اوقات فراغت , جامجم , اس ام اس ماه رمضان , کودک آزاری , روزنامه ی پیروزی , اس ام اس روز , عکس یانگوم , دانلود رایگان بازی , لويي پاستور , اس ام اس روز , عکسهای حامد کمیلی , پرچم ايران , شهاب حسيني , english stories , تمرکز حواس , اس ام اس های جدید , بارداري , دوران بارداری , دانلود رايگان فيلم , ورزشی البرز , smsجديد , سریال امپراطور دریا , jighooo.blogfa.com , جلوگیری از ریزش مو , آهنگ یک وجب خاک , jam e jam iran , رولا , حامد کمیلی , سريال افسران پليس , عکس خوانندگان ترکی , کلیپ خفن موبایل ایرانی , تا دلت بخواد عکس داره , طنز , ترجمه انگليسي به فارسي , كليپ خفن , اخبار علمي , سرطان پوست , یانگوم سانسور , www.niopdc.ir , بازي سگا , دانلود , kabood.com , عکس , عكس عروسي , جوك جديد , olc.ir , دانلود موزیک خارجی , نوار بهداشتی , اس ام اس زیبا , بلوغ , مهدي سلوكي , یانگوم جان , زن و شوهر , شکرانه , گالری عکس , اس ام اس زیبا , دانلود سریال جواهری در قصر , کمیسر لسکو , فرهنگ انگلیسی به فارسی , کتاب خانه , دوست دختر یابی , jame e jam , سریال رابین هود , گرامر , jamejam ir , زناشويي , روز نامه ورزشي , آرایش , رژیم لاغری , سايت باشگاه پرسپوليس , عروسی یانگوم , تم ویندوز , نرم افزار p990 , دوربین مخفی خفن , اموزش انگليسي , نتايج آزمون كارشناسي ارشد , لکنت زبان , irtools , جملات زیبا , برج العرب , دانلود نرم افزارهای رایگان , جنین , روزنا مه پیروزی , تست زبان , س.ك.س , حسام نواب صفوی , mani music , دانلود رایگان نرم افزار موبایل , تالار گفتگو , عکس بازیگرها , فرهنگ لغت انگليسي به فارسي , دانلود فیلم هندی , alborz-varzeshi , عکسهای بهنوش بختیاری , عكسهاي عاشقانه , لعیازنگنه , روزنامه پرسپوليس , عکس عروسی هدیه تهرانی , عکس خنده دار , عکس جالب , کوچک کردن سینه , عکس عروسی یانگوم , manimusic.ir , دوران عقد , برنامه سوني اريكسون , mss , برنامه ریزی برای کنکور , گونل , سوني اريكسون k750 , رایگان , persian wallpaper , کارینا کاپور , اس ام اس ماه رمضان , خلافی اتومبیل , graphic wallpaper , دوست یابی , girl , سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران , دانلود فونت , بازی فلش , ترجمه انگلیسی به فارسی , چاق شدن , jighooo , عکسهای یانگوم , shahin heshmatzad , تم موبايل , نرم افزاررایگان , www.golshifteh.co.sr , persianhub , جام جم 1 , عکسهای خوانندگان عربی , دانلود اهنگ , دانلود بازی های فلش , نوال زغبی , عکس های حامد کمیلی , بازاريابي , امید نوری , دانلود رايگان نرم افزار موبايل , ettore bassi , عکس افسران پلیس , چای سبز , دستياري , تم n70 , عکس سریال افسران پلیس , دانلود فیلمهای ایرانی , دانلود بازيهاي سگا , سریال جواهری درقصر , n76 , wallpaper , مديريت بازرگاني , یادگیری زبان , اثبات وجود خدا , رتبه بندی دانشگاه ها , source , دانلود تم 3250 , داستان به زبان انگلیسی , پرچم ایران , جوک و اس ام اس جدید , عکس های بهنوش بختیاری , اضطراب , لكنت زبان , عکس ایرانی , آهنگ ميوه ممنوعه , عکس های یانگوم , خوانندگان ترکی , دانلود نرم افزار نوكيا , عکس گرافیکی , دیگشنری انگلیسی به فارسی , امتحان ielts , آموزش مدیریت , مکالمه زبان انگلیسی , شیخ صنعان , بارداري , گالری عکس بازیگران , irtools.net , نرم افزار رایگان موبایل , یک وجب خاک , جوک و اس ام اس جدید , دکتر مایک , learn english , كتابخانه مجازي , عكس عروسي يانگوم , نرم افزارهاي رايگان , بازي فلش , عکس کاکا , openlearningcenter , داروسازی , تیتراژ پول کثیف , نرم افزار جاوا , الهام حمیدی , عکس به دیدنش می ارزه , کلیپ س , کلیپ س ک س ی , سريال امپراطور دريا , اس ام اس و جوک , pctaz , نرم افزار رايگان موبايل , ديكشنري رايگان , كليپ س ك س , داوود مقامی , راههای پیشگیری از بارداری , یانگوم , بازي رايگان , نرم افزارهاي سوني اريكسون , دانلود بازي فلش , jam-e-jam.ir , دانلود رايگان بازي , دانلود جواهری در قصر , ezdevaj

آموزش kd-player , آموزش morpher , آموزش office outlook 2007 , آموزش swish max , آموزش آهنگ سازی برای رپ , آموزش رقص تکنو , آموزش سك , آموزش شجره نامه , shadmehr , shadmehr aghili , shadmehr aghili full album , studio producer edition 7.0u2 , swish max , swish max دانلود , swish در طراحی سایت , w850 تم , w850 تم برای , windows , audacity دانلود موبايل , babylon 6.0.3.4 , full album دانلود , guitar fx box دانلود , juiced2 موبایل , kd player , kd player براي جاوا , kd پلیر , moto-x iii hardcore .jar , onenote آموزش , online tv player v3.0.940 , portable jetaudio , ی , 3gp س ك س , 3gp س ک س خفن , 8.1ورژن نهایی یاهو مسنجر , acrobat دانلود , adobe , adobe photoshop cs3 me دانلود , اموزش powerdvd , اموزش اهنگ سازي , اموزش رقص تکنو , اموزش س ك س تصويري , اموزش نصب ویندوز , اموزش وین رار , اندي آهنگ آره آره , انواع فیلمهای بش , اهنگ براي زنگ موبايل , اهنگ تیتراز جدید چارخونه , اهنگ جدید موبایل , ایرانیان , ایرونی * , بازی juiced2 , بازی برای موبايل سری n73 , آهنگ برای شنیدن , آهنگ جديد موبايل , آهنگ جدید موبایل , آهنگ چارخونه با صداي رضويان , آهنگ چارخونه با صدای رضویان , بازی نوکیا n73 , بازی نوکیا سری 6 , برنامه swishmax پشتيباني فارسي , برنامه آهنگ سازی ,

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1387ساعت 18:58  توسط مجمع الکترونیک  | 

تبلیغات دانشجویی:

تبلیغات دانشجویی:


 

 www.persiangraphic.com برق الكترونيك   ب برق الكترونيك رق الكترونيك , آش رشته دات کام , لباس , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی , اس ام اس عید فطر , اس ام اس عید فطر , بیماریهای مقاربتی , دانلود بازیهای سگا , کارت عروسی , انگلیسی , دوستيابي , بكن توش , سایت هوای تازه , ماه عسل , آموزش الکترونیکی , havaye taze , دانلود موزيك , ويتالي , سینوزیت , تصاویر گرافیکی , كتاب الكترونيكي , نیکی کریمی , www.freedownload.ir , آخوند , jame jam ir , عکس عروس , www.bia2.com , tabir khab , روزنامه البرزورزشی , دانلود بازی های سگا , خواص زیتون , www.pezeshk.us , سوزاک , حرفهاي عاشقانه , اموزش انگلیسی , گرامر انگلیسی , راههای جلوگیری از بارداری , مطالعه , روزنامه , عکس عروسی علی دایی , آموزش از راه دور , persian rap , يانگوم , كتاب الكترونيكي , سریال میوه ممنوعه , نيك , خواص میوه ها , english , تابناك , برنامه ماه عسل , پرستاران , نرمافزار , دستیاری , روز نامه ورزشی , روزنامه پرسپولیس , تست روانشناسی , دانلود بازي سگا , پارکینسون , نرم افزار نوکیا , freedownload.ir , آلزایمر , روزنامه ÷یروزی , نوكيا , شبكه جهاني جام جم , بهنوش , jame-jam tv , اغما , jame jam 2 , خوانندگان عربی , عکس دختر , کلیپ ایرانی , monica bellucci , تم w700 , نيك صالحي , اش رشته دات کام , جملات کوتاه , رپ ايراني , دانلود تم سوني اريكسون , دانلود کتاب الکترونیکی , روزنامه هاي ورزشي , دانلود کتاب الکترونیکی , عکس های جالب , فقط عکس , عکس عروسی , الناز شاکردوست , دانلود موبایل , گلشیفته فراهانی , لطیفه , آموزش پوکر , گلزار , تم سونی اریکسون , بهنوش طباطبایی , سریال جواهری در قصر , دانلود آهنگهای قدیمی , عكسهاي يانگوم , آموزش ielts , omid ameri , عکسهای سریال پرستاران , jeegar , پرخاشگري , irpdf , داستان انگليسي , آموزش انگليسي , جوك رشتي , استخر زنان , jaam e jam , gipsy kings , فقر و فحشا , نرم افزار نوكيا , بازیهای سگا , مردمان , نرم افزارهای رایگان , آموزشگاه زبان , روزنامه های ورزشی , دانلود تم , بازی های سگا , دیکشنری انگلیسی , ali lohrasbi , www.olc.ir , عکسهای دیدنی , arcuri , gipsy king , گلشیفته فرهانی , کارت سوخت , استرس , سایت پیروزی , بازي , kar20 , پزشكان بدون مرز , جوک , سریال اغماء , هپاتيت , جوك تركي , jam jam tv , www.manimusic.ir , موزيك , behnoosh bakhtiari , دیکشنری انگلیسی فارسی , عکس حامد کمیلی , آموزش مجازی , www.openlearningcenter.com , کتابهای الکترونیکی , آهنگ ماه عسل , داستانهای انگلیسی , عکس هدیه تهرانی , سریال امپراطور دریا , ,ورزشي , greeting , www.bia2music.com , تیتراژ میوه ممنوعه , حمید عسگری , کتابهای الکترونیکی , تغییر جنسیت , anastasia script , خفن , سانسور جواهری در قصر , سام درخشانی , اهنگ میوه ممنوعه , یونسنگ , آیشواریا , تصاویر دختران خوشگل , persiangraphic.com , عکس ویتالی , دانلود فیلم هندی , آهنگ سریال میوه ممنوعه , جواهری درقصر , فال روزانه , هپاتیت ب , اس ام اس جالب , اس ام اس جالب , open learning center , دانلود بازی فلش , سریال ماموران مخفی پلیس , اسامي ايراني , مقالات پزشکی , تیتراژ سریال میوه ممنوعه , عكس , دیکشنری آنلاین , دانلود فیلم , نازایی , پزشک دهکده , افسر مین جانگو , عکس , تیتراژ برنامه ماه عسل , دانلود نرم افزار سوني اريكسون , سگا , باران کوثری , elnaz shakerdoost , هومن بهمنش , نرم افزار موبايل سوني اريكسون , jamejam iran , رولا سعد , مین جانگو , jjtvn.com , حمید گودرزی , سایت ورزشی , lebas aroos , روماتیسم , زخم معده , هپاتیت b , دانلود تم نوكيا , تم موبایل , fararu , jam e jam tv , ازدواج هدیه تهرانی , فيلترشكن روز , نرم افزار k750 , داستان های انگلیسی , دانلود موزیک جدید , inline , آمیزش , mehdi moghadam , تم k750i , سریال امپراتور دریا , کتاب pdf , مهناز افشار , لوسمی , ترفند موبایل , یکتا ناصر , اغماء , دانلود رایگان فیلم , دانلود موسیقی سنتی , mahnaz afshar , موفقیت , نانسی عجرم , متن کارت عروسی , irpdf , آهنگهای قدیمی , تنظیم خانواده , روزنامه ورزشي گل , مونیکا بلوچی , سانسور یانگوم , santoori , ashreshte.com , ثبت نام تلفن همراه , آنجليا جولي , sms روز , رقاص , عباس قادری , zoe.blogfa , گرامر زبان انگلیسی , کتاب pdf , کتاب دانلود , بازی موبایل , فال حافظ , آش رشته دات كام , دنیای کلیپ , جملات زیبا , عکس زنان , تصاویر متحرک , کتاب , کاجول , جک و اس ام اس , انگليسي به فارسي , عکس بچه , اس ام اس های جدید , جک و اس ام اس , شهرام سپهره , hedie tehrani , کتاب دانلود , کتاب , بيماري ms , yekta naser , اوقات فراغت , جامجم , اس ام اس ماه رمضان , کودک آزاری , روزنامه ی پیروزی , اس ام اس روز , عکس یانگوم , دانلود رایگان بازی , لويي پاستور , اس ام اس روز , عکسهای حامد کمیلی , پرچم ايران , شهاب حسيني , english stories , تمرکز حواس , اس ام اس های جدید , بارداري , دوران بارداری , دانلود رايگان فيلم , ورزشی البرز , smsجديد , سریال امپراطور دریا , jighooo.blogfa.com , جلوگیری از ریزش مو , آهنگ یک وجب خاک , jam e jam iran , رولا , حامد کمیلی , سريال افسران پليس , عکس خوانندگان ترکی , کلیپ خفن موبایل ایرانی , تا دلت بخواد عکس داره , طنز , ترجمه انگليسي به فارسي , كليپ خفن , اخبار علمي , سرطان پوست , یانگوم سانسور , www.niopdc.ir , بازي سگا , دانلود , kabood.com , عکس , عكس عروسي , جوك جديد , olc.ir , دانلود موزیک خارجی , نوار بهداشتی , اس ام اس زیبا , بلوغ , مهدي سلوكي , یانگوم جان , زن و شوهر , شکرانه , گالری عکس , اس ام اس زیبا , دانلود سریال جواهری در قصر , کمیسر لسکو , فرهنگ انگلیسی به فارسی , کتاب خانه , دوست دختر یابی , jame e jam , سریال رابین هود , گرامر , jamejam ir , زناشويي , روز نامه ورزشي , آرایش , رژیم لاغری , سايت باشگاه پرسپوليس , عروسی یانگوم , تم ویندوز , نرم افزار p990 , دوربین مخفی خفن , اموزش انگليسي , نتايج آزمون كارشناسي ارشد , لکنت زبان , irtools , جملات زیبا , برج العرب , دانلود نرم افزارهای رایگان , جنین , روزنا مه پیروزی , تست زبان , س.ك.س , حسام نواب صفوی , mani music , دانلود رایگان نرم افزار موبایل , تالار گفتگو , عکس بازیگرها , فرهنگ لغت انگليسي به فارسي , دانلود فیلم هندی , alborz-varzeshi , عکسهای بهنوش بختیاری , عكسهاي عاشقانه , لعیازنگنه , روزنامه پرسپوليس , عکس عروسی هدیه تهرانی , عکس خنده دار , عکس جالب , کوچک کردن سینه , عکس عروسی یانگوم , manimusic.ir , دوران عقد , برنامه سوني اريكسون , mss , برنامه ریزی برای کنکور , گونل , سوني اريكسون k750 , رایگان , persian wallpaper , کارینا کاپور , اس ام اس ماه رمضان , خلافی اتومبیل , graphic wallpaper , دوست یابی , girl , سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران , دانلود فونت , بازی فلش , ترجمه انگلیسی به فارسی , چاق شدن , jighooo , عکسهای یانگوم , shahin heshmatzad , تم موبايل , نرم افزاررایگان , www.golshifteh.co.sr , persianhub , جام جم 1 , عکسهای خوانندگان عربی , دانلود اهنگ , دانلود بازی های فلش , نوال زغبی , عکس های حامد کمیلی , بازاريابي , امید نوری , دانلود رايگان نرم افزار موبايل , ettore bassi , عکس افسران پلیس , چای سبز , دستياري , تم n70 , عکس سریال افسران پلیس , دانلود فیلمهای ایرانی , دانلود بازيهاي سگا , سریال جواهری درقصر , n76 , wallpaper , مديريت بازرگاني , یادگیری زبان , اثبات وجود خدا , رتبه بندی دانشگاه ها , source , دانلود تم 3250 , داستان به زبان انگلیسی , پرچم ایران , جوک و اس ام اس جدید , عکس های بهنوش بختیاری , اضطراب , لكنت زبان , عکس ایرانی , آهنگ ميوه ممنوعه , عکس های یانگوم , خوانندگان ترکی , دانلود نرم افزار نوكيا , عکس گرافیکی , دیگشنری انگلیسی به فارسی , امتحان ielts , آموزش مدیریت , مکالمه زبان انگلیسی , شیخ صنعان , بارداري , گالری عکس بازیگران , irtools.net , نرم افزار رایگان موبایل , یک وجب خاک , جوک و اس ام اس جدید , دکتر مایک , learn english , كتابخانه مجازي , عكس عروسي يانگوم , نرم افزارهاي رايگان , بازي فلش , عکس کاکا , openlearningcenter , داروسازی , تیتراژ پول کثیف , نرم افزار جاوا , الهام حمیدی , عکس به دیدنش می ارزه , کلیپ س , کلیپ س ک س ی , سريال امپراطور دريا , اس ام اس و جوک , pctaz , نرم افزار رايگان موبايل , ديكشنري رايگان , كليپ س ك س , داوود مقامی , راههای پیشگیری از بارداری , یانگوم , بازي رايگان , نرم افزارهاي سوني اريكسون , دانلود بازي فلش , jam-e-jam.ir , دانلود رايگان بازي , دانلود جواهری در قصر , ezdevaj , پوریا پورسرخ , روز نامه پیروزی , اس ام اس و جوک , دانلود اهنگهای قدیمی , تامپون , علائم حاملگی , shabnam gholikhani , yangoom , model lebas , عکسهای جالب , تم موبايل سوني اريكسون , قانوني كردن ويندوز , روشهای جلوگیری از بارداری , سرطان پروستات , عکس های عروسی یانگوم , عکسهای جالب , جواهری در قصر , نرم افزار 3250 , دانلود کتابهای الکترونیکی , موزیک ویدئو , عكس هاي عاشقانه , آزمون دستیاری , ی , hedie tehrani , goonagoon.nasseh.ir , عشق , jame jam 1 , عکسهای خوانندگان ایرانی , model lebas , دانلود کتابهای الکترونیکی , نریمان , شعبده بازی , کلیپ س ک س ایرانی , نتايج ازمون كارشناسي ارشد , شبنم قلی خانی , گوگل ارت , کلیپ موبایل , انگليسي , جوك لري , پیروزی ورزشی , تم p990 , سریال پزشک دهکده , english grammar , فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی , دختر یابی , سقط جنين , آهنگ برنامه ماه عسل , عکس نوال , بهنوش بختیاری عکس , آهنگهاي هايده , سایت فرارو , گرامر زبان انگليسي , جلوگیری از حاملگی , سینه بزرگ , short english story , ثبت نام ielts , دانلود کتاب فارسی , mss , بیماری های مقاربتی , فتق , عکسهای عروسی یانگوم , خدا , اهنگ سریال میوه ممنوعه , سریال شکرانه , دانلود تیتراژ ماه عسل , ورزشی , quran , موزیک جدید , عکسهای جالب , داستان , سريال ميوه ممنوعه , استخدام , تم 3250 , فيلتر شكن به روز , عكس بچه , بازیگران ایرانی , دانلود بازي رايگان , دانلود کتاب فارسی , پرستاری , راههای سقط جنین , سایت روزنامه البرز ورزشی , زنگ گوشی , روزنامه ورزشی استقلال , موزیک دانلود , آنتي ويروس موبايل , عکس پرستاران , عکسهای اشکان خطیبی , آلبوم جدید معین , ماهیما چودری , کارت دانشجویی بین المللی , فیلم ایرانی , رتبه بندی دانشگاهها , روز نامه ورزشی , سايت جام جم , عکس دختر ایرانی , quran , اتومبيل , غذای ایرانی , اموزش از راه دور , دانلود فیلم های ایرانی , بیماری پارکینسون , تحصيل در خارج از كشور , لعیا زنگنه , آلبوم جدید معین , کنکور , سری دیوی , آزمون زبان , آموزش رایگان زبان انگلیسی , جملات جالب , اهنگ ماه عسل , jamejam irib , تک آهنگ , english short story , ریزش مو , روزنامه بازارکار , روزنامه البرزورزشي , مثلث برمودا , اس ام اس عيد فطر , جواهري در قصر , عکسهای سریال افسران پلیس , ایرج مهدیان , حاملگی , behnoush bakhtiary , لب دادن , dost yabi , امپراطور دريا , college , سينوزيت , uoeoe , ورزشي پيروزي , اس ام اس عيد فطر , عکس با کیفیت , مدیریت جهانگردی , هموفیلی , عکسهای هنگامه , ارم , آهنگ سریال یک وجب خاک , آهنگ سریال شکرانه , joksms , برنامه ریزی کنکور , اش رشته دات كام , english learning , free ebook , saadi , داستان س ک س , كدهاي مخفي نوكيا , تیتراژ یک وجب خاک , عکس از بهنوش بختیاری , tabire khab , عکسهای ویتالی , عضویت در سایت , ديكشنري انگليسي فارسي , پزشکان , درمان لکنت زبان , ريتالين , روشهای سقط جنین , اصطلاحات انگليسي , فاضلاب , babak jahan bakhsh , دانلود بازي هاي سگا , تست زیست شناسی , کاملیا انتخابی فر , کلیپ س.ک.س , دانلود آهنگ های قدیمی , سایت پرسپولیس , سايت پيروزي , ایدز , www.mrtmusic.ir , پرچم , اس ام اس عشقی , سانسور های جواهری در قصر , mss , عکس اشکان خطیبی , یکتا ناصر , کتاب داستان , دانلود فیلم قدیمی , تست خودشناسي , سايت باشگاه پيروزي , اس ام اس عشقی , پروین دولت آبادی , باران کوثری , ماموران مخفي پليس , کتاب خانه مجازی , فرم ثبت نام , جنسیت , موسیقی متن میوه ممنوعه , موسیقی سریال میوه ممنوعه , عکس های عروسی یانگوم , گرافیک ایران , پرستاران سریال , گیومیونگ , سیانور , borzoo arjmand , آرم شرکت , قسمت 46 یانگوم , کارت dvb , عكسهاي جالب , عکس کریستین رونالدو , تست زبان انگلیسی , آزمون , دانلود کلیپ س ک س , word to pdf , سريال امپراتور دريا , جك لري , بوي بد دهان , روشهای صحیح مطالعه , آلبوم جدید احسان خواجه امیری , jame jam irib , سايت فرارو , اس ام اس عاشقانه , اخبار انگلیسی , مديتيشن , امیر جعفری , عکس , عکس , word to pdf , روزنامه ورزشی ÷یروزی , اس ام اس عاشقانه , دانلود آهنگ میوه ممنوعه , jam jam , [جام جم , اس ام اس عاشقانه , joksms , دانلود كتاب الكترونيكي , عکسهای افسران پلیس , یانگوم عکس , كليپ ايراني , دانلود كتاب الكترونيكي , روشهای پیشگیری از بارداری , www.kabood.com , عکسهای دیدنی , دانلود بازیهای فلش , كتاب الكترونيك , سلمان خان , ورزشي , www.persianu.com , دانلود موزیک ویدیو خارجی , پرشین , فقط عكس , پروین دولت آبادی , عباس قادری , سایت جام جم , دانلود pdf , mahtab keramati , www.goonagoon.nasseh.ir , irib jame jam , یانکوم , عکس های سریال افسران پلیس , فیلم افسران پلیس , عکس س ک س , تحصيل در خارج , www.irtools.net , jame.jam , تست هوش , عکس عروسی , عکسهای دیدنی , دانلود pdf , ی , آرام جعفری , رژيم لاغري , سقط , سانسوری های جواهری در قصر , ترانه علیدوستی , جوك و اس ام اس , جوهی چاولا , یون سنگ , كتاب الكترونيك , دانلود فیلم لینک مستقیم , عبدالحلیم حافظ , ترانه علیدوستی , غذاهاي ايراني , تیتراژ سریال شکرانه , اس ام اس فارسی , سانسور جواهري در قصر , تست زیست , اموزش امیزش , جوك , هک با بلوتوث , leila otadi , عکسهای مهستی , دانلود آهنگ ماه عسل , روز نامه پيروزي , اس ام اس سر کاری , اس ام اس تولد , جوك و اس ام اس , اس ام اس سر کاری , سایت موزیک , دانلود فیلم پرسپولیس , همیرا , بهداشت دهان و دندان , پرخاشگری , ورم روده , يانگوم سانسور , اس ام اس فارسی , هیفا وهبی , سرطان , عفونت رحم , عکس های هنگامه , هنگامه , jam-e-jam tv , jam jam ir , jighooo.blogfa , اس ام اس قشنگ , اس ام اس تولد , flakat , دانلود موزيك جديد , بازی , جادو , زن عرب , رقص عربي , مانوئلا اركوري , کلیپ خفن ایرانی , دانلود فيلم ايراني , جوک , مامايي , اس ام اس قشنگ , عکس یونسنگ , عکسهای جالب , نانسی عجرم , تیتراژ سریال یک وجب خاک , روزنامه گل , عكس , الکامپ 2007 , آموزش بازی پوکر , گالری عکس بازیگران ایرانی , jjtv , اس ام اس با حال , حسابداری هلو , صنعت , عکس خفن , دانلود فیلم ایرانی قدیمی , فیلم ایرانی دانلود , تیتراژ شکرانه , اس ام اس های زیبا , benyamin bahadori , omid nori , دانلود کتاب الکترونیک , جدیدترین جوکها , دانلود کتاب الکترونیک , سایت دانلود , دانلود آهنگهای مهستی , بهاره رهنما , بدن انسان , http://www.piroozionline.com/ , سانسور يانگوم , لباس عروس , doorbin makhfi , عکس الهام حمیدی , عکس جدید یانگوم , عکس بازیگران سریال پرستاران , دانلود فیلمهای قدیمی ایرانی , ورزشی روزنامه , katayoon riahi , hesam navab safavi , بورا بورا , ترفند ویندوز , روزنا مه پيروزي , روزنامه ی ورزشی پیروزی , www.jame jam , اس ام اس رمضان , اس ام اس با حال , inline , دانلود کتاب pdf , پوریا پور سرخ , اشكان خطيبي , عکس بانو چویی , عکسهای جدید یانگوم , روزنا مه ورزشي , احسان خواجه امیری میوه ممنوعه , البوم جدید احسان خواجه امیری , اهنگ برنامه ماه عسل , اسامي اصيل ايراني , شهيار قنبري , فیلم موبایل , ورزشي البرز , آتنه فقیه نصیری , عکس های یانگوم , اس ام اس جديد , عکس خوانندگان هندی , اس ام اس های زیبا , املاک , پرشين , ارکوری , عکس از حامد کمیلی , چاه ارت , دانلود , shila khodadad , اهنگ یک وجب خاک , jam e jam ir , دانلود موزیک ویدئو خارجی , سایت دانلود , سایت دانلود کتاب , تيتراژ ماه عسل , سایت باشگاه پیروزی , jame-jam. , قسمت 49 جواهری در قصر , استخدام مدرس , کتاب های الکترونیکی , faghr va fahsha , دانلود کتاب pdf , سایت دانلود کتاب , افسر شهیدی , قیمت مگان , عکسهای مهناز افشار , مرسدس , سانسورهای جواهری در قصر , هک کارت تلفن , امین رستمی , سایت تابناک , كليپ خفن ايراني , جام , اس ام اس جديد , hamed maleklou , ژورنال لباس , zeshtoziba , عکسهای جالب , جوک اس ام اس , پارسا پيروزفر , هک کارت سوخت , majid kharatha , سایت کتاب , کتاب های الکترونیکی , خوانندگان هندی , عکس 18 , سایت کتاب , دانلود آهنگ قدیمی , شب اول عروسی , جمشید هاشم پور , عروسی یانگوم , jjtvn ir , jame jam iran tv , irib jamejam , اس ام اس طنز , اس ام اس تبریک عید فطر , اس ام اس رمضان , آگهی رایگان , sanjesh , بازيهاي سگا , فحشا , جوك و لطيفه , jaame jam tv , jame jam .ir , البوم جدید معین , دانلود آهنگ , دانلود حمید عسگری , مرتضی لطفی , اتومبیل , دانلود رقص عربی , جوك , eca.ir , كليپ هاي خفن , كتاب , آهنگ های قدیمی , دانلود شهرام ناظری , عکس بازیگر ایرانی , anahita nemati , يانگوم , سریال یک وجب خاک , jame jam 3 , اس ام اس جوک , خدنگستان , گیومیونگ , عکس خوانندگان ترک , justin timberlake , تم نوکیا , كتاب , enroll.azad.ac.ir , ایران موزیک , لعيازنگنه , مغز , موسیقی متن سریال میوه ممنوعه , روزنامه ی ورزشی , برنامه خانه ما , شبکه ی جام جم , sms جدید , آلبوم جدید اندی , يونسنگ , سانسورهای سریال جواهری در قصر , سانسور های یانگوم , اس ام اس طنز , البوم جدید معین , املاك , تصاویر , بازی موبایل , بازي هاي سگا , سیدجوادذاکر , سايت هواي تازه , عکس هنگامه , عکسهای مهناز افشار , کلیپ موبایل , جک و اس ام اس جدید , عكس يانگوم , اس ام اس جوک , آلبوم جدید اندی , جوک اس ام اس , جک و اس ام اس جدید , دانلودمداحی , جواد یساری , لینک مستقیم دانلود فیلم , موسیقی ماه عسل , كليپ موبايل , اس ام اس خنده دار , اس ام اس تبریک عید فطر , www.irpdf.com , تست کنکور , قالب بلاگفا , کتاب فارسی , کودکان زیبا , سايت رسمي پرسپوليس , روزنامه گل ورزشی , رورنامه ورزشی پیروزی , عکس دختر , اس ام اس فارسي , جوك , اس ام اس خنده دار , تک آهنگ جدید , موزيك جديد , موزيك فارسي , جك تركي , مبدل سگا , صحنه های خنده دار , انجمن برق , س کس , www.irpdf.com , دانلود فيلم , زيد بازي , سایت روزنامه ورزشی , بازیگران , عکسهای جدید یانگوم , حمید عسکری , شريعتي , جواهري درقصر , يانگوم جان , nakhavali , graphic wallpapers , سحر و جادو , داستان س , شهوت سرا , اموزش پوکر , بازی کم حجم , نامهاي دخترانه , کرک cproxy , پول کثیف , آلبوم جدید حمید عسکری , روزنا مه های ورزشی , اس ام اس شب قدر , اس ام اس هاي جديد , دانلود آلبوم جدید اندی , موزیک ویدیو خارجی , كامفار , دنياي كليپ , آنتی ویروس برای موبایل , عکس های مهستی , آهنگ شکرانه , روزنامه ورزشی پرسپولیس , جام جم ایران , اس ام اس فینگلیش , یانگوم عکس , عکس امین حیایی , اس ام اس فارسي , اس ام اس هاي جديد , sms جدید , armin nosrati , دانلود موزيك ايراني , persian wallpapers , pdf کتاب , online , عکس س , داستان های س ک س ی , dokhtar , بکن توش , پروتون , دوست دختر يابي , وزنامه ورزشی , دانیال حکیمی , عكس عروسي يانگوم , روز نامه ورزشي , سایت شبکه جام جم , persianchat , عکس پارسا پیروزفر , دانلود آلبوم جدید اندی , دانلود مترجم پارس , لب گرفتن , دانلود موسيقي سنتي , دانلود موبايل , موسیقی میوه ممنوعه , آلبوم جدید فریدون , اس ام اس عیدفطر , شین بی , آلبوم جدید فریدون , اس ام اس عیدفطر , اهنگ 0111 , www.persian graphic.com , سحر وجادو , کلیپ دوربین مخفی , جوك , داستان س ک س ی , pdf کتاب , play boy , ورزشى , سایت گوناگون , دانلود تیتراژ برنامه ماه عسل , سايت رسمي باشگاه پيروزي , jame jame , اس ام اس بازار , دانلود آلبوم جدید معین , اس ام اس بازار , دانلود آلبوم جدید معین , حمید عسکری , عکسهای ایرانی , کلیپ س ک س ی ایرانی , دانلود آهنگهای ویگن , لینک مستقیم فیلم , بهنوش بختیاری , گالری عکس , ترفند اینترنت , تست روانشناسی , حميد عسكري , وزنامه پيروزي , www.jame-jam , قسمت 50 جواهری در قصر , اس ام اس فینگلیش , گالری , shahrooz s2 , برنامه ريزي براي كنكور , كامليا انتخابي فر , زن دوم , كليپ س , گونگ بوک , www.mahnaz afshar.com , عکس جالب , اس ام اس برای عید فطر , اس ام اس الیاس , اس ام اس مذهبی , یانگوم قسمت 49 , سریال جواهری درقصر , اس ام اس الیاس , اس ام اس توپ , آهنگ جدید , تذهیب , دانلود برنامه , fararu.com , استعفای لاریجانی , عکسهای دیدنی , جوك هاي باحال , اس ام اس , عکس س ک س ی , دانلود فیلم شرک 3 , cproxy , جنتو , لیلا اوتادی , عکس یانگوم , عکسهای زیبا , عکس بازیگران , مهناز افشار , وزنامه ورزشی , اس ام اس بد , اس ام اس توپ , آلبوم جدید همایون , جواهری در قصر قسمت 49 , قسمت 50 یانگوم , عکس پای دختران , امین حیایی , shahin heshmatzad benevis , کار , sms فارسی , کلیپ سک س , دانلود آهنگهاي قديمي , اهنگهای قدیمی , مسعود بختیاری , بازی های کم حجم , قيمت مگان , پرستو گلستانی , تخت جمشید , آرم شرکتها , آهنگ سريال ميوه ممنوعه , تيتراژ برنامه ماه عسل , کس و شعر , [جواهری در قصر , آلبوم جدید همایون , جوك , tazhib , جین سینگ , تهران قدیم , فحشا در ایران , sexman , دانلود نانسی , سندرا , دختر زیبا , هوش , عکسهای منتخب , البوم جدید اندی , جواهری در قصر سانسور , جواهری در قصر یانگوم , اس ام اس برای عید فطر , اس ام اس بد , اس ام اس 18 , اس ام اس شب قدر , اس ام اس های جالب , البوم جدید اندی , مدل لباس , کلیپ رقص عربی , کتاب الکترونی , نقشه شهر رشت , هيوندا , هانیه توسلی , عکسهای زیبا برای موبایل , اهنگ ميوه ممنوعه , آهنگ يك وجب خاك , دانلود آهنگ احسان خواجه امیری , جواهری در قصر قسمت 50 , بانو چویی , دانلود اس ام اس , کس و شعر , کی میگه زندون بده , blogtitle , دانلود کتاب های الکترونیکی , دانلود کتاب کامپیوتر , کتاب الکترونی , فرا رو , فصل پاييز , dokhtar , كليپ س.ك.س , بدون دخترم هرگز دانلود , مختاباد دانلود , دانلود مستقیم فیلم , فریبرز لاچینی , دختر يابي , مونيكا بلوچي , لادن طباطبایی , mahnaz afshar photo , عکس مهستی , عكسهاي مهستي , معما , درباره جن , jame jam network , اس ام اس 18 , اس ام اس های جالب , www.pafa.blogfa.com , دانلود جواهری در قصر , قسمت آخر یانگوم , قسمت 47 جواهری در قصر , قسمت 49 جواهري در قصر , يانكوم , اس ام اس مذهبی , کرک هلو , احسان خواجه امیری , موزیک ویدئو جدید , تصاوير گرافيكي , س ک س ی , دانلود کتاب های الکترونیکی , جوك بي تربيتي , alborz sport newspaper , زنگ گوشی موبایل , وزنامه پیروزی , www.jam e jam.ir , مدل لباس , دانلود اس ام اس , خلاصه قسمت 50 جواهری در قصر , سريال جواهري در قصر , monica belucci , اس ام اس تازه , موزیک ویدیو ایرانی , کامپیوتر , free wallpaper , دوست يابي , زندگینامه پروین دولت آبادی , علوم غریبه , عکسهای سیاسی , سعید امامی , دانلود کتاب کامپیوتر , دانلود فیلم های ایرانی , آموزش پاسور , ziafat , بازیهای کم حجم , دانلود بازی کم حجم , روزنامه ورزشي البرز ورزشي , کوروش تهامی , کتاب , فواره , تیتراژ پایانی سریال یک وجب خاک , دختران ناز , کانال جام جم , کلیپ موبایل , عكس هاي عروسي يانگوم , خوانندگان ایرانی , عكس هاي جالب , amir tataloo , persian logo , س ک س ایرانی , مبایل , دانلود ترانه های قدیمی , آنتی ویروس برای n73 , عکس های مهناز افشار , طالع بيني , عكس هاي يانگوم , اس ام اس , تبليغات , تست استرس , آهنگ جدید احسان خواجه امیری , ورزشی روزنامه , آناهيتاهمتي , جوک جدید , قسمت 49 سریال جواهری در قصر , عکس های خوانندگان ایرانی , جوک جدید , دانلود حسابداری هلو , mani blogfa , farzad foromand , morteza lotfi , عکس از حمید عسگری , نیازمندیها , آموزش تری دی مکس , پروین دولت ابادی , عکسهای خنده دار , روابط دختر وپسر , حرف هاي عاشقانه , حموم , جوك بي ادبي , مدل لباس , عکس های لو رفته , غذاهاي خوشمزه , آهنگ فیلم میوه ممنوعه , فرزاد فرزین , دانلود آهنگ یک وجب خاک , دانلود اهنگ ماه عسل , روزنامه ورزشی پيروزی , پيروزي روزنامه , اس ام اس تازه , دانلود قسمت های جواهری در قصر , سانسور , mohammad zare , alishmas , best music , تک اهنگ , بازار خودرو , حوادث روز , هکر موبایل , مردعنکبوتی , تریستور , دانلود کلیپ خفن , دانلود فیلم چهارشنبه سوری , زندگینامه مولوی , منوچهر سخایی , سایت روزنامه البرزورزشی , زهرا امیر ابراهیمی , laia zangane , عکس های مهناز افشار , عکس هندی , عکس های جدید یانگوم , آهنگ موبايل , مهستی , آهنگ تیتراژ میوه ممنوعه , احسان خواجه امیری دانلود , محسن یگانه ماه عسل , www,jjtvn.ir , پخش زنده شبکه 3 , jam jame , mihanblog , اس ام اس عاشقونه , سانسور سریال جواهری در قصر , عکس و سانسور جواهری در قصر , حمید عسکری دوست دارم , rama , موزیک ویدئو خارجی , تصاویر موبایل , كتاب pdf , کتابهای pdf , ابراهیم میرزایی , www.fararu.com , جوک ترکی , کتابهای pdf , دانلود سریال وفا , دانلود بازیهای کم حجم , دانلود فیلمهای ایرانی , مجیداخشابی , شهلا ریاحی , عکس بازیگران ایران , تم یانگوم , عکس بازیگران هندی , عکسهای یانگوم , نانسی عجرم , تیتراژ پایانی ماه عسل , تیتراز ماه عسل , دانلود احسان خواجه اميري , جوک اس ام اس جدید , خلاصه قسمت 49 جواهری در قصر , بانو سو , جواهري در قصر يانگوم , تا دلت بخواد عکس , اس ام اس عاشقونه , mehrdad dire , دانلود موسيقي , تزیین غذا , زیست شناسی گناباد , tabir e khab , اس ام اس سركاري , کلیپ خفن خارجی , امپراتور درياها , فیلم برای موبایل , کارت پستال عید فطر , .ورزشي , برزو ارجمند , laya zangane , عکس های جالب , يك وجب خاك , عکس استخر زنان , www.piroozionline , jamejam 2 , بختیاری , عکس خوانندگان عرب , persianchat , hamed vahabi , rama zekre zendegi , برنامه ريزي كنكور , کارت سوخت , عکس های دیدنی , س ک س کلیپ , pdf دانلود , شهرام ناظری دانلود , جوک رشتی , روزنامه ورزشى , iran actor , گالری عکس بچه , عکس های زیبا , عکسهای ابرو , لبخند , inline , سايت گوناگون , آهنگ تیتراژ ماه عسل , دانلود تیتراژ میوه ممنوعه , موسیقی برنامه ماه عسل , www.piroozionline.ir , jame jam tv network , mss , اس ام اس عید سعید فطر , عکسهای جالب و دیدنی , monica , عكس خوانندگان عربي , عکسهای جالب و دیدنی , jouan band , فيلم راز , اصول سرپرستی , دانلود س ک س , كليپ س ك س ايراني , دانلود كتابهاي الكترونيكي , کتب الکترونیکی , كتاب pdf , دانلود آهنگهای رامش , اشپزی , لطيفه , گره كراوات , alborz sports newspaper , www.alborz varzashi , shila khodadad photo , شهادت آب , طبيعت , رونالدينهو , جن ها , تیتراژ سریال اغماء , اهنگ سریال شکرانه , اهنگ فیلم میوه ممنوعه , دانلود احسان خواجه امیری , زنگ موبایل , sms جالب , www.jame jam .ir , jam e jam 2 , عکس جواهری در قصر , سانسوري هاي جواهري در قصر , عكس خوانندگان ايراني , اس ام اس عید سعید فطر , اس ام اس زيبا , hooman sezavar , آهنگ دوست دارم حمید عسگری , دانلود کنسرت , طرح گرافيكي , الكامپ 2007 , دانلود آهنگهای محمد اصفهانی , دانلود ترانه های فریدون فرخزاد , دانلود اهنگهای مهستی , دانلود فیلم فارسی , نانسی , عکس های زیبا برای موبایل , عکس سپیده , عكسهاي جديد يانگوم , عكس , عکسهای کامران و هومن , خودشناسي , تیتراژ سریال پول کثیف , تیتراژ پایانی یک وجب خاک , تيتراژ سريال ميوه ممنوعه , حمید عسکری , موسيقي سريال ميوه ممنوعه , اس ام اس زيبا , اس ام اس خوب , عکس از یانگوم , عکس شین بی , عکس و سانسور يانگوم , عکس رولا سعد , اس ام اس روزانه , اس ام اس خوب , جوک اس ام اس جدید , دانلود نرم افزار حسابداری هلو , tataloo , دانلود , سايت بازار كار , سنگ ماه تولد , ناجی العلی , دوربین مخفی خنده دار , کلیپ های خفن , کلیپ های خفن ایرانی , فیلم دانلود , موسیقی بختیاری , امپراتور دریاها , دانلود امپراتور دریا , ازدواج موقت , streetschool.info , دانلود فیلم برای موبایل , عکس شرت زن , sport , hanieh tavassoli , عکس خوانندگان , جملات , مطالب جالب , ترنس , تيتراژ يك وجب خاك , navaro , سریال پول کثیف , آموزش فتوشاب , اس ام اس سرکاری , اس ام اس روزانه , عکس های جالب , افسر مین , قسمت 50 سریال جواهری در قصر , اس ام اس زشت , آهنگ جدید همایون , عکس های جالب , آموزش , گالری تصاویر , مدار فلزیاب , س/ک/س , دانلود كليپ س ك س , دانلود رمان , irpdf.com , دانلود کتابهای فارسی , سايت دانلود كتاب , دانلود آهنگهای ابی , دانلود موسیقی قدیمی , سوناتا , حمید گودرزی , www.alborz varzeshi , javad razavian , لعيا زنگنه , عکس مهناز افشار , عکس های کامران و هومن , عکس sms , بيل گيتس , سريال شكرانه , خواجه امیری , اس ام اس زشت , اس ام اس هاي جالب , عکسهای امین حیایی , حميد عسگري , shahram sepehre , danoub , سایت خوانندگان , google erths , کاندم , مهاجرت مشروطه خواهان به قم , کاملیا انتخابی , بنتون , دانلود کلیپ س ک س ی , دانلود بازی های کم حجم , عکسهای خصوصی , اتنه فقیه نصیری , تصاویر هنرمندان , دوست , آهنگ انتظار شهره , انقلاب ترنس , البوم جدید حمید عسکری , تیتراژ پول کثیف , اهنگ سریال یک وجب خاک , jam-e jam , jame jam tv iran , جام جم 2 , آهنگ جدید همایون , قسمت 50 جواهري در قصر , عکسهای یونسنگ , بهنوش بختياری , اس ام اس انگلیسی , اس ام اس هاي جالب , اس ام اس های عید فطر , shahrokh , دانلود آهنگهاي هايده , نقشه مشهد , کتاب الکترونیکی فارسی , کتابهای الکترونیکی فارسی , آهنگهای کوچه بازاری , دانلود فیلم در امتداد شب , فروش سریال امپراطور دریا , download 3gp , شب زفاف , شماره تلفن دختر , دوست دختر , زيبا , قیمت لوگان , محمدزارع , مشخصات سوناتا , مشخصات فني ريو , iraj nozari , یکتا ناصر , جدید ترین عکس های یانگوم , عكسهاي يانگوم , عکس حمید عسکری , شکار لحظه ها , درد , دانلود آهنگ سریال میوه ممنوعه , دانلود آهنگ برنامه ماه عسل , کلیپ استخر , اس ام اس امروز , اس ام اس انگلیسی , آلبوم جدید اندی فرودگاه , البوم جدید همایون , عکس های یونسنگ , عکس سانسور یانگوم , دانلود نرم افزار هلو , dr.k.ok , mohsen gholami , موزیک ایرانی جدید , جواهري درقصر , clips , اس ام اس زشت , آبمو , زندگینامه پروین دولت آبادی , havaye tazeh , ترانه های قدیمی , دانلود اهنگهاي قديمي , دانلود موسیقی آذری , فریدون فرخزاد دانلود , لاله اسکندری , niloofar khoshkholgh , عكس , عكسهاي عروسي يانگوم , mrtmusic.ir , برنامه موبايل , سوتي , سايپا , برزيل , ايران خودرو , غذاهای ایرانی , عكس ماشين , جسیکا البا , روز نامه ورزشي پيروزي , روز نامه ورزشی پیروزی , روزنا مه ورزشي , سایت روزنامه ورزشی , مهناز افشار , اس ام اس 1386 , اس ام اس های سر کاری , اس ام اس های عید فطر , اس ام اس فطر , عکس یانکوم , یانگوم قسمت 50 , یانگوم قسمت49 , خوانندگان عربي , اس ام اس فطر , آلبوم جدید اندی فرودگاه , mihanblog , البوم جدید همایون , amir yal arjmand , omid oloumi , nakhavali brothers , آلبوم امید نوری , طرح گرافیکی , دانشگاه کلمبیا , تلمبه زدن , س ک س خارجی , دانلود آهنگهای هایده , دانلود اهنگهای قدیمی ایرانی , دانلود فيلمهاي قديمي , دانلود فیلم مستر بین , دانلود فیلم مستقیم , آیلار دیانتی , عکس ابرو , مراسم خاکسپاری مهستی , مقالات جالب , goonagoon.nasseh , goonagoon nasseh , روزنام ورزشی پیروزی , فرزاد حسني , اس ام اس های عاشقانه , اس ام اس الياس , andy airport , یاتگوم , کلیپ یانگوم , عکسهای جواهری در قصر , قسمت 53 جواهری در قصر , عکس بانو چویی , عكسهاي يانگوم جواهر در قصر , سانسور هاي جواهري در قصر , دانلود کلیپ , عکس. , گالري عكس , andy airport , اس ام اس الياس , اس ام اس امروز , اس ام اس 1386 , اس ام اس های سر کاری , دانلود البوم جدید اندی , کرک نارسیس 5 , shahram sepehreh , لباس عروس2007 , fahsha , آهنگ خنده دار , ماشین سواری , تريستور , دانلود کلیپ سک , آهنگهای قدیمی مهستی , دانلود فیلم کوتاه , دانلود فیلم کازابلانکا , کوچه بازاری , دانلود سریال امپراتور دریا , سایت روزنامه البرز , عكس هاي هنگامه , آهنگ اس ام اس , جدیدترین , تصاویر یانگوم , تصاوير هنرمندان , عکس عروسی , ديدنيهاي جهان , دکتر شریعتی , خليج فارس , عکسهای هندی , sms سرکاری , nancy , nancy agram , روزنامه های ورزشی امروز , jjtv ir , عكسهاي مذهبي , archive , اس ام اس عشق , جوک الیاس , دانلود البوم جدید اندی , عكس هاي يانگوم , سانسورجواهری در قصر , عکس های سانسور شده یانگوم , قسمت 49 يانگوم , قسمت 49 یانگوم , تادلت بخواد عکس داره , اس ام اس های عاشقانه , archive , جوک الیاس , جوک و اس ام اس های جدید , tofel , عکس گرافیک , wallpapers , نريمان , داستانهای واقعی , جوك و اس ام اس , persian , داونلود کتاب , دانلود کتاب آموزشی , دانلود اهنگهای ویگن , دانلود آهنگهای افغانی , دانلود فیلم با لینک مستقیم , دریافت فیلم , خلاصه سریال امپراطور دریا , soo ae , دختر ایرونی , rambod javan , عکس مهناز افشار , عکس ها , عكسهاي زيبا , عکس برای موبایل , orazgan-j.blogfa.com , کتابخانه های دیجیتالی , ضربه مغزی , سارا شاهی , کلیپ استخر زنانه , jam jam iran , عکس عروسی یانگوم , جوک و اس ام اس های جدید , مطلب طنز , یانگوم قسمت48 , بهنوش بختياري عكس , عکس های خوانندگان عربی , جوک های جدید , فارسي ساز موبايل , موشکهای ایران , تست هوش , اس ام اس سرکاری , www.zeshtoziba.com , سنسور اثر هال , مودم gsm , داستانهای س ک س , کلیپ ایرانی خفن , rights , كتاب دانلود , فیلتر شکن قوی , کتاب الکترونيکي , کتاب الکترونیکی دانلود , دانلود فیلمهای دراکولایی , دانلود هایده , دانلودفیلم , هوای تازه فیلم , emperorofthesea , جانگ هوا , روز نامه البرز ورزشی , مرجان محتشم , vishka asayesh , zahra amir ebrahimi , عكسهاي جالب , موزیک جدید , ژاپن , برزیل , تاريخچه پرچم ايران , سایت شبکه 3 , جک و اس ام اس , آهنگهای جدید , جوک های جدید , عطر مهر , شعر طنز , عکس های امین حیایی , amisha patel , آهنگهای جدید , اس ام اس های روز , اس ام اس عید , اس ام اس عشق , جوک و اس ام اس با حال , عطر مهر , هلو 5.3 , شهادت آب , مدل لباس عروس2007 , persian graphic.com , اسلیمی , یانگوم , تصاویر زیبا , آموزش proteus , پردازش تصویر , کلیپ ایرانی س ک س , کلیپ س ک , دختر ايروني , pdf to word , دانلود كتاب فارسي , اهنگهای مهستی , دانلودفیلم ایرانی , امپراطور دریاها , niki karimi , گالری بازیگران ایرانی , عکسهای بازیگران ایرانی , عكس يانگوم , goonagoon.ir , آرم شرکت ها , jam e jam network , iran tv jame jam , آشپزی , اس ام اس تبریک تولد , .عکس , عکس بنز , فروش dvb , nikbazar , تصاویر gif , عکس های گرافیکی , ملکه زیبایی جهان , سايت تابناك , تکامل انسان , نجات غریق , كودك آزاري , مقالات برق , س-ک-س , کلیپهای خفن , پروین دولت ابادی , کتابهای الکترونیک , دانلود آهنگهای قدیمی گوگوش , دانلود اهنگ قدیمی , دانلود مرضیه , دانلود فیلمهای قدیمی , رادیو گلها , صدای شاملو , کارول سماحه , عکس بچه ها , parsa pirouzfar , عکس با زیگران , عكس هاي عروسي يانگوم , عکس از سپیده , mrtmusic , ابرو گانديش , عکسهای عروسی , عکسهای آزاده صمدی , مهستي , ماشین عروس , nansi ajram , تیم پیروزی , mss , خانه ما جام جم , www.jam-e-jam , clip mobile , عکسها , عکس , الهام چرخنده , دانلود هلو , skystar2 , ريوايوژن , persian geraphic , صادق قطب زاده , لاریجانی استعفا , مستند فقر و فحشا , عکس های بامزه , total , sms عاشقانه , الگوریتم ژنتیک , lcd گرافیکی , مدار1 , داستانهای خفن , كليپ خارجي خفن , کلیپ س/ک/س , لینک باکس , کتاب های pdf , زندگی نامه پروین دولت آبادی , دانلود حمیرا , filmhavayetaze.blogfa.com , www.emperorofthesea.blogfa.com , فروش امپراتور دریا , فيلم امپراتور دريا , سریال افسران پلیس , الهام حمیدی , عکس لعیازنگنه , عكسهاي لعيا زنگنه , یانگوم عکس , عکسهای دیدنی , نامه به خدا , شکار , خوشمزه , سریال پرستاران , ترفندستان , عکس استخر زنانه , روزنامه استقلال , روزنامه ي گل , www.jjtv.ir. , abtin19862000.blogfa , عكس خوانندگان عرب , دانلود vplug , اکانت راپیدشیر , كارت dvb , محمدرضاگلزار , استعفا لاریجانی , لاریجانی , دانلود رقص عربي , روابط دختر و پسر , sms khafan , استپ موتور , سنسور رطوبت , كليپهاي خفن ايراني , عكس س ك س , دانلود کلیپ س ک س ایرانی , دانلود کلیپ ایرانی , کلیپ س.ک.س ایرانی , سايت دانلود , کتاب برای دانلود , فیلم امپراتور دریا , وزنامه ورزشي , ایرج نوذری , عکس های توپ , عکسهای حمید عسکری , لعيا زنگنه , داستان , بهنوش بختیاری , بهنوش بختياري , کانال 3 , عکس از خوانندگان ایرانی , tradeatdubai.com , امپراطور دريا , تصاویر با کیفیت , گرافيک , گالری عکس , وزارت اطلاعات , لپ تاپ قسطي , zeshtoziba.com , اس ام اس سر کاری , آموزش پروتل , lm35 , rfm12 , 10kadeh , جزوه مخابرات , جزوه مدار , دانلود كليپ خفن , عکس س ک س ایرانی , داستان س ك س , كليپهاي خفن , کلیپ , پروين دولت آبادي , بزرگترین سایت دانلود کتاب , دانلود کتاب داستان , دانلود کتاب مذهبی , سایت الکترونیک , خرید سریال امپراطور دریا , عكس بازيگران , inline , hanieh tavasoli , عکس های یانگوم , عکسهای بازیگران , عکس لو رفته , عکسهای هندی , عکسهای مهدی مقدم , girliran , خلیج فارس , iranian food , تست روانشناسی فروید , بنز , عمو پورنگ , عکسهای باور نکردنی , اس ام اس , مشت خاردار , کلیپ استخر زنان , سایت روزنامه پرسپولیس , ی , جام جم خانه ما , عكس مهدي سلوكي , مهدي سلوكي , ليلا اتادي , عکس از بازیگران هندی , عکس های کمیاب , پرشن گرافیک , ابولولو , آزمون سردفتری , فصل پاییز , عاشقانها , jaleb , katrin pander , حضرت عباس , اخوند , views , اس ام اس تولد , 10kade , یاهو مسنجر9 , دانلود کلیپ س , کلیپ س کس , دانلود كتاب pdf , كتابهاي pdf , مقالات pdf , دانلود سریال امپراطور دریا , بانو جمی , yekta naser photo , zangane , ziba boroofeh , عکس طناز طباطبایی , عکسهای جدید هنگامه , عكس بازيگران , عكس هاي جالب , عروسي يانگوم , بازيگران اغما , اهنگ موبايل , نقاشي , اتاق پرو , آرم شركت , عكس استخر زنان , سارا شاهي , جنیفر لوپز , دختراي ايروني , دخترای ایرونی , روزنامه ورزشی امروز , www.jame-jam.ir/ , موبایل , اس ام اس , اشپزی , حامد کمیلی , بازار , حافظه انسان , نیاز مندیها , کوچک کردن شکم , پ ک ک , فرقه یزیدیه , محمود فرهادی , داستانهای باحال , عکسهای تهران قدیم , انجمن الکترونیک , انجمن تخصصی برق الکترونیک , مقالات برق قدرت , عکس س.ک.س , عكس س , س.ک.س کلیپ , داستان خفن , کتاب موبایل , كتابهاي الكترونيكي فارسي , علوم غریبه , امپراطور درياها , آهنگ امپراطور دریا , موسیقی امپراطور دریا , روز نامه ورزشی البرز , عکسهای جالب , دختر ایرانی , برمودا , sms khafan , nanci ajram , انجلینا جولی , روزنامه ورزشي استقلال , باشگاه پيروزي , www.jjtvn , شبکه جهانی , ارایش , فال حافظ , عکس , خوانندگان تركي , عكس هاي خوانندگان عربي , هک کردن کارت تلفن , دانلود آفلاين , چاق کننده , درج آگهی رایگان , تبلیغات رایگان , nikbazar.com , لاریجانی , هواپیمایی ماهان , دختر عرب , دیفنوکسیلات , پروفسور ابراهیم میرزایی , دنیای کلیپ , نامهای ایرانی , پرنوگرافی , www.ashreshteh , iman maleki paintings , aroo30 , حوادث , جزوه كنترل خطي , تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد , فلزیاب , داستان س.ک.س , دانلود کلیپ س.ک.س , هک مبایل , کلیپ س ک س خارجی , بزرگترین سایت دانلود , کتاب فارسی , گونگ بوك , عکس س ک س , عکس امیر جعفری , روزنامه پیروزی ورزشی , www.jjtvn,ir , tv jame jam , اصطلاحات سیاسی , عكس عروسي يانگوم , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس عاشقونه , اس ام اس های سرکاری , persianu , جك و اس ام اس , عکس های پارسا پیروزفر , نیکی کریمی , فرهنگ لغت دهخدا , هلو حسابداری , دختر ایرانی , دانلود کلیپ خفن , yangom , خسرو مترجمي , كار , كامپيوتر , دختر خارجی , sakanmusic , عکسهای دختران ایرانی , نقش فرش , wallpaper free , mobile wallpaper , www.fararu.ir , 100ليتر بنزين , بازتاب , kioosk , movafaghiat , viewed , بچه های مدرسه والت , جوک باحال , خوشگل , کلام عاشقانه , عباس قادري , شنا , زنان عرب , اس ام اس خنده دار , جزوه مدار1 , پردازش تصوير , التراسونیک , www.eca.ir , fpga , مقاله الكترونيك , سیستمهای مخابراتی , كليپ س ك س ي , كليپ ايراني خفن , س.ک.س. , س/ك/س , داستانهای س , داستانهای س ک س ی , کلیپ سک س ایرانی , کلیپهای خفن ایرانی , بحارالانوار , دانلود کتاب اینترنتی , دانلود کتاب پی دی اف , كتاب هاي الكترونيكي , کتاب های الکترونیکی فارسی , کتب الکترونیک , آهنگ سریال امپراتور دریا , خرید امپراطور دریا , خلاصه امپراطور دریا , روزنامه ی ورزشی , عکس افسانه پاکرو , عکس الناز شاکر دوست , سريال پرستاران , nikikarimi , عکس سینما , عکس شقایق فراهانی , عکس های جالب , سریال رابین هود , دکتر مایک , قالب بلگفا , piroozi online , behzad&slash , عكسهاي جالب , کرک نرم افزار هلو , کلیپ ایرانی , عکس ایرانی , mss , آموزش ارگ , طرح های گرافیکی , ابراهیم میرزائی , پنجشنبه تعطیل , تونل سفارت انگلیس , فلاحیان , فیلترش , قطب زاده , كارت پستال , sms عشقولانه , مولتی متر , داستانهای س ک س ایرانی , داستان س ك س ي , عكس س ك س عربي , دنیای کلیپ س ک س , س ك س ايراني , فیلم س ک س , كليپ س ك س ي ايراني , كليپ س ك , مالوندم , کلیپ ک س , کلیپ خفن س ک س , دانلود کتابهای pdf , دانلود كتاب الكترونيك , تبدیل word به pdf , كتابهاي الكترونيكي , غزل چیست , بانو جانگ هوا , فروش سریال امپراتور دریا , عکسهای امپراطور دریا , سريال افسران پليس , افسران پلیس , کتایون ریاحی , photo girl , بریتنی اسپرز , chobin.mihanblog.com , عكس از استخر زنان , عکس لب دادن , piroozi sport , hamid asgary , software 3250 , مهدی سلوکی , کلیپ , کلیپ رقص , عكس از بهنوش بختياري , یی , josie maran , باران کوثری , عکس خانندگان ایرانی , كرك هلو , اکانت rapidshare , برنامه هلو , vpn رایگان , افزایش صدای سونی اریکسون , spiceplatinum , v plug , baztab , english , نرم افزار هلو , سایت خفن , www.nikbazar.com , آگهی استخدام , اعطاي نمايندگي , تست هوش , فروش ساعت , مواد چاق کننده , نرم افزار ارسال sms , نيازمنديها , عکس باکیفیت , ایران گرافیک , تصاویر گل , عصرایران , علي كردان , شمقدری , سازمان حسابرسی , انتخابی فر , ماه رمضان , www.aroo30.com , اس ام اس زيبا , آموزش avr , پیزوالکتریک , کنترل فازی , دیود شاتکی , مدارفرمان , لیس زدن , کليپ خفن , لينك باكس , تبدیل pdf به word , دانلود رایگان کتاب , دانلود کتابها , دانلود کتابهای الکترونیک , دانلود کتاب های الکترونیک , دانلود کتاب اوستا , دانلود مقاله , كتاب الكترونيكي فارسي , کتاب فارسی دانلود , کتاب برای موبایل , کتاب الکترونیکی pdf , کتاب الکترونيک , گیگابایت , emperorofthesea.blogfa.com , دانلود آهنگ امپراطور دریا , فیلترشکن , ویتالی , البرزورزشی. , روزنا مه ورزشی , عکس دخترای ایرونی , عکسهای استخر زنان , شماره دختر , اما واتسون , piroozi news paper , ahmadizadeh , تيم پيروزي , فیلم موبایل , جک خفن , sms جالب , تم برای n70 , عکس مرسدس بنز , عكسهاي خوانندگان عربي , عکسهای پارسا پیروزفر , عکس های خوانندگان عرب , ترانه عليدوستي , عكس از بازيگران هندي , عکسهای خوانندگان عرب , مترجم پارس دانلود , دانلود فیلمهای خارجی , تم 7610 , نرم افزار كامفار , فروش کارت dvb , خسرو مترجمی , آگهي رايگان , www.gitashop.com , dvb کارت , دختران خوشکل , ملکه زیبایی , ابراهيم ميرزايي , احمد رضا خرمی , چه گوارا , دانشگاه كلمبيا , قرص اسهال , فیلتر , عاشقانه ها , پروتل , جزوه الكترونيك , z80 , ts12864a-2 , برق الكترونيك , pt2262 , javanelec , مقاله plc , مقالات الكترونيك , مدار مخابراتی , منبع تغذیه سوئیچینگ , دانلود کتاب الکترونیکی فارسی , دانلود کتاب ریاضی , دانلود کتاب مکانیک , پی دی اف , بزرگترين سايت دانلود كتاب , دانلود امپراطور دریا , سانسوری های امپراطور دریا , امپراطور دریا با زیرنویس فارسی , عکسهای سریال امپراطور دریا , زهرا امیرابراهیمی , سانسور سریال پرستاران , irebook.com , آموزشphp , آموزش اسمبلی , اس ام اس عاشقانه , دانلود بازی , دختران ناز خارجی , پیروزی روزنامه , روزنا مه هاي ورزشي , روز نامه ی ورزشی پیروزی . , روز نامه های ورزشی , piroozi sport newspaper , پرسپولیس روزنامه , سايت رسمي روزنامه پيروزي , خفن , ابتذال در سینمای ایران , جک اس ام اس , زنگ اس ام اس , طالع بینی , فرزاد فرزين , عکس های جلب از دختران خفن , عکس از خوانندگان عربی , عکس پژو , عکس ترکی , دانلود کارتون , dvdrip mediafire , آهنگهای قدیمی , باز کردن کانالهای کارتی , عکس رمانتیک , عكس ايراني , adsl مشهد , اگهی استخدام , اينترنت ماهواره اي , دانلود آفلاین , خدمات , رژيم چاقي , روستا , عكس ويلا , يانگو , كنسرت ياني , عكس گرافيكي , حاشیه کاغذ , کاغذ تذهیب , گالري عكس , persian clip art , آرم , فرقه يزيديه , صدور كارت سوخت المثني , سر سرباز هخامنشی , سایت خبری تابناک , سایت خبری فرارو , سپاه قدس , حذف سه صفر , تابناک بازتاب , آیت الله شریعتمداری , محمد رضا پهلوی , لاريجاني استعفا , لایه اوزون , كامليا انتخابي , کسروی , اس ام اس سر كاري , www.yangomjan.info , www.zeshtoziba , www.harjoorax.com , www.1000shab.com , smsbazi , 1000shab , harjoorax , mt8870 , fpga چیست , باطری خورشیدی , انجمن تخصصی برق , الکترونیک صنعتی , www.nejoom.persianblog.ir , اپتوکوپلر , کدهای ایرانسل , کتاب الکترونیک صنعتی , مدار فلز یاب , مدارات plc , مقالات مخابرات , عکس امپراتور دریا , آهنگ امپراتور دریا , سانسوری های امپراتور دریا , سانسوری امپراتور دریا , زیرنویس فارسی امپراطور دریا , دانلود اهنگ امپراتور دریا , دانلود امپراتور دريا , خرید سریال امپراتور دریا , زهرا امیر ابراهیمی , آيلار ديانتي , فیلترشکن قوی , alborzsport.net/ , آموزشword , sms طنز , آموزش exel , عامل ناشناخته , فتو شاب , خوشگل ایرانی , کتی هولمز , عکس از استخر زنان , روزنامه ورزشی پیروزی امروز , روزنامه ی گل , روزنامه ي پيروزي , روزنامه ورزشي پرسپوليس , پرسپوليس روزنامه , `پيروزي , غزاله جزايري , مجيد اخشابي , عاشقانه , عكسهاي يانگوم , عکس مهناز افشار , اس ام اس های عاشقانه , w700i , behnosh bakhtiari , persianu.com , بهنوش بختياري , عکس های خفن بهنوش بختیاری , عکسهای خوانندگان ترک , عکسهای خوانندگان ترکی , عكس پاي دختران , عكس هاي خوانندگان ايراني , تا دلت بخواهد عکس داره , vplug جدید , خرید اکانت راپیدشیر , ocr فارسی , nec n881 , دانلود نارسیس , نرم افزار حسابداری هلو , مشاوره چیست , عكس مونيكا بلوچي , نرم افزار خوشنويسي , وام , فروش آپارتمان , فيلم نيك , سنگهاي ماه تولد , جواهري در قصر , تعبیرخواب , املاک تهران , دختران ایرانی , pershian graphic , شمسه , عكس گرافيك , كارت سوخت , مهدکودک , ابراهیم عزیزی , احمدرضا خرمی , احمدی نژاد کلمبیا , تابناک سایت , سعيد امامي , سقوط هواپیما تایلند , سقوط هواپیما در تایلند , سقوط هواپيما در تايلند , جوک , اس ام اس هاي سركاري , دختر , آموزش protel dxp , الکترومغناتیس , اموزش avr , التراسونيك , اصول سرپرستي , gsm مودم , office 2007 crack , motorola l7 , جزوه الکترونیک صنعتی , پسورد ieee , ساخت تابلو روان , سایت تخصصی برق , دیود تونلی , ربات فوتبالیست , فرمولهای انتگرال , منبع تغذیه سویچینگ , موتور dc , مولتی متر دیجیتال , مقاله مخابرات , منابع کاردانی به کارشناسی , خلاصه امپراطور دريا , خلاصه امپراتور دريا , خلاصه امپراتور دریا , خلاصه سريال امپراطور دريا , خلاصه سریال امپراتور دریا , خلاصه قسمت 12 امپراطور دریا , دانلود سريال امپراتور دريا , سانسوري هاي امپراتور دريا , سانسور های امپراتور دریا , امپراتور , امپراتوردریا , امپراطور دریا سانسور , عکس های امپراطور دریا , قسمت دوازدهم امپراطور دریا , فیلم امپراطور دریا , فیلتر شکن قوی , عکس ناز شهوت , فیلترشکن جدیدوقوی , روزنامه.ورزشی , دختران ایرانی , نرم افزار n70 , هشدار برای کبری 11 , sms توپ , آموزش هك , آموزشexcel , امپراتور دریا , كليپ خفن موبايل , بريتني اسپرز , nansi , کلیپ لب دادن یانگوم , کلیپ موبایل , |پيروزي , روزنا مه ورزشی , روزنامه پيروزی , روزنامه ورزشی پیروری , برنامه هک موبایل , باران كوثري , تم n70 , hamid askary , ehsan khajeh amiri , software n73 , takpars , ارايش , yangom , عكسهاي عاشقانه , طالع بيني , مدل ارايش , مهنازافشار , غزاله جزایری , دانلود نارسیس 5 , دانلود مترجم , روانشناسی رنگها , طرفه نگار , dcw , خبرگزاری بازتاب , دانلود دیکشنری نارسیس , دانلود تورنت , vplug دانلود , آهنگهای قدیمی ایرانی , باز کردن کانال های کارتی , هك كارت تلفن , هک کردن کارت سوخت , وانت پراید , هلو دانلود , کارت سوخت هک , کرک هلو 5.3 , کرک نارسیس , شنای بانوان , دختران ملوس , کلیپ خفن , املاك تبريز , اقامت دبي , بازار اتومبیل , lv2008 , آموزش ايميل , آماده به كار , آماده به کار , تعبيرخواب , تی وی موبایل , ژورنال لباس عروس , دريافت وام , درس روستا , طلا و جواهر , فروش لپ تاپ , فیلم راز , داستان دختر , عکس ایرانی , طرح گرافیک , تصاویر اسلیمی , تصاوير , ابستره , تذهيب , persian , kandinsky , سایت تحلیلی فرارو , سايت خبري فرارو , خروشچف , فرهادپور , فواد صادقی , فرهادی , قالیباف , كارت سوخت المثني , پرورش تمساح , پ.ک.ک , استعفاي لاريجاني , brt , اکبر اعلمی , اینگمار برگمان , ران دختر , عاشقانه , يانگوم , اس ام اس و جوك , mobile , ahange sms , اس ام اس خنده , اس ام اس جوك , اس ام اس عشقولانه , پنیوماتیک , تابلو روان , پروتل dxp , پردازش تصویر pdf , جزوه الکترونیک , جزوه مدار منطقي , جزوه مدار منطقی , labview , hcfpt-k86vv-dckh3-87ccr-fm6hw , fpga چيست , موسیقی متن امپراطور دریا , عکسهای سانسوری امپراطور دریا , سريال امپراطور درياها , امپراطور دریا دانلود , امپراتوردريا , امپراطور , سانسورهای امپراطور دریا , دانلود موسیقی امپراطور دریا , دانلود فيلم امپراتور دريا , دانلود سریال , خلاصه سريال امپراتور دريا , دختر ايروني , پزشک دهکده , فیلتر شکن , www,alborzsport.net , orazgan , آموزش سخت افزار , tebdown , آموزش powerpoint , newdownloadfree.blogfa.com , نرم افزار های موبایل , مین جان گو , سريال پرستاران , استخر زنانه , اس ام اس های سر کاری , دختر ایرونی , جنيفر لوپز , عكس از استخر زنانه , عكس استخر زنانه , كليپ استخر , كليپ موبايل , يانگوم , عکسهای یانگوم , عکس از لب دادن , عکس هانیه توسلی , عکس مهدی سلوکی , كليپ , صورتحساب آخرين دوره , عكس هانيه توسلي , عکس لباس , عکس خروس , عکس خفن , حامدكميلي , اس ام اس های عاشقونه , اس ام اس عشقولانه , bahram radan , clip for mobile , mehdy moghadam , تم n93 , تم برای w700 , تم برای 6630 , دانلود حسابداري هلو , دانلود v-plug , حسابداری کرک , .net nuke , فارسی ساز پروین , مترجم پارس , سایت کرک , دانلود مستقیم فیلم , دانلود فری هند , دانلود مترجم پارس 2.5 , دیکشنری نارسیس , هك كارت سوخت , نارسیس , نارسیس کرک , خانم ايراني , خانم ایرانی , 6670.mihanblog.com , عکس شنای بانوان خارجی , عکسهای تاپ , عروسی یانگوم , دختران خوشکل ایرانی , دختران خوشكل , pcddl , naghshe eslimi , wallpaper persian , ÷رشین گرافیک , آرم های گرافیکی , wallpaper graphic , آموزش نقاشی , تصاوير با كيفيت , تصاویر ایرانی , عكس , طرح اسلیمی , گالري تصاوير , گالری تذهیب , گالری گرافیک , کارت ویزیت , گل زیبا , آهنگ ربنا , harjoorax.com , sms خنده دار , امنیت اجتماعی , اس ام اس هاي زيبا , جوك اس ام اس , دانلود ربنا , جواهری در قصر , دختران زيبا , دانلود آهنگ امپراتور دریا , دانلود اهنگ امپراطور دریا , خلاصه قسمتهاي امپراتور دريا , سانسور امپراطور دریا , سانسور امپراتور دريا , سانسورهاي امپراطور دريا , سانسور های سریال امپراتور دریا , سانسوري امپراطور دريا , سانسوریهای سریال امپراتور دریا , سانسوریهای امپراطور دریا , سانسوریهای یانگوم , امپراطور دریا اصفهان , امپراطور دریا فروش , امپراطور دریا ها , جانگهوا , بانو جمي , آهنگ امپراطور دريا , امپراتور دریا سانسور , آهنگ سریال امپراطور دریا , عکسهای امپراتور دریا , فروش امپراطور دریا , فروش سريال , فروش سريال امپراطور دريا , عکس بانو جمی , عكس دختر , عكس خفن ويتالي , فیلتر شکن -فیلتر شکن قوی , دختر سک , دیانتی , دختر ناز ایرونی , alborz sport.net , سايت روزنامه البرز , روزنامه ی ورزشی البرز , ورزشي روزنامه , وزنامه البرز ورزشی , دختر , سریال امپراتور دریا , سریال پزشک دهکده , سایت توپ , دانلود دلفی , دانلود فتوشاب , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار وبازی موبایل , نرم افزار موبایل , کبری 11 , عکسهای سریال پرستاران , گالري مردان بدنساز , قیمت n81 , sms خنده دار , آموزش دریم ویور , امپراتور دريا , ترفند های موبایل , عکس استخر , عکس های استخر زنانه , هانیه توسلی , لب دادن یانگوم , خفن ترین عکس های یانگوم , دختر ناز خارجی , دختران خارجی , nansi agram , اس ام اس های سرکاری , استخر , chobin.mihanblog , بریتنی , اماندا بینز , انجلينا جولي , انجلینا , کلیپ لب دادن , کلیپ از استخر زنانه , بيا تو كليپ , عكس يانگوم , گالر ي عكس با زيگران ايران , تم نوکیا n70 , ايرج نوزري , lale sedigh , atashfeshan , آناهيتا همتي , taleh bini , samyar&ehsan , muisc , دانلود كليپ موبايل , دكوراسيون منزل , عکس فشن , عكس لباس , عكس دكوراسيون منزل , عروسی یانگوم , كليپ رقص , دانلود نامحدود از rapidshare , س ک س , قفل کردن کارت تلفن , ketab aval , norton ghost 12 دانلودروش سریال امپراتور دریا , عکسهای امپراطور دریا , سريال افسران پليس , افسران پلیس , کتایون ریاحی , photo girl , بریتنی اسپرز , chobin.mihanblog.com , عكس از استخر زنان , عکس لب دادن , piroozi sport , hamid asgary , software 3250 , مهدی سلوکی , کلیپ , کلیپ رقص , عكس از بهنوش بختياري , یی , josie maran , باران کوثری , عکس خانندگان ایرانی , كرك هلو , اکانت rapidshare , برنامه هلو , vpn رایگان , افزایش صدای سونی اریکسون , spiceplatinum , v plug , baztab , english , نرم افزار هلو , سایت خفن , www.nikbazar.com , آگهی استخدام , اعطاي نمايندگي , تست هوش , فروش ساعت , مواد چاق کننده , نرم افزار ارسال sms , نيازمنديها , عکس باکیفیت , ایران گرافیک , تصاویر گل , عصرایران , علي كردان , شمقدری , سازمان حسابرسی , انتخابی فر , ماه رمضان , www.aroo30.com , اس ام اس زيبا , آموزش avr , پیزوالکتریک , کنترل فازی , دیود شاتکی , مدارفرمان , لیس زدن , کليپ خفن , لينك باكس , تبدیل pdf به word , دانلود رایگان کتاب , دانلود کتابها , دانلود کتابهای الکترونیک , دانلود کتاب های الکترونیک , دانلود کتاب اوستا , دانلود مقاله , كتاب الكترونيكي فارسي , کتاب فارسی دانلود , کتاب برای موبایل , کتاب الکترونیکی pdf , کتاب الکترونيک , گیگابایت , emperorofthesea.blogfa.com , دانلود آهنگ امپراطور دریا , فیلترشکن , ویتالی , البرزورزشی. , روزنا مه ورزشی , عکس دخترای ایرونی , عکسهای استخر زنان , شماره دختر , اما واتسون , piroozi news paper , ahmadizadeh , تيم پيروزي , فیلم موبایل , جک خفن , sms جالب , تم برای n70 , عکس مرسدس بنز , عكسهاي خوانندگان عربي , عکسهای پارسا پیروزفر , عکس های خوانندگان عرب , ترانه عليدوستي , عكس از بازيگران هندي , عکسهای خوانندگان عرب , مترجم پارس دانلود , دانلود فیلمهای خارجی , تم 7610 , نرم افزار كامفار , فروش کارت dvb , خسرو مترجمی , آگهي رايگان , www.gitashop.com , dvb کارت , دختران خوشکل , ملکه زیبایی , ابراهيم ميرزايي , احمد رضا خرمی , چه گوارا , دانشگاه كلمبيا , قرص اسهال , فیلتر , عاشقانه ها , پروتل , جزوه الكترونيك , z80 , ts12864a-2 , برق الكترونيك , pt2262 , javanelec , مقاله plc , مقالات الكترونيك , مدار مخابراتی , منبع تغذیه سوئیچینگ , دانلود کتاب الکترونیکی فارسی , دانلود کتاب ریاضی , دانلود کتاب مکانیک , پی دی اف , بزرگترين سايت دانلود كتاب , دانلود امپراطور دریا , سانسوری های امپراطور دریا , امپراطور دریا با زیرنویس فارسی , عکسهای سریال امپراطور دریا , زهرا امیرابراهیمی , سانسور سریال پرستاران , irebook.com , آموزشphp , آموزش اسمبلی , اس ام اس عاشقانه , دانلود بازی , دختران ناز خارجی , پیروزی روزنامه , روزنا مه هاي ورزشي , روز نامه ی ورزشی پیروزی . , روز نامه های ورزشی , piroozi sport newspaper , پرسپولیس روزنامه , سايت رسمي روزنامه پيروزي , خفن ,  , pc-taz , pctaz forum , حسابداری هلو کرک , دانلود دیکشنری آریانپور , دانلود سریال , دانلود فارسی ساز پروین , بزرگ کردن آلت تناسلی , برنامه حسابداري هلو , اکانت رایگان راپیدشیر , آهنگ قدیمی , xcalc , zoya sabet , آموزش network , نتایج ازمون سراسری 86 , نقشه کامل تهران , نقاط حساس بدن , نقاط حساس بدن زنان , کرک مترجم پارس , عكسهاي شناي داخل اب دختران , خوشکل , دختر ايراني , کلیپ توپ , سايت خفن , www.mihandownload.com , amirprogramcity.mihanblog.com , عکس خفن

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1387ساعت 19:46  توسط مجمع الکترونیک 

بازی ها:

تاریخچه ی بازی های دیجیتالی

   در سال 1949 میلادی یک مهندس جوان آقای رالف بی یر (Rulph Baer) ساخت برنامه تلویزیونی واگذار شد. از او خواسته شده بود فقط برنامه معمولی را طراحی نکند، بلکه کاری کاملاً جذاب و استثنایی را بنویسد. انجام کار برای آقای بی یر مشکل نبود، او تمایل داشت از محدوده طرح واگذار شده فراتر گام بردارد و کاری نوظهور ارایه دهد و به وسیله بازی برنامه اش را اجرا کند ، اما بازی خاصی را در نظر نداشت. بهرحال مدیر او فکرش را تأیید نکرد و طرح مورد نظر بی یر اجرا نشد.
زمانی که رالف بی یر طرح خویش را عرضه کرد نمی دانست که بنیان گذار صنعت نوینی در جهان شده که امروزه بعد از گذشت نیم قرن تبدیل به صنعت با شکوه و سودآوری شده است. در سال 1952 میلادی الف راس دالگلاس (A.S.Douglas) ، دانشجوی دکترای دانشگاه کمبریج تز خویش را در باره تأثیر متقابل انسان – رایانه نوشت و اولین بازی گرافیکی رایانه ای را طراحی کرد. اما اولین بازی واقعی رایانه ای در سال 1961 میلادی به نام جنگ ستارگان (Spacewar) نوشته شد.
بعد از گذشته چند سال ، در سال 1972 شرکت آتاری (Atari) بازی الکترونیکی تنیس روی میز به نام
پنگ(Pong) را معرفی و به بازار عرضه کرد. در همان سال شرکت مگناوکس (Magnavox) به عرضه مجموعه بازی ویدئویی به نام اکتیویژن (Activision) پرداخت که با اتصال دستگاه به تلویزیون های خانگی، امکان بازی فراهم می شد.
بدین ترتیب رفته رفته بر تعداد شرکت های سازنده بازی های ویدئویی افزوده شد تا آنکه در پایان سال 1976 بالغ بر بیست شرکت مختلف به تولید بازی های ویدئویی قابل استفاده در منازل پرداختند.
در سال 1976 شرکت کودک زیبا (Fair Child) با ارائه اولین مجموعه بازی های ویدئویی قابل
برنامه ریزی ، به شکل جدی وارد عرصه بازی های ویدئویی شد. در این بازی ، کاست های مختلف نصب شده در بخش کنترل مرکزی دستگاه امکان انجام بازی های مختلف را فراهم می آورد.
در سال 1977 رایانه اپل 2 (Apple 2) برای فروش به بازار ارائه گردید و تحول مهمی در گرایش مردم به تهیه رایانه های شخصی و خانگی پدید آورد. همزمان بازی های ویدئویی سکه ای، سراسر کشور آمریکا را فرا گرفت برای انجام این بازی ها افراد می توانستند با انداختن سکه ای در دستگاه های مزبور که در مراکز تفریحی ، سینماها و .... نصب شده بودند به بازی بپردازند.
به تدریج با اشباع بازار، در سال 1985 ، فروش دستگاه های مربوطه به بازیهای ویدئویی به حداقل ممکن رسید. اما در سال 1986 شرکت نینتندو (Nintendo) با عرضه سخت افزار جدید خود، که ارتقای زیادی در کیفیت بازی های ویدئویی پدید آورده بود، نگاه ها را متوجه خویش کرد.
بازی های اخیر نینتندو ( و بازی های مشابهی که توسط شرکت های اکتیویژن و سگا عرضه شدند ) ضمن آنکه به تلویزیون وصل می شدند، دارای کنترل های دستی بودند ، کیفیت گرافیکی و صدای آنها بهبود پیدا کرده بود و سرعت حرکات شخصیت های بازی در آن طبیعی تر شده بود.
مسأله اخیر در کنار پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری صنایع الکترونیکی و رایانه ای و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه قیمت دستگاه ها ، سبب توجه دوباره نوجوانان و جوانان به بازی های ویدویی شد و تا سال 1988 یازده میلیون از دستگاه های نینتندو به فروش رفتند.
موفقیت شرکت نینتندو در فروش بازیهای ویدئوی سبب شد تا سال 1988 هفت شرکت دیگر نیز مجموعه هایی از بازی های ویدئویی خود را روانه بازار کنند و در مجموع بازی های دیجیتالی را باید به ابزار قدرتمندی تشبیه کرد – امروزه شاهد عرضه میلیون ها نوع بازی به بازار هستیم و میلیون ها کودک ، نوجوان و بزرگسال در سراسر جهان به بازی های رایانه ای علاقمند هستند و ساعاتی از شبانه روز را صرف این کار می کنند. بازی های رایانه ای از زمان پیدایش تا کنون هم چنان رو به توسعه بوده است و صنعت تولید آن از پیچیدگی برخوردار شده است.
ارقام زیر بیانگر تحولات پیش گفته و اهمیت اقتصاد بازی های ویدئویی در جهان امروزی است.

   فروش سالیانه بازی های ویدیویی

سال

330 میلیون دلار

1979

446 میلیون دلار

1980

1 میلیارد دلار

1981

3 میلیارد دلار

1982

2 میلیارد دلار

1983

800 میلیون دلار

1984

100 میلیون دلار

1985

430 میلیون دلار

1986

1/1 میلیارد دلار

1987

3/2 میلیارد دلار

1988

4/3 میلیارد دلار

1989

4 میلیارد دلار

1990

4/17 میلیارد دلار

2000

2/22 میلیارد دلار

2005

همچنین پیش بینی می شود با توجه به گسترش روزافزون استفاده از تلفن های همراه و قابلیت دسترسی سهل الوصول استفاده کنندگان در مقاطع زمانی مختلف در شبانه روز از تلفن های همراه ، میزان فروش بازیهای رایانه ای در تلفن های همراه از 5/2 میلیارد دلار در سال 2005 به حدود 1/ 11 میلیارد دلار در سال 2010 برسد.

 

منبع: بنیاد ملی بازی های رایانه ای امیدواریم حداقل بعضی وقتها که از درسها تموم میشید برید سراغ گیم های خوب و یکمی هم

استراحت کنید.برای همین ما گیم company of heroes سری ۱و۲را به شما معرفی میکنیم.امروز

چند عکس از این گیم زیبای استراتژیک را برایتان دربلاگ قرار میدهیم:

                                        

                                          

 

 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم فروردین 1387ساعت 19:22  توسط مجمع الکترونیک  | 

مقدمه ای بر خطوط کمپکت:

مقدمه ای بر خطوط کمپکت:

با گسترش و توسعه شهرها و افزایش مراکز صنعتی میزان مصرف انرژی الکتریکی نیز افزایش می یابد و ما در جهت تامین این انرژی مجبور به احداث خطوط انتقال جدید و یا افزایش ظرفیت خطوط قدیمی می باشیم . با توجه به حریم خطوط انتقال مشکلاتی از قبیل کمبود و گرانی زمین ، مشکلات زیست محیطی مانند تخریب درختان جنگلی و همچنین تصاحب قانونی زمین و اخذ مجوزات لازم ، در برخی موارد ایجاد خطوط انتقال جدید را توجیه نمی نماید . در این شرایط است که کمپکت سازی خطوط با کاهش فواصل فازی و در نتیجه کاهش حریم خطوط انتقال در بسیاری موارد علاوه بر اقتصادی نمودن طرحها از تخریب جنگلها وهرز رفتن زمین زیر خطوط تا حد زیادی جلوگیری می نماید . با این مقدمه به تعریف خطوط کمپکت می پردازیم .

کمپکت سازی خطوط به کلیه ترفندهایی اتلاق میشود که سبب کاهش فواصل افقی و عمودی فازها گردد طبیعی است نزدیک سازی فازها موجب تقلیل پهنا و ارتفاع پایه ها و در نتیجه کاهش مساحت زمین اشغالی در طول مسیر می شود .

مزایا و معایب خطوط انتقال نیروی کمپکت:

در اشاره به مهمترین مزایای خطوط کمپکت می توان موارد زیر را بیان نمود :

1- کاهش فواصل افقی و عمودی فازها

2- کاهش مساحت زمین اشغالی

3- کاهش وزن پایه ها و نمای ظاهری زیباتر آنها 

4- امکان نصب پایه ها در وسط اتوبانها با توجه به ابعاد کم آنها

5- امکان نصب خطوط با ولتاژ بالاتر درحریم خطوط موجود

6- کاهش راکتانس سلفی خط

7- افزایش ظرفیت خازنی خط

8- افزایش قدرت طبیعی یا SIL خط

9- کاهش تلفات و افت ولتاژ خط

10- افزایش ظرفیت خطوط و توان انتقالی

ودر اشاره به مهمترین معایب این خطوط می توان موارد زیر را بیان نمود :

1- بدون احتساب زمین سرمایه گذاری خط افزایش می یابد

2- در برخی تعداد پایه ها و در نتیجه فونداسیونها افزایش می یابد

3- قابلیت اطمینان برقرسانی قدری کاهش می یابد

4- جریان اتصال کوتاه افزایش می یابد

5- تلفات کرونا افزایش می یابد

مشکلات نزدیک سازی فازها:

در راستای کمپکت سازی خطوط به مشکلاتی برمی خوریم که مانع نزدیکتر نمودن فازها از حد معینی می شوند . از جمله این مشکلات می توان به شرایط محیط اشاره نمود :

- سرعت باد در مناطق باد خیز

- افزایش درجه حرارت محیط و تاثیر آن در ازدیاد طول هادی و فلش آن

- ارتفاع منطقه و کاهش مقاومت هوا در مناطق مرتفع

- رطوبت هوا و کاهش خاصیت عایقی هوا در مناطق مرطوب

- آلودگی محیط و کاهش خاصیت عایقی مقره ها واجبار درافزایش تعدادآنها

- نشستن برف بر روی هادی و یا یخ بستن آن در مناطق سردسیر

این موارد از جمله عواملی هستند که ما را ناچار به افزایش فواصل فازی می نمایند .

همچنین مشکلاتی مثل نوسانات هادیها و افزایش جریان خط و گرمای ناشی از آن (که موجب افزایش طول هادی می گردد) و اضافه ولتاژهایی که به شبکه اعمال می شوند از جمله موانع نزدیک سازی فازها به شمار می آیند .

حال به بررسی چگونگی کمپکت سازی می پردازیم :

آرایش فازی:

از آنجا که هدف از کمپکت سازی کاهش حریم خط می باشد از آرایش افقی فازها به علت ماکزیمم شدن حریم خطوط استفاده نمی گردد و از آرایش عمودی و مخصوصاً آرایش مثلثی (به علت تعادل فازها در این نوع آرایش) بیشتر استفاده می گردد .

آرایش زنجیره مقره ها:

همچنین از آرایش آویزان زنجیره مقره استفاده نمی گردد چون در این آرایش ، هادیها به راحتی حرکت می کنند و احتمال بروز جرقه بین آنها یا دکل افزایش می یابد. همچنین از آرایش وی شکل نسبت به آرایش مقره های ثابت کمتر استفده می گردد . آرایش مقره های ثابت از آنجا که مانع از حرکت آزادانه هادیها میشود بهترین گذینه می باشد . 

شایان ذکر است در این آرایش با توجه به کاهش شدید فواصل فازی می توان از فاصله نگهدارنده های فازی جهت افزایش ضریب اطمینان برقرسانی بهره برد .

آرایش پایه ها:

در بررسی نوع پایه های مورد استفاده در خطوط کمپکت می توان عنوان کرد که در ولتاژهای بالا بهترین گذینه استفاده از پایه های مخصوص این خطوط است که در آن آرایش فازها به صورت مثلثی و آرایش زنجیره مقره ها به صورت وی شکل یا ثابت می باشد . و در ولتاژهای پائینتر استفاده از تیرهای مختلف فولادی یا بتنی بهترین انتخاب است .

از سایر پایه ها که آرایش افقی فازی یا آرایش آویزان زنجیره مقره ها در آن طراحی شده استفاده نمی گردد چون حریم خطوط در این پایه ها افزایش می یابد .

حال اگر بخواهیم مقایسه ای بین خطوط معمولی و کمپکت داشته باشیم می توان گفت با کمپکت نمودن خطوط انتقال 400 کیلو ولت در هر کیلومتر حدود 48000 متر مربع از مساحت زمین اشغالی کاهش می یابد که این مساله در مناطق جنگلی یا زمینهای گران شهری بسیار مهم و قابل توجه می باشد . و یا با کمپکت نمودن یک خط 230 کیلو ولت و کاهش فواصل فازی آن از 10 متر به 4 متر راکتانس سلفی از 0.421 به 0.363 اهم بر کیلومتر کاهش می یابد ، سوسپتانس خط از 2.710 به 3.158 میکرو موه بر کیلومتر افزایش می یابد ، همچنین امپدانس موجی از 394 به 298 اهم کاهش می یابد و قدرت طبیعی خط نیز از 134 به 178 مگاوات افزایش می یابد .

امید است طراحان خطوط انتقال نیرو با توجه به مزایای خطوط کمپکت از این خطوط و ویژگیهای آن بیشتر استفاده کنند تا علاوه بر آسیب کمتر محیط زیست در استفاده از سرمایه های ملی کشور نیز صرفه جویی گردد .

۰۹۳۵۹۶۷۲۸۶۱             

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم فروردین 1387ساعت 10:14  توسط مجمع الکترونیک 

این روزها:

باسلام خدمت دوستان عزیز.

وبلاگ دانشجویان کارشناسی الکترونیک مرکز اموزش وتحقیق ماشین سازی تبریز در

اختیار شماست تا اطلاعات علمی به روز را به شما برسانند.


 

سلام دوستان امیدواریم خوب خوش سرحال باشید اول می خواهیم از دوستانی که نامه میدند و ما رابا نظرات سازنده خودشان یاری می کنند تشکر کنیم دوستان با توجه به زیاد بودن نامه ها ما فقط به نامه های مربوط به سفارشات جواب می دهیم امیدواریم دوستانی که جواب نامه هاشون را نگرفته اند ما را بخشیده باشند.

در جواب دوستانی که از گروه دلتا الکترونیک خواستار همکاری اند باید عرض کنیم که این گروه اماده همکاری با تمامی سازمانها و شرکتها می باشد ولی به دلیل دانشجو بودن در طول تحصیل گروهی کار می کنند و فقط نیمه  وقت در خدمت شما می توانند  باشند ولی در طول تابستان می توانند  به طور تمام وقت درخدمت شما مهندسین محترم باشند.


                                               

                                      در صد استفاده ازنیرو گاههای برق آبی  در جهان

 

بیشتر نیروگاه‌های برق-آبی انرژی مورد نیاز خود را ازانرژ ی پتانسیل آب پشت یک سد تامین می‌کنند. در این حالت انرژی تولیدی از آب به حجم آب پشت سد و اختلاف ارتفاع بین منبع و محل خروج آب سد وابسته‌است. به این اختلاف ارتفاع، ارتفاع فشاری می‌گویند و آن را با H (مخفف Head) نمایش می‌دهند. در واقع میزان انرژی پتانسیل آب با ارتفاع فشاری آن متناسب است. برای افزایش فاصله یا ارتفاع فشاری، آب معمولاً برای رسیدن به توربین آبی فاصله زیادی را در یک لوله بزرگ (penstock) طی می‌کند.

 

نیروگاه آب تلمبه‌ای، نوعی دیگر از نیروگاه آبی است. وظیفه یک نیروگاه آب تلمبه‌ای پشتیبانی شبکه الکتریکی در ساعات اوج مصرف (ساعات پیک) است. این نیروگاه تنها آب را در ساعات مختلف بین دو سطح جابجا می‌کند. در ساعاتی که تقاضای برای انرژی الکتریکی پایین است با پمپ کردن آب به یک منبع مرتفع انرژی الکتریکی را به انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل می‌کند. در زمان اوج مصرف آب دوباره از مخزن به سمت پایین جاری می‌شود و با چرخاندن توربین آبی موجب تولید برق و رفع نیاز شبکه می‌گردد. این نیروگاه‌ها با ایجاد تعادل در ساعات مختلف موجب بهبود ضریب بار شبکه و کاهش هزینه‌های تولید انرژی الکتریکی می‌شوند.

 

 

از دیگر انواع نیروگاه‌های آبی می‌توان به نیروگاه‌های جزر و مدی اشاره کرد. همانطور که از نام این نیروگاه‌های مشخص است این نیروگاه‌ها نیروی مورد نیاز خود را از اختلاف ارتفاع آب در بین شبانه روز تامین می‌کنند. منابع در این دسته از نیروگاه‌ها نسبت به بقیه کاملاً قابل پیشبینی هستند. این نیروگاه‌ها همچنین می‌توانند در مواقع اوج مصرف به عنوان پشتیبان شبکه عمل کنند.

 

برخی نیروگاه‌های آبی که تعداد آنها زیاد هم نیست از انرژی جنبشی آب جاری استفاده می‌کنند. در این دسته از نیروگاه‌ها نیازی به احداث سد نیست توربین این نیروگاه‌ها شبیه یک چرخ آبی عمل می‌کند. این نوع استفاده از انرژی شاخه نسبتاً جدیدی از علم جنبش مایعات است.

 

معادله :

 

یک معادله ساده برای محاسبه تقریبی انرژی الکتریکی در یک نیروگاه برق آبی وجود دارد که به صورت زیر است:                                     

 

در معادله بالا P توان خروجی در واحد وات، h ارتفاع فشاری در واحد متر، r میزان آب خارج شده در واحد مترمربع در ثانیه و K ضریب تبدیل در ۷۵۰۰ وات است (با پیش شرط راندمان ۷۶٪ ،شتاب ثقل ۹٫۸۱ متر بر مجذور ثانیه و آب تازه با چگالی ۱۰۰۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع. البته در توربین‌های بزرگ و پیشرفته راندمان معمولاً بالاتر این مقدار است و در توربین‌ها فرسوده این راندمان کمتر است).

 

میزان تولید انرژی الکتریکی در یک نیروگاه آبی به شدت به میزان آب موجود وابسته‌است و در فصول مختلف میزان تولید می‌تواند به نسبت ۱۰ به ۱ متفاوت باشد.

 

سد :

 

سد دیواری محکم از سنگ وسیمان و یا ساروج است که به منظور مهار کردن آب در عرض دره یا میان دو کوه ایجاد می‌شود. برعکس خاکریزها که برای جلوگیری از ورود آب رودخانه یا دریا به مناطق اطراف ساخته می‌شوند در سدها هدف از مهار کردن آب استفاده از آن است.سدها از نظر مشخصه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند این مشخصه‌ها معمولاً شامل:

 

طول سد: از نظر طول سدهای با طول بیش از ۱۵ متر را سدهای بزرگ و سدهای با طول بیش از ۱۵۰ متر را سدهای بسیار بزرگ می‌نامند.

هدف از احداث سد: اهداف ساخت یک سد می‌توانند متفاوت باشند به طوری که بسیاری از سدها بیشتر از یک هدف را دنبال می‌کنند این اهداف می‌توانند شامل آبیاری یا تامین آب مناطق شهری یا زمین‌های کشاوزی، تولید انرژی الکتریکی، ایجاد فضای تفریحی، کنترل سیل و... باشند.

ساختار سد: از نظر ساختار، با توجه به مصالح مصرف شده یا تکنولوژی ساخت سدها باهم متفاوت هستند. سدها از نظر مصالح مصرف شده می‌توانند چوبی، خاکی یا بتنی باشند.

 

 

ملاحظات اقتصادی :

 

بیشترین مزیت استفاده از نیروگاه‌ها آبی عدم نیاز به استفاده از سوخت‌ها و در نتیجه حذف هزینه‌های مربوط به تامین سوخت است. درواقع هزینه انرژی الکتریکی تولیدی در یک نیروگاه آبی تقریباً از تغییرات قیمت سوخت‌های فسیلی نظیر نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ مصون است. همچنین عمر متوسط نیروگاه‌های آبی در مقایسه با نیروگاه‌های گرمایی بیشتر است، به طوری که عمر برخی از نیروگاه‌های آبی که هم‌اکنون در حال استفاده هستند به ۵۰ تا ۱۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. هزینه کار این نیروگاه‌ها در حالی که به صورت خودکار کار کنند کم است و بجز در موارد اضطراری به پرسنل زیادی در نیروگاه نیاز نخواهد بود.

 

در موقعیت‌هایی که استفاده از سد چندین هدف را پوشش می‌دهد، ساخت یک نیروگاه آبی هزینه نسبتاً کمی را به هزینه‌های ساخت سد اضافه می‌کند. ایجاد یک نیروگاه هیمچنین می‌تواند هزینه‌های مربوط به ساخت سد را جبران کند. برای مثال درآمد ناشی از فروش انرژی الکتریکی در سد «Three Gorges» که بزرگ‌ترین سد جهان است با فروش انرژی الکتریکی تولیدی در سد در طول ۵ تا ۷ سال جبران شده‌است.

 

انتشار گازهای گلخانه ای :

 

در صورتی که سوختی در نیروگاه سوخته نشود، دی اکسید کربن (که یک گاز کلخانه‌ای است) نیز در نیروگاه تولید نخواهد شد. البته در مراحل احداث نیروگاه مقدار ناچیزی گاز دی‌اکسید کربن تولید می‌شود که در مقابل میزان دی‌اکسید کربن تولیدی در نیروگاه‌های گرمایی که از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی گرمایی استفاده می‌کنند بسیار ناچیزاست. البته در این نیروگاه‌ها بر اثر اجتماع آب پشت سد گازهایی متساعد می‌شود که در پایین به آنها اشاره شده‌است.

 

فعالیت های وابسته :

 

آب ذخیره شده در پشت یک سد در واقع می‌تواند بخشی از امکانات مربوط به ورزش‌های آبی باشد و به این ترتیب می‌تواند به جاذبه‌ای برای گردشگران تبدیل شود. در برخی از کشورها از این آب برای پرورش موجودات آبزی مانند ماهی‌ها استفاده می‌شود به این ترتیب که در برخی سدها محیط‌های خاصی برای پرورش موجودات آبزی اختصاص یافته که همیشه از نظر داشتن آب پشتیبانی می‌شوند.

 

 

 

معایب :

 

آسیب به محیط زیست :

 

پروژه‌های احداث سد معمولاً با تغییرات زیادی در اکوسیستم منطقه احداث سد همراه هستند. برای مثال تحقیقات نشان می‌دهد که سدهای ساخته شده در سواحل دریای آتلانتیک و اقیانوس آرام در آمریکای شمالی از میزان ماهی‌های قزل‌آلای رودخانه‌ها به شدت کاسته‌است و این به دلیل جلوگیری سد از رسیدن ماهی‌ها به بالای رودخانه برای تخم‌گذاری است و این درحالی است که برای عبور این ماهی‌ها به بالای رودخانه محل‌های خاصی در سد در نظرگرفته شده‌است. همچنین ماهی‌های کوچک در طول مهاجرت از رودخانه به دریا در بین توربین‌ها آسیب می‌بینند که برای رفع این عیب نیز در قسمتی از سال ماهی‌ها را با قایق‌های کوچک به پایین رودخانه می‌برند. با تمام فعالیت‌هایی که برای ایجاد محیط مناسب برای ماهی‌ها انجام می‌شود بازهم با ساخت سد از میزان ماهی‌ها کاسته می‌شود. در کشورهایی مانند ایالات متحده بستن مسیر مهاجرت ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزری به وسیله سد ممنوع است و حتماً باید برای عبور آنها تمهیداتی اندیشیده شود. به این ترتیب در برخی موارد سدها می‌توانند واقعاً برای ماهی‌ها آسیب رسان باشند که نمونه‌ای از آنها سد مارموت (Marmot Dam) در ایالات متحده‌است که عملیات حذف آن در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۷ به پایان رسید. پس از تخریب این سد رودخانه برای اولین بار پس از۱۰۰ سال جریان آزاد خود را آغاز کرد. عملیات حذف این سد بزرگ‌ترین عملیات حذف سد در ایالات متحده بود.

 

ایجاد سدها معمولاً باعث به وجود آمدن تغییراتی در قسمت‌های پایینی رودخانه می‌شوند. آب خروجی از توربین‌ها معمولاً حامل مقدار کمتری از رسوبات است و این خود باعث پاک شدن بستر رودخانه و از بین رفتن حاشیه‌های رودخانه می‌شود. به دلیل اینکه توربین‌ها معمولاً به نوبت کار می‌کنند نوساناتی در جریان آب خروجی ایجاد می‌شود که شدت فرسایش بستر رودخانه را افزایش می‌دهد. همچنین ظرفیت اکسیژن حل شده در آب به دلیل کار توربین‌ها کاهش می‌یابد چراکه آب خروجی توربین‌ها معمولاً گرمتر از آب ورودی آنهاست که این خود می‌تواند جان برخی گونه‌های حساس را به خطر بیاندازد. برخی دیگر از سدها برای افزایش ارتفاع فشار مسیر رودخانه را منحرف کرده و باعث عبور آب از مناطق پر شیب‌تر می‌شوند و به این ترتیب مسیر قبلی رودخانه را خشک می‌کنند. برای مثال در رودخانه‌های تپاکو (Tekapo) و پیوکیکی (Pukaki) از این روش استفاده شده‌است که نه تنها موجب به خطر افتادن برخی گونه‌های موجودات آبزی شده بلکه پرندگان مهاجر منطقه را نیز به شدت در خطر قرار داده‌است.

 

سدهای بسیار بسیار بزرگ مانند سد Aswan (در مصر) و سد Three Gorges (در چین) تغییرات زیادی را در بالا و پایین رودخانه به وجود می‌آورند.

 

انتشار گازهای گلخانه ای :

 

آب جمع شده در پشت سد در مناطق گرمسیری می‌تواند مقدار قابل توجهی از گاز متان و گاز دی‌اکسیدکربن را تولید کند. این گازها در اثر پوسیدگی قسمت‌های مختلف گیاهان و زباله‌هایی به وجود می‌آیند که از بالای رودخانه آمده‌اند و به وسیله باکتری‌های ناهوازی تجزیه می‌شوند. بیشتر گاز تولیدی در اثر پوسیدگی را گاز متان تشکیل می‌دهد که از نظر آثار گلخانه‌ای از دی‌اکسیدکربن خطرناک‌تر است. براساس گزارش کمیسیون جهانی سدها، در سدهایی که منبع آنها نسبت به برق تولیدی آنها کوچک است (کمتر از ۱۰۰ وات به ازای هر مترمربع از آب) و درخت‌های اطراف مسیر رودخانه پاکسازی نشده‌اند، میزان گاز گلخانه‌ای تولیدی از یک نیروگاه گرمایی با سوخت نفت بیشتر است.

 

جابجائی جمعیت :

 

از دیگر معایب ساخت سدها، جابجایی جمعیت ساکن در مناطق زیر آب رفته توسط آب پشت سد است. این مناطق ممکن است شامل مناطقی باشد که از نظر فرهنگی یا اعتقادی دارای ارزش بالایی هستند و بدین ترتیب دلبستگی زیادی بین مردم ساکن با منطقه و آن منطقه خاص وجود دارد و به این ترتیب با بالا آمدن آب این مکان‌های تاریخی یا فرهنگی از بین خواهند رفت. از جمله سدهایی که در مراحل ساخت با این قبیل مشکلات روبه‌رو شدند می‌توان به سد Three Gorges یا سد Clyde اشاره کرد.

 

شکست سد :

 

شکسته شدن سدها گرچه به ندرت اتفاق می‌افتد اما خطری جدی و خطرناک است. برای نمونه می‌توان به شکسته شدن سد بانکیاو (Banqiao) در جنوب چین اشاره کرد که موجب کشته شدن ۱۷۱۰۰۰ تن و بی‌خانمان شدن حدود نیم میلیون نفر شد. همچنین سدها می‌توانند هدف خوبی برای دشمن در طول جنگ یا اقدامات خرابکارانه تروریست‌ها باشند. سدهای کوچک در این حملات کمتر آسیب رسان هستند.

 

انتخاب محلی نامناسب برای احداث سد می‌تواند به فاجعه منجر شود، برای مثال می‌توان به سد واجنت (Vajont) در ایتالیا اشاره کرد که در سال ۱۹۶۳ موجب مرگ حدوداً ۲۰۰۰ نفر شد.

 

مقایسه با دیگر روشها :

 

هیدروالکتریسیته با ایجاد انرژی الکتریکی بدون سوزاندن سوخت‌ها از ایجاد آلوده کننده‌های متصاعد شده از سوختن سوخت‌های فسیلی مانند دی‌اکسید گوگرد، اسید نیتریک، منواکسید کربن، گرد غبار و سرب (موجود در زغال سنگ) جلوگیری می‌کند. همچنین هیدروالکتریسیته با از بین بردن ضرورت استفاده از سوخت‌هایی مانند زغال سنگ به طور غیرمستقیم خطرات ناشی از استخراج زغال سنگ را کاهش می‌دهد.

 

در مقایسه با نیروگاه هسته‌ای این نیروگاه‌ها زباله هسته‌ای تولید نمی‌کنند. همچنین خطرات مربوط به تماس با اورانیوم در معادن یا نشت مواد هسته‌ای را نیز ندارند و برعکس اورانیوم در این دسته از نیروگاه‌ها از انرژی‌های تجدید پذیری استفاده می‌شود.

 

در مقایسه با مولدهای بادی، منابع انرژی در نیروگاه‌های آبی خیلی قابل پیش‌بینی‌تر هستند. همچنین این نیروگاه‌ها می‌توانند ضریب بار شبکه را بهبود دهند و در زمان نیاز شروع به تولید انرژی الکتریکی کرده و به این ترتیب موجب تعدیل شبکه در طول ساعات پیک شوند.

 

برعکس نیروگاه‌های گرمایی در نیروگاه‌های آبی زمان زیادی صرف مطالعات مربوط به سد می‌شود. معمولاً برای انجام دقیق محاسبات، داده‌های حدود ۵۰ سال از رفتارهای رودخانه برای انتخاب بهترین مکان احداث سد و روش ساخت آن لازم است. برعکس نیروگاه‌هایی که از سوخت‌ها برای تامین انرژی استفاده می‌کنند، مکان‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های آبی محدود هستند. همچنین بیشتر نیروگاه‌های آبی از مراکز تجمع جمعیت دور هستند و باید برای انتقال آنها نیز هزینه‌ای صرف کرد. از دیگر ضعف‌های این نیروگاه وابستگی شدید به میزان آب ورودی است و از آنجایکه میزان آب پشت سد به بارش‌ها وابسته‌است و در صورتیکه که میزان بارش برف و باران کاهش یابد میزان تولید انرژی الکتریکی نیز کاهش می‌یابد.

 

 

 

سد کارون ۳


 

                                                         شبکه اترنت
دستيابی به اطلاعات با روش های مطمئن و با سرعت بالا يکی از رموز موفقيت هر سازمان و موسسه است . طی ساليان اخير هزاران پرونده و کاغذ که حاوی اطلاعات با ارزش برای يک سازمان بوده ، در کامپيوتر ذخيره شده اند. با تغذيه دريائی از اطلاعات به کامپيوتر ، امکان مديريت الکترونيکی اطلاعات فراهم شده است . کاربران متفاوت در اقصی نقاط جهان قادر به اشتراک اطلاعات بوده و تصويری زيبا از همياری و همکاری اطلاعاتی را به نمايش می گذارند.
شبکه های کامپيوتری در اين راستا و جهت نيل به اهداف فوق نقش بسيار مهمی را ايفاء می نمايند.اينترنت که عالی ترين تبلور يک شبکه کامپيوتری در سطح جهان است، امروزه در مقياس بسيار گسترده ای استفاده شده و ارائه دهندگان اطلاعات ، اطلاعات و يا فرآورده های اطلاعاتی خود را در قالب محصولات توليدی و يا خدمات در اختيار استفاده کنندگان قرار می دهند. وب که عالی ترين سرويس خدماتی اينترنت می باشد کاربران را قادر می سازد که در اقصی نقاط دنيا اقدام به خريد، آموزش ، مطالعه و ... نمايند.
با استفاده از شبکه، يک کامپيوتر قادر به ارسال و دريافت اطلاعات از کامپيوتر ديگر است . اينترنت نمونه ای عينی از يک شبکه کامپيوتری است . در اين شبکه ميليون ها کامپيوتر در اقصی نقاط جهان به يکديگر متصل شده اند.اينترنت شبکه ای است مشتمل بر زنجيره ای از شبکه های کوچکتراست . نقش شبکه های کوچک برای ايجاد تصويری با نام اينترنت بسيار حائز اهميت است . تصويری که هر کاربر با نگاه کردن به آن گمشده خود را در آن پيدا خواهد کرد. در اين بخش به بررسی شبکه های کامپيوتری و جايگاه مهم آنان در زمينه تکنولوژی اطلاعات و مديريت الکترونيکی اطلاعات خواهيم داشت .
شبکه های محلی و شبکه های گسترده
تاکنون شبکه های کامپيوتری بر اساس مولفه های متفاوتی تقسيم بندی شده اند. يکی از اين مولفه ها " حوزه جغرافيائی " يک شبکه است . بر همين اساس شبکه ها به دو گروه عمده LAN)Local area network) و WAN)Wide area network) تقسيم می گردند. در شبکه های LAN مجموعه ای از دستگاه های موجود در يک حوزه جغرافيائی محدود، نظير يک ساختمان به يکديگر متصل می گردند . در شبکه های WAN تعدادی دستگاه که از يکديگر کيلومترها فاصله دارند به يکديگر متصل خواهند شد. مثلا" اگر دو کتابخانه که هر يک در يک ناحيه از شهر بزرگی مستقر می باشند، قصد اشتراک اطلاعات را داشته باشند، می بايست شبکه ای WAN ايجاد و کتابخانه ها را به يکديگر متصل نمود. برای اتصال دو کتابخانه فوق می توان از امکانات مخابراتی متفاوتی نظير خطوط اختصاصی (Leased) استفاده نمود. شبکه های LAN نسبت به شبکه های WAN دارای سرعت بيشتری می باشند. با رشد و توسعه دستگاههای متفاوت مخابراتی ميزان سرعت شبکه های WAN ، تغيير و بهبود پيدا کرده است . امروزه با بکارگيری و استفاده از فيبر نوری در شبکه های LAN امکان ارتباط دستگاههای متعدد که در مسافت های طولانی نسبت بيکديگر قرار دارند، فراهم شده است .
اترنت
در سال 1973 پژوهشگری با نام " Metcalfe" در مرکز تحقيقات شرکت زيراکس، اولين شبکه اترنت را بوجود آورد.هدف وی ارتباط کامپيوتر به يک چاپگر بود. وی روشی فيزيکی بمنظور کابل کشی بين دستگاههای متصل بهم در اترنت ارائه نمود. اترنت در مدت زمان کوتاهی بعنوان يکی از تکنولوژی های رايج برای برپاسازی شبکه در سطح دنيا مطرح گرديد. همزمان با پيشرفت های مهم در زمينه شبکه های کامپيوتری ، تجهيزات و دستگاه های مربوطه، شبکه های اترنت نيز همگام با تحولات فوق شده و قابليت های متفاوتی را در بطن خود ايجاد نمود. با توجه به تغييرات و اصلاحات انجام شده در شبکه های اترنت ،عملکرد و نحوه کار آنان نسبت به شبکه های اوليه تفاوت چندانی نکرده است . در اترنت اوليه، ارتباط تمام دستگاه های موجود در شبکه از طريق يک کابل انجام می گرفت که توسط تمام دستگاهها به اشتراک گذاشته می گرديد. پس از اتصال يک دستگاه به کابل مشترک ، می بايست پتانسيل های لازم بمنظور ايجاد ارتباط با ساير دستگاههای مربوطه نيز در بطن دستگاه وجود داشته باشد (کارت شبکه ) . بدين ترتيب امکان گسترش شبکه بمنظور استفاده از دستگاههای چديد براحتی انجام و نيازی به اعمال تغييرات بر روی دستگاههای موجود در شبکه نخواهد بود.
اترنت يک تکنولوژی محلی (LAN) است. اکثر شبکه های اوليه در حد و اندازه يک ساختمان بوده و دستگاهها نزديک به هم بودند. دستگاههای موجود بر روی يک شبکه اترنت صرفا" قادر به استفاده از چند صد متر کابل بيشترنبودند.اخيرا" با توجه به توسعه امکانات مخابراتی و محيط انتقال، زمينه استقرار دستگاههای موجود در يک شبکه اترنت با مسافت های چند کيلومترنيز فراهم شده است .
پروتکل
پروتکل در شبکه های کامپيوتری به مجموعه قوانينی اطلاق می گردد که نحوه ارتباطات را قانونمند می نمايد. نقش پروتکل در کامپيوتر نظير نقش زبان برای انسان است . برای مطالعه يک کتاب نوشته شده به فارسی می بايست خواننده شناخت مناسبی از زبان فارسی را داشته باشد. بمنظور ارتباط موفقيت آميز دو دستگاه در شبکه می بايست هر دو دستگاه از يک پروتکل مشابه استفاده نمايند.
اصطلاحات اترنت
شبکه های اترنت از مجموعه قوانين محدودی بمنظور قانونمند کردن عمليات اساسی خود استفاده می نمايند. بمنظور شناخت مناسب قوانين موجود لازم است که با برخی از اصطلاحات مربوطه در اين زمينه بيشتر آشنا شويم :
 Medium (محيط انتقال ) . دستگاههای اترنت از طريق يک محيط انتقال به يکديگر
§ متصل می گردند.
 Segment (سگمنت ) . به يک محيط انتقال به اشتراک گذاشته شده
§
منفرد، " سگمنت " می گويند.
 Node ( گره ) . دستگاههای متصل شده به يک Segment
§
را گره و يا " ايستگاه " می گويند.
 Frame (فريم) . به يک بلاک اطلاعات که گره
§
ها از طريق ارسال آنها با يکديگر مرتبط می گردند، اطلاق می گردد
فريم ها مشابه جملات در زبانهای طبيعی ( فارسی، انگليسی ... ) می باشند. در هر زبان طبيعی برای ايجاد جملات، مجموعه قوانينی وجود دارد مثلا" يک جمله می بايست دارای موضوع و مفهوم باشد. پروتکل های اترنت مجموعه قوانين لازم برای ايجاد فريم ها را مشخص خواهند کرد .اندازه يک فريم محدود بوده ( دارای يک حداقل و يک حداکثر ) و مجموعه ای از اطلاعات ضروری و مورد نيار می بايست در فريم وجود داشته باشد. مثلا" يک فريم می بايست دارای آدرس های مبداء و مقصد باشد. آدرس های فوق هويت فرستنده و دريافت کننده پيام را مشخص خواهد کرد. آدرس بصورت کاملا" اختصاصی يک گره را مشخص می نمايد.( نظير نام يک شخص که بيانگر يک شخص خاص است ) . دو دستگاه متفاوت اترنت نمی توانند دارای آدرس های يکسانی باشند.


يک سيگنال اترنت بر روی محيط انتقال به هر يک از گره های متصل شده در محيط انتقال خواهد رسيد. بنابراين مشخص شدن آدرس مقصد، بمنظوردريافت پيام نقشی حياتی دارد. مثلا" در صورتيکه کامپيوتر B ( شکل بالا) اطلاعاتی را برای چاپگر C ارسال می دارد کامپيوترهای A و D نيز فريم را دريافت و آن را بررسی خواهند کرد. هر ايستگاه زمانيکه فريم را دريافت می دارد، آدرس آن را بررسی تا مطمئن گردد که پيام برای وی ارسال شده است يا خير؟ در صورتيکه پيام برای ايستگاه مورد نظر ارسال نشده باشد، ايستگاه فريم را بدون بررسی محتويات آن کنار خواهد گذاشت ( عدم استفاده ).
يکی از نکات قابل توجه در رابطه با آدرس دهی اترنت، پياده سازی يک آدرس Broadcast است . زمانيکه آدرس مقصد يک فريم از نوع Broadcast باشد، تمام گره های موجود در شبکه آن را دريافت و پردازش خواهند کرد.
CSMA/CD
تکنولوژی CSMA/CD )carrier-sense multiple access with collision detection ) مسئوليت تشريح و تنظيم نحوه ارتباط گره ها با يکديگررا برعهده دارد. با اينکه واژه فوق پيچيده بنظر می آيد ولی با تقسيم نمودن واژه فوق به بخش های کوچکتر، می توان با نقش هر يک از آنها سريعتر آشنا گرديد.بمنظور شناخت تکنولوژی فوق مثال زير را در نظر بگيريد :
فرض کنيد سگمنت اترنت، مشابه يک ميز ناهارخوری باشد. چندين نفر ( نظير گره ) دور تا دور ميز نشسته و به گفتگو مشغول می باشند. واژه multiple access ( دستيابی چندگانه) بدين مفهوم است که : زمانيکه يک ايستگاه اترنت اطلاعاتی را ارسال می دارد تمام ايستگاههای ديگر موجود ( متصل ) در محيط انتقال ، نيز از انتقال اطلاعات آگاه خواهند شد.(.نظير صحبت کردن يک نفر در ميز ناهار خوری و گوش دادن سايرين ). فرض کنيد که شما نيز بر روی يکی از صندلی های ميز ناهار خوری نشسته و قصد حرف زدن را داشته باشيد، در همان زمان فرد ديگری در حال سخن گفتن است در اين حالت می بايست شما در انتظار اتمام سخنان گوينده باشيد. در پروتکل اترنت وضعيت فوق carrier sense ناميده می شود.قبل از اينکه ايستگاهی قادر به ارسال اطلاعات باشد می بايست گوش خود را بر روی محيط انتقال گذاشته و بررسی نمايد که آيا محيط انتقال آزاد است ؟ در صورتيکه صدائی از محيط انتقال به گوش ايستگاه متقاضی ارسال اطلاعات نرسد، ايستگاه مورد نظر قادر به استفاده از محيط انتقال و ارسال اطلاعات خواهد بود.
Carrier-sense multiple access شروع يک گفتگو را قانونمند و تنظيم می نمايد ولی در اين رابطه يک نکته ديگر وجود دارد که می بايست برای آن نيز راهکاری اتخاذ شود.فرض کنيد در مثال ميز ناهار خوری در يک لحظه سکوتی حاکم شود و دو نفر نيز قصد حرف زدن را داشته باشند.در چنين حالتی در يک لحظه سکوت موجود توسط دو نفر تشخيص و بلافاصله هر دو تقريبا" در يک زمان يکسان شروع به حرف زدن می نمايند.چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ در اترنت پديده فوق را تصادم (Collision) می گويند و زمانی اتفاق خواهد افتاد که دو ايستگاه قصد استفاده از محيط انتقال و ارسال اطلاعات را بصورت همزمان داشته باشند. در گفتگوی انسان ها ، مشکل فوق را می توان بصورت کاملا" دوستانه حل نمود. ما سکوت خواهيم کرد تا اين شانس به سايرين برای حرف زدن داده شود.همانگونه که در زمان حرف زدن من، ديگران اين فرصت را برای من ايجاد کرده بودند! ايستگاههای اترنت زمانيکه قصد ارسال اطلاعات را داشته باشند، به محيط انتقال گوش فرا داده تا به اين اطمينان برسند که تنها ايستگاه موجود برای ارسال اطلاعات می باشند. در صورتيکه ايستگاههای ارسال کننده اطلاعات متوجه نقص در ارسال اطلاعات خود گردند ،از بروز يک تصادم در محيط انتقال آگاه خواهند گرديد. در زمان بروز تصادم ، هر يک از ايستگاههای مربوطه به مدت زمانی کاملا" تصادفی در حالت انتظار قرار گرفته و پس از اتمام زمان انتظار می بايست برای ارسال اطلاعات شرط آزاد بودن محيط انتقال را بررسی نمايند! توقف تصادفی و تلاش مجدد يکی از مهمترين بخش های پروتکل است .
محدوديت های اترنت
يک شبکه اترنت دارای محدوديت های متفاوت از ابعاد گوناگون (بکارگيری تجهيزات ) است .طول کابلی که تمام ايستگاهها بصورت اشتراکی از آن بعنوان محيط انتقال استفاده می نمايند يکی از شاخص ترين موارد در اين زمنيه است . سيگنال های الکتريکی در طول کابل بسرعت منتشر می گردند. همزمان با طی مسافتی، سيگنال ها ضعيف می گردند. وچود ميدان های الکتريکی که توسط دستگاههای مجاور کابل نظيرلامپ های فلورسنت ايجاد می گردد ، باعث تلف شدن سيگنال می گردد. طول کابل شبکه می بايست کوتاه بوده تا امکان دريافت سيگنال توسط دستگاه های موجود در دو نقطه ابتدائی و انتهائی کابل بصورت شفاف و با حداقل تاخير زمانی فراهم گردد. همين امر باعث بروز محدوديت در طول کابل استفاده شده، می گردد
پروتکل CSMA/CD امکان ارسال اطلاعات برای صرفا" يک دستگاه را در هر لحظه فراهم می نمايد، بنابراين محدوديت هائی از لحاظ تعداد دستگاههائی که می توانند بر روی يک شبکه مجزا وجود داشته باشند، نيز بوجود خواهد آمد. با اتصال دستگاه های متعدد (فراوان ) بر روی يک سگمنت مشترک، شانس استفاده از محيط انتقال برای هر يک از دستگاه های موجود بر روی سگمنت کاهش پيدا خواهد کرد. در اين حالت هر دستگاه بمنظور ارسال اطلاعات می بايست مدت زمان زيادی را در انتظار سپری نمايد .
توليد کنندگان تجهيزات شبکه دستگاه های متفاوتی را بمنظور غلبه بر مشکلات و محدوديت گفته شده ، طراحی و عرضه نموده اند. اغلب دستگاههای فوق مختص شبکه های اترنت نبوده ولی در ساير تکنولوژی های مرتبط با شبکه نقش مهمی را ايفاء می نمايند.
تکرارکننده (Repeater)
اولين محيط انتقال استفاده شده در شبکه های اترنت کابل های مسی کواکسيال بود که Thicknet ( ضخيم) ناميده می شوند. حداکثر طول يک کابل ضخيم 500 متر است . در يک ساختمان بزرگ ، کابل 500 متری جوابگوی تمامی دستگاه های شبکه نخواهد بود. تکرار کننده ها با هدف حل مشکل فوق، ارائه شده اند. . تکرارکننده ها ، سگمنت های متفاوت يک شبکه اترنت را به يکديگر متصل می کنند. در اين حالت تکرارکننده سيگنال ورودی خود را از يک سگمنت اخذ و با تقويت سيگنال آن را برای سگمنت بعدی ارسال خواهد کرد. بدين تزتيب با استفاده از چندين تکرار کننده و اتصال کابل های مربوطه توسط آنان ، می توان قطر يک شبکه را افزايش داد. ( قطر شبکه به حداکثر مسافت موجود بين دو دستگاه متمايز در شبکه اطلاق می گردد )
Bridges و سگمنت
شبکه های اترنت همزمان با رشد (بزرگ شدن) دچار مشکل تراکم می گردند. در صورتيکه تعداد زيادی ايستگاه به يک سگمنت متصل گردند، هر يک دارای ترافيک خاص خود خواهند بود . در شرايط فوق ، ايستگاههای متعددی قصد ارسال اطلا عات را دارند ولی با توجه به ماهيت اين نوع از شبکه ها در هر لحظه يک ايستگاه شانس و فرصت استفاده از محيط انتقال را پيدا خواهد کرد. در چنين وضعيتی تعداد تصادم در شبکه افزايش يافته و عملا" کارآئی شبکه افت خواهد کرد. يکی از راه حل های موجود بمنظور برطرف نمودن مشکل تراکم در شبکه تقسيم يک سگمنت به چندين سگمنت است . با اين کار برای تصادم هائی که در شبکه بروز خواهد کرد، دامنه وسيعتری ايجاد می گردد.راه حل فوق باعث بروز يک مشکل ديگر می گردد: سگمنت ها قادر به اشتراک اطلاعات با يکديگر نخواهند بود.
بمنظور حل مشکل فوق، Bridges در شبکه اترنت پياده سازی شده است . Bridge دو و يا چندين سگمنت را به يکديگر متصل خواهد کرد. بدين ترتيب دستگاه فوق باعث افزايش قطر شبکه خواهد شد. عملکرد Bridge از بعد افزايش قطر شبکه نظير تکرارکننده است ، با اين نفاوت که Bridge قادر به ايجاد نظم در ترافيک شبکه نيز خواهد بود . Bridge نظير ساير دستگاههای موجود در شبکه قادر به ارسال و دريافت اطلاعات بوده ولی عملکرد آنها دقيقا" مشابه يک ايستگاه نمی باشد. Bridge قادر به ايجاد ترافيکی که خود سرچشمه آن خواهد بود، نيست ( نظير تکرارکننده ) .Bridge صرفا" چيزی را که از ساير ايستگاهها می شنود ، منعکس می نمايد. ( Bridge قادر به ايجا د يک نوع فريم خاص اترنت بمنظور ايجاد ارنباط با ساير Bridge ها می باشند )
همانگونه که قبلا" اشاره گرديد هر ايستگاه موجود در شبکه تمام فريم های ارسال شده بر روی محيط انتقال را دريافت می نمايد.(صرفنظر ازاينکه مقصد فريم همان ايستگاه باشد و يا نباشد.) Bridge با تاکيد بر ويژگی فوق سعی بر تنظيم ترافيک بين سگمنت ها دارد.

همانگونه که در شکل فوق مشاهده می گردد Bridge دو سگمنت را به يکديگر متصل نموده است . در صورتيکه ايستگاه A و يا B قصد ارسال اطلاعات را داشته باشند Bridge نيز فريم های اطلاعاتی را دريافت خواهد کرد. نحوه برخورد Bridge با فريم های اطلاعاتی دريافت شده به چه صورت است؟ آيا قادر به ارسال اتوماتيک فريم ها برای سگمنت دوم می باشد؟ يکی ازاهداف استفاده از Bridge کاهش ترافيک های غيرضروری در هر سگمنت است . در اين راستا، آدرس مقصد فريم ، قبل از هر گونه عمليات بر روی آن، بررسی خواهد شد. در صورتيکه آدرس مقصد، ايستگاههای A و يا B باشد نيازی به ارسال فريم برای سگمنت شماره دو وجود نخواهد داشت . در اين حالت Bridge عمليات خاصی را انجام نخواهد داد. نحوه برخورد Bridge با فريم فوق مشابه فيلتر نمودن است . درصورتيکه آدرس مقصد فريم يکی از ايستگاههای C و يا D باشد و يا فريم مورد نظر دارای يک آدرس از نوع Broadcast باشد ، Bridge فريم فوق را برای سگمنت شماره دو ارسال خواهد کرد. با ارسال و هدايت فريم اطلاعاتی توسط Bridge امکان ارتباط چهار دستگاه موجود در شبکه فراهم می گردد. با توجه به مکانيزم فيلتر نمودن فريم ها توسط Bridge ، اين امکان بوجود خواهد آمد که ايستگاه A اطلاعاتی را برای ايستگاه B ارسال و در همان لحظه نيز ايستگاه C اطلاعاتی را برای ايستگاه D ارسال نمايد.بدين ترتيب
امکان برقراری دو ارتباط بصورت همزمان بوجود آمده است
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم فروردین 1387ساعت 20:53  توسط مجمع الکترونیک  | 

خوش آمدید:

باسلام

دانشجویان عزیز قدمتان پرگل باد.به مرکز آموزش ماشین سازی تبریز خوش آمدید.

از طرف سردبیروگروه تحریریه وبلاگ دانشجویان کارشناسی الکترونیک تبریز به همه شما

عزیزان خوش آمد میگوییم.

امیدواریم درتمامی مراحل تحصیلی وزندگی موفق وپیروز باشید.

برای شروع بهتراست چند عکس از سالن ثبت نام را باهم ببینیم:

 یک عکس دیگه:

 

 وعکس منتخب سوم:

 

 خوب این هم عکسهای ما.راستی شرمنده که روز ثبت نام کم پیدا بودیم.قول میدیم روزهای بعد جبران کنیم.

اما چند خبر برای شما:

۱)جشن آغاز تحصیلات کارشناسی:

 چند روز دیگر البته خبر کامل را برایتان دروبلاگ قرار میدهیم.

۲) ثبت نام درگروه روباتیک:

 دردانشکده ما یک گروه روباتیک داریم.از تمامی دوستان رشته الکترونیک ومکانیک که علاقه مند

به این رشته هستند تقاضا میشود فقط با سردبیر خوب ما " آقای فرزاد خوش لحن حسینی"در

تماس باشند.درروزهای آینده زمان برگزاری کلاسها و جلسات اعلام خواهد شد.

۳)ثبت نام وحضور دروبلاگ دانشجویی:

 سال گزشته برای اولین بار وبا پیشنهاد دوستان وبلاگی طراحی شد.(همین وبلاگی که دارید میبینید)

خوشبختیم به استحضار شما عزیزان برسانیم که وبلاگ  باعث آشنایی بسیاری از دانشجویان

واساتید و علاقمندان رشته برق با مرکز آموزش ماشین سازی تبریز شده است.

علاوه بر معرفی ما درتمام نقاط کشور"ثبت وبلاگ در مرکز رایانه ای دانشگاه جامع علمی-کاربردی"

وهمچنین معرفی وبلاگ در" هفته نامه جامع" یکی دیگر از برگهای زرین دوستان شما درقدم اول

ایجاد وبلاگ بوده است.

همچنین وبلاگ دانشجویی شما دربسیاری از موارد یارویاور دانشجویان بوده واطلاعات فراوانی را

دراختیار ایشان قرار داده است.از جمله:

۱)قراردادن اطلاعات به روز دانشگاه(از قبیل جلسات-اعلامیه ها و....)

۲)ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان مرکز درپایان ترم(که با استقبال بسیار زیاد دانشجویان روبروبوده)

۳)بخش صحبتی با مسولین(که به نقداز کارکرد مسولین دانشگاه پرداخته است)

وچندین وچند مورد دیگر که دراین مقال بیان آنها نمیگنجد.

 ما از تمامی دانشجویان عزیزی که مایل به همکاری در گروه تحریریه وبلاگ هستند دعوت به عمل

 میاوریم که با معرفی زمینه کاری خود به سردبیر عزیزمان "آقای فرزاد خوش لحن حسینی" در روزهای

 آینده مراجعه نمایند.

همچنین دوستانی که تمایل به عضویت دروبلاگ را دارندمیتوانند با هزینه ۵۰۰ تومان عضو وبلاگ

شده واز مزایای آن(مانند ارسال مقالات-اخبار فوری-نمرات پایان ترم و...) برخوردار شوند.

هدف دوستان شما دروبلاگ دانشجویی فقط دادن خدمات بصورت آنلاین به شما عزیزان میباشد.

گفتنی است با توجه به افزایش تعداد دانشجویان وتقاضاهای فراوان دوستان تا چند هفته آینده

شاهد تبدیل شدن وبلاگ به وبسایت خواهیم بود.

جهت پرسش وپاسخ سوالات خود میتوانید با ما تماس بگیرید:

 سردبیر(آقای فرزاد خوش لحن حسینی):                       ۰۹۱۴۴۱۰۲۳۹۸

                                                                              ۰۹۳۶۷۸۷۴۱۲۱    یاری :                                 ۰۹۱۴۳۰۰۵۹۸۳    09359672861                    


تبلیغات دانشجویی:

 به ۲نفر همکلاسی آقا نیازمندیم.

 تلفن تماس: ۰۹۳۵۵۴۴۳۱۲۸ -- آقای قربانی


پاسخ گروه دلتا الکترونیک به آقای اکبری:

 گروه دلتا الکترونیک با داشتن مدارک ارشد PLC,HMI از مراکز علمی استان وباانجام ۹ پروژه موفق

         

  دراین زمینه آمادگی هرگونه همکاری(برنامه نویسی،اجرا،نصب) دراین زمینه رابا شما عزیزان دارند.

 برای اطلاعات بیشتر فقطوفقط با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

 تلفن تماس: ۰۹۳۶۷۸۷۴۱۲۱-از هفته آینده ۰۹۱۴۴۱۰۲۳۹۸ -  09359672861                    


 خوب دوستان از اینکه با ما بودید صمیمانه از شما متشکریم.بازهم به ما سربزنید.مطالب زیادی

برای شما عزیزان دانشجو داریم.

 

 


سی دی اموزش میکرو ۵ سی دی فقط ۴۹۰۰ تومان

اورانیوم 

اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن U وعدد اتمِی آن ۹۲ می باشد. اورانیوم که یک عنصر سنگین، سمی، فلزی، رادیواکتیو و براق به رنگ سفید مایل به نقره ای می باشد به گروه آستیندها تعلق داشته و ایزوتوپ ۲۳۵ آن برای سوخت راکتورهای هسته ای وسلاحهای هسته ای استفاده می شود. معمولا اورانیوم در مقادیر بسیار ناچیز درصخره ها، خاک، آب، گیاهان و جانوران از جمله انسان یافت می شود.

خصوصیتهای قابل توجه

اورانیوم هنگام عمل پالایش به رنگ سفید مایل به نقره ای فلزی با خاصیت رادیو اکتیوی ضعیف می باشد که کمی از فولاد نرم تر است. این فلز چکش خوار ، رسانای جریان الکتریسیته و کمی PARAMAGNETIC می باشد. چگالی اورانیوم ۶۵% بیشتر از چگالی سرب میباشد. اگر اورانیوم به خوبی جدا شود به شدت از آب سرد متاثر شده و در برابر هوا اکسید میشود. اورانیوم استخراج شده از معادن می تواند به صورت شیمیایی به دی اکسید اورانیوم و دیگر گونه های قابل استفاده در صنعت تبدیل شود.

اورانیوم در صنعت سه گونه دارد:

1.   آلفا ORTHOHOMBIC که تا دمای ۶۶۷.۷ درجه پایدار است.

2.   بتاTETRAGONAL  که از دمای ۶۶۷.۷ تا ۷۷۴.۸ درجه پایدار است.

3.   گاما BODY-CENTERED CUBIC که از دمای ۷۷۴.۴ درجه تا نقطه ذوب پایدار است. ( این رساناترین و چکش خوارترین گونه اورانیوم می باشد.)

 

 غنی‌سازی اورانیوم عملی است که بواسطه آن در یک توده اورانیوم طبیعی مقدار ایزوتوپ ۲۳۵U بیشتر شود و مقدار ایزوتوپ ۲۳۸U کمتر. غنی‌سازی اورانیوم یکی از مراحل چرخه سوخت هسته‌ای است.

اورانیوم طبیعی (که بشکل اکسید اورانیوم است) شامل ۳/۹۹٪ از ایزوتوپ ۲۳۸U و ۰/۷٪ از ۲۳۵U است.

 ایزوتوپ ۲۳۵U اورانیوم قابل شکافت و مناسب برای بمب‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای است.

 

۲۳۸U باقی‌مانده را اورانیوم ضعیف شده می‌نامند و نوعی زباله اتمی است. بخاطر سختی زیاد و آتشگیری و ویژگی‌های دیگر از آن در ساختن گلوله‌های ضد زره استفاده می‌کنند. اورانیوم ضعیف شده نیز همچنان پرتوزا است.

 

 احتمالا شما هم درباره زباله های اتمی یا پسماندهای ناشی از یک واکنش هسته ای چیزهایی شنیده اید.

اما زباله های اتمی به دلیل تشعشعاتی که دارند باید بطور خاص تحت نظر باشند و طی مراحل پیچیده از محیط دور شده و دفن شوند. واقعیت آن است که هنوز دانشمندان در حال بررسی روشهایی هستند که توسط آنها بتوانند در پروسه از بین بردن زباله های اتمی کمترین آسیب را به طبیعت وارد آورده، ریسک استفاده از این انرژی را کاهش دهند.
زباله های اتمی یا رادیواکتیو عمومآ پس از استفاده از مواد رادیواکتیو در نیروگاه ها، مصارف
پزشکی و صنعتی و … بدست می آید که معمولآ آنها را با توجه به میزان تشعشع به سه دست سطح پایین، متوسط و بالا Low, Intermediat & High Level تقسیم می کنند. این تقسیم بندی بر اساس قوانین بین المللی صورت گرفته و برای هر کدام از این دسته ها شرایط خاص جمع آوری و دفن تدبیر شده است.

زباله های سطح پایین از نوع بی خطرترین مواد رادیواکتیو هستند که مدت زمان بسیار کوتاهی توانایی تشعشع دارند. لباس کارکنان درگیر با این مواد، ابزار و تجهیزات کاری آنها، فیلترها و … از این دسته مواد هستند. این نوع از زباله ها نیازی به محافظت های مخصوص Shield کردن) ندارند، اما آنگونه هم نیستند که مانند زباله های عادی با آنها برخورد شود. آنها معمولآ سوزانده می شوند و در عمق کم دریا یا خشکی دفن می شوند.

این دسته از زباله ها شامل موادی مانند پسابهای شیمایی، روکش فلزی سوختها و بسیاری از مواد زائد نیروگاههای اتمی هستند. این نوع مواد دارای عمر کوتاه تشعشع هستند اما لازم است که توسط پوشش های مخصوص محافظت یا Shield شوند، چرا که در عمر محدود خود تشعشع قابل توجه دارند، لذا این مواد را معمولآ در میان بلوک های بتون قرار می دهند و در مکانهای مخصوص انبار می کنند.

از نمونه این نوع از زباله ها می توان دقیقآ به تفاله های سوخت هسته ای رآکتورها اشاره کرد، که شرایط نگهداری بسیار سخت تر و پر هزینه تری دارند. آنها باید با پوشش های مخصوص، محافظت یا Shield شوند و سپس در دماهای زیر صفر در انبارهایی در عمق حد اقل ۱.۵ کیلومتری زمین نگهداری شوند.
اما با وجود آنکه در نوشته های قبل کم و بیش راجع به موضوع تشعشع صحبت کردیم، بهتر است قبل از ادامه بحث، کمی بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم.
برشی از یک انبار ذخیر زباله سوخت های هسته ای

تشعشع رادیواکتیو چیست؟
تشعشعات رادیواکتیو را در واقع می توان انتشار بی اختیار انرژی از برخی مواد یا بهتر بگوییم اتمهای ناپایدار دانست.
بسیاری از اتمهایی که در طبیعت وجود دارند و مواد اطراف ما را تشکیل می دهند از اتمهای با ثبات تشکیل شده اند، بگونه ای که چنانچه شرایط محیطی آنها تغییر نکند، آن مواد تا ابد به همان حالت می مانند. اما برخی از اتمها نیز وجود دارند که نمی توانند وضعیت خود را ثابت نگهدارند و به تاچار برای رسیدن به حالت تعادل شکسته می شوند و به اتمهای دیگری تبدیل می شوند.
این اتمها در مرحل شکست از خود انرژی آزاد می کنند (به صورت اشعه یا ذره)، به موادی که از اینگونه اتمها تشکیل می شود مواد رادیواکتیو گفته می شوند. تشعشعات آنها هم تشعشعات رادیواکتیو نامیده می شود.
اورانیوم، توریوم یا پتاسیوم از جمله این مواد هستند که به اتم های سبکتر تبدیل می شوند. انرژی آزاد شده طی این پروسه تبدیل شامل امواج پر انرژی و نیز ذراتی است که با سرعت زیاد حرکت می کنند، هیچکدام از این ذرات یا امواج قابل دید نیستند.
لازم به ذکر است که برخی از اتم های عادی مانند کربن یا رادون با وجود پایدار بودن، دارای ایزوتوپ های ناپایدار هستند. این مواد بالقوه می توانند تشعشعات رادیواکتیو داشته باشند.
تشعشع در مواد رادیواکتیو بصورت طبیعی رخ می دهد و مدت زمانی که لازم است تا نیمی از اتمهای بی ثبات تبدیل به اتمهای پایدار شوند را نیم عمر آن ماده

رادیواکتیو گفته می شود. نیمه عمر مواد رادیو اکتیو می تواند از چند میلی ثانیه تا چند صد هزار سال باشد.
انرژی بسیار زیاد
همانطور که مشخص است ذخیر کردن و از بین بردن مواد رادیواکتیو سطح بالا نیاز به مدیریت و تکنولوژی بالا دارد، اما مشخص ترین و ساده ترین کار ایزوله کردن به منظور جلوگیری از انتشار تشعشع و نیز سرد کردن آنها است. از زمان دست یابی به روشهای صحیحی ذخیره و دفن اولین زباله های اتمی، بیش از ۴۰ سال است که می گذرد و کشورها ناچار هستند که همچنان آنها را در شرایط خاص نگهداری کنند.
حدود
۳۰ گرم از یک زباله اتمی سطح بالا می تواند حدود ۸۰۰۰ کیلووات ساعت انرژی تولید کند. این مقدار انرژی معادل چیزی حدود ۸ تن ذعال سیاه با کیفیت بسیار بالا است. بنابراین مشاهده می کنید که حتی زباله های مواد رادیواکتیو تا چه حد می تواند حاوی انرژی باشند که اگر درست مهار نشود، خطر ساز خواهد بود.

دفن اورانیوم مصرف شده
پس از استفاده از اورانیوم برای تولید انرژی در رآکتور هسته ای، این سوخت دیگر قابل استفاده نیست و باید
به روشی بازیافت یا دفن شود، که به دلیل تشعشع زیاد کار ساده ای نیست.
روش کار این است که معمولآ سوخت مصرف شده را در حوضچه هایی برای سرد شدن اولیه نگهداری می کنند، به این ترتیب علاوه بر سرد شدن تا حدی از شدت تشعشع آنها کاسته می شود. این حوضچه ها به گونه ای ساخته شده اند که اجازه وارد کردن آسیب به طبیعت را از این مواد می گیرند، درواقع می توان برای مدتهای طولانی این زباله ها را در این حوضچه ها نگهداری کرد اما به دلایل بسیاری از جمله موارد اقتصادی این کار ممکن نیست.
لذا باید روی سوخت فرآیندهایی انجام بگیرد تا بتوان آنرا در انبارهایی که از آنها نام بردیم ذخیره کرد. این فرآیندها شامل فعالیت هایی است که توسط آنها اورانیوم و پلوتونیوم (پلوتونیوم به دلیل سادگی عملیات
fis
بیشتر در ساخت سلاح های اتمی بکار برده می شود) از سایر مواد جدا می شوند. برای اینکار میله های سوختی را خرد کرده و آنها را در ظروف اسید قرار می دهند، اورانیوم و پلوتونیوم بازیافت شده به ابتدای چرخه سوخت باز می گردند تا قابل استفاده شوند و مازاد تفاله های سوختی را برای دفن آماده می کنند.

 

 


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387ساعت 22:40  توسط مجمع الکترونیک  | 

    دلتا الكترونيك

                                     

                                       

                                                      

   

 

                                         فقط با يك تماس،نصب رايكان،يك سال كارانتى وده سال خدمات 

 

 

اتوماسيون صنعتى

كنترل PID

تابلوهاي توزيع ايستاده و ديواري 

تابلوهاي بانك خازن واصلاح ضريب قدرت

تابلوهاي برق شهر زنراتور جنج وار

تابلوهاي راه انداز موتور ستاره مثلث ودرايو

تابلوهاي ميكر و هاي ولتاز

تابلوهاي صفحه متحرك وانواع ركلاتور AC DC

بورس انواع الكترو موتور ، TACO- SERVO -AC- DCمولد تك فاز وسه فاز ،فن، شناور ؛ پمپ، گیربکس، ؛ ؛ پمپ وكيوم و خلاء

 چیلر و بالن

تعمير ركلاتور، درايو،ميكر،تاكو  و انواع الکترو موتور

بورس انواع الكترو موتور ضد انفجار و ضد حريق

وسائل يدكي الكترو موتور  

راه اندازى ورفع عيب دستكاههاى ريسندكى،تراشكارىو بانك خازن

 

بیسیم با برد ۵۰ متر بیسیم با کیفیت عالی دوربین

                                 پخش صدا و تصویر

قیمت :۰۰۰/۵۰ تومان قیمت : ۰۰۰/۱۰۰ تومان قیمت:۶۵۰۰۰ تومان

قیمت استثنائی : ۰۰۰/۴۸ تومان

کیت های الکترونیک پیشرفته

-mp4-flash

لب تاب

کیت های آموزشی

ابزار کار

موتور , گیربکس , استپ موتور

چرخ , زنجیر , چرخ دنده و...

پروگرامر و کیت های میکروکنترلر

سی دی و کتاب های الکترونیک

*       

 

تلفنهاي تماس:09144102398-09359672861-09143008359

 

 

اينور تر


ليست قيمت اينور تر ريال

kw

hp

2400000

0/5

0/65

3100000

0/75

1

4050000

1/5

2

5100000

2/2

3

6620000

4

5/5

10300000

5/5

5/7

11350000

7/5

10

16280000

11

15

18700000

15

20

23000000

22

30

29930000

30

40

 

                   Automation&Drives

                          ABB        

ACS 800 Wall-mounted single drive

ACS 800     Reg

ACS 800-01 1to110kw

ACS 800-03 5to750KVA

ACS 800 free standing drive

ACS 800 free standing ups

ACS 800-02  90to500kw

ACS 800-05 2to160kw

 

Drive

Drive 0/75kw

2200000 rial

Drive 1kw

2560000 rial

Drive 2/2kw

3200000 rial

Drive  7/5kw

45600000 rial

Drive 12kw

51000000 rial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglator

Reglator AC 5KVA

500000 RIAL

Reglator AC 100KVA

2400000 RIAL

Reglator DC1KW

250000 RIAL

Reglator DC22KW

550000 RIAL

                     

 

 

                       

 

                         HI VOLTAGE                     

Meger 6kv AC

17000000 Rial

Meger  3  kv AC

12000000 Rial

Meger 10kv DC

4000000 Rial

Meger 3kv DC

2450000 Rial

 

 

 

 

 

 

اينور ترال جي


ليست قيمت اينور تر ريال

kw

hp

2/500/000

0/5

0/65

3/300/000

0/75

1

4/150/000

1/5

2

5/110/000

2/2

3

6/630/000

4

5/5

10/300/000

5/5

5/7

11/350/000

7/5

10

16/280/000

11

15

18/700/000

15

20

23/400/000

22

30

29/990/000

30

40

 

لطفا قيمتها را مقايسه كنيد در ضمن دوستاني كه مشتري يابي مي كنند

 

يا به صورت عمده (> 3)خريداري ميكنند بيش از 14%تخفيف مي كيرند.

 

 

 

 

البته این لیست کامل نبوده ودر طی چند روز آینده قیمت

 

اینورتر هاي  زيمنس در وبلاگ درج خواهد شد

لطفا اكه قيمت ميخواهيد يا در مورد مدارات سوالي داريد در قسمت نطرات درج نكنيد فقط از طريق پست الكترونيكي يا با شماره هاي زير با ما در ارتباط باشيد

---09359672861 ۰۹۱۴۳۰۰۵۹۸۳----یاری-----خوش لحن- - 09144102398

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم فروردین 1387ساعت 1:11  توسط مجمع الکترونیک  | 

مطالب علمی روز:

مهندسی روباتیک چیست؟

برق-قدرت-الكترونيكvandjalili می نویسد "آشنايي با روباتيك
روبات چيست؟
روبات يك ماشين الكترومكانيكي هوشمند است با خصوصيات زير:
- مي توان آن را مكرراً برنامه ريزي كرد.
- چند كاره است.
- كارآمد و مناسب براي محيط است.
اجزاي يك روبات:
- وسايل مكانيكي و الكتريكي:
شاسي، موتورها، منبع تغذيه، ...
- حسگرها (براي شناسايي محيط):
دوربين ها، سنسورهاي sonar، سنسورهاي ultrasound، ...
- عملكردها (براي انجام اعمال لازم)
بازوي روبات، چرخها، پاها، ...
- قسمت تصميم گيري (برنامه اي براي تعيين اعمال لازم):
حركت در يك جهت خاص، دوري از موانع، برداشتن اجسام، ...
- قسمت كنترل (براي راه اندازي و بررسي حركات روبات):
نيروها و گشتاورهاي موتورها براي سرعت مورد نظر، جهت مورد نظر، كنترل مسير، ..


تاريخچه روباتيك:
- 270 ق م : زماني كه يونانيان به ساخت مجسمه هاي متحرك ميپرداختند.
- حدود سال 1250 م: بيشاپ آلبرتوس ماگنوس (Bishop Albertus Magnus) ضيافتي ترتيب داد كه درآن، ميزبانان آهني از مهمانان پذيرايي مي كردند. با ديدن اين روبات، سنت توماس آكويناس (Thomas Aquinas) برآشفته شد، ميزبان آهني را تكه تكه كرد و بيشاب را ساحر و جادوگر خواند.
- سال 1640 م: دكارت ماشين خودكاري به صورت يك خانم ساخت و آن را Ma fille Francine " مي ناميد.اين ماشين كه دكارت را در يك سفر دريايي همراهي مي كرد، توسط كاپيتان كشتي به آب پرتاب شد چرا كه وي تصور مي كرد اين موجود ساخته شيطان است.
- سال 1738 م: ژاك دواكانسن (Jacques de Vaucanson) يك اردك مكانيكي ساخت كه از بيش از 4000 قطعه تشكيل شده بود. اين اردك مي توانست از خود صدا توليد كند، شنا كند، آب بنوشد، دانه بخورد و آن را هضم و سپس دفع كند. امروزه در مورد محل نگهداري اين اردك اطلاعي در دست نيست.
- سال 1805 م: عروسكي توسط ميلاردت (Maillardet) ساخته شد كه مي توانست به زبان انگليسي و فرانسوي بنويسد و مناظري را نقاشي كند.
- سال 1923 م: كارل چاپك (Karel Capek) براي اولين بار از كلمه روبات (robot) در نمايشنامه خود به عنوان آدم مصنوعي استفاده كرد. كلمه روبات از كلمه چك robota گرفته شده است كه به معني برده و كارگر مزدور است. موضوع نمايشنامه چاپك، كنترل انسانها توسط روباتها بود، ولي او هرگونه امكان جايگزيني انسان با روبات و يا اينكه روباتها از احساس برخوردار شوند، عاشق شوند، يا تنفر پيدا كنند را رد مي كرد.
- سال 1940 م: شركت وستينگهاوس (Westinghouse Co.) سگي به نام اسپاركو (Sparko) ساخت كه هم از قطعات مكانيكي و هم الكتريكي در ساخب آن استفاده شده بود. اين اولين باري بود كه از قطعات الكتريكي نيز همراه با قطعات مكانيكي استفاده مي شد.
- سال 1942 م: كلمه روباتيك (robatics) اولين بار توسط ايزاك آسيموف در يك داستان كوتاه ارائه شد. ايزاك آسيموف (1920-1992) نويسنده كتابهاي توصيفي درباره علوم و داستانهاي علمي تخيلي است.
- دهه 1950 م: تكنولوژي كامپيوتر پيشرفت كرد و صنعت كنترل متحول شد. سؤلاتي مطرح شدند. مثلاً: آيا كامپيوتر يك روبات غير متحرك است؟
- سال 1954 م: عصر روبات ها با ارائه اولين روبات آدم نما توسط جرج دوول (George Devol) شروع شد.
امروزه، 90% روباتها، روباتهاي صنعتي هستند، يعني روباتهايي كه در كارخانه ها، آزمايشگاهها، انبارها، نيروگاهها، بيمارستانها، و بخشهاي مشابه به كارگرفته مي شوند.در سالهاي قبل، اكثر روباتهاي صنعتي در كارخانه هاي خودروسازي به كارگرفته مي شدند، ولي امروزه تنها حدود نيمي از روباتهاي موجود در دنيا در كارخانه هاي خودروسازي به كار گرفته مي شوند.مصارف روباتها در همه ابعاد زندگي انسان به سرعت در حال گسترش است تا كارهاي سخت و خطرناك را به جاي انسان انجام دهند.براي مثال امروزه براي بررسي وضعيت داخلي رآكتورها از روبات استفاده مي شود تا تشعشعات راديواكتيو به انسانها صدمه نزند.
- سال 1956 م: پس از توسعه فعاليتهاي تكنولوژي يك كه بعد از جنگ جهاني دوم، يك ملاقات تاريخي بين جورج سي.دوول(George C.Devol) مخترع و كارآفرين صاحب نام، و ژوزف اف.انگلبرگر (Joseph F.Engelberger) كه يك مهندس با سابقه بود، صورت گرفت. در اين ملاقات آنها به بحث در مورد داستان آسيموف پرداختند. ايشان سپس به موفقيتهاي اساسي در توليد روباتها دست يافتند و با تأسيس شركتهاي تجاري، به توليد روبات مشغول شدند. انگلبرگر شركت Unimate برگرفته از Universal Automation را براي توليد روبات پايه گذاري كرد. نخستين روباتهاي اين شركت در كارخانه جنرال موتورز (General Motors) براي انجام كارهاي دشوار در خودروسازي به كار گرفته شد. انگلبرگر را "پدر روباتيك" ناميده اند.
- دهه 1960 م: روباتهاي صنعتي زيادي ساخته شدند. انجمن صنايع روباتيك اين تعريف را براي روبات صنعتي ارائه كرد:
"روبات صنعتي يك وسيلة چند كاره و با قابليت برنامه ريزي چند باره است كه براي جابجايي قطعات، مواد، ابزارها يا وسايل خاص بوسيلة حركات برنامه ريزي شده، براي انجام كارهاي متنوع استفاده مي شود."
- سال 1962 م: شركت خودروسازي جنرال موتورز نخستين روبات Unimate را در خط مونتاژ خود به كار گرفت.
- سال 1967 م: رالف موزر (Ralph Moser) از شركت جنرال الكتريك (General Electeric) نخستين روبات چهارپا را اختراع كرد.
- سال 1983 م: شركت Odetics يك روبات شش پا ارائه كرد كه مي توانست از موانع عبور كند و بارهاي سنگيني را نيز با خود حمل كند.
- سال 1985 م: نخستين روباتي كه به تنهايي توانايي راه رفتن داشت در دانشگاه ايالتي اهايو (Ohio State Uneversity) ساخته شد.
- سال 1996 م: شركت ژاپني هندا (Honda) نخستين روبات انسان نما را ارائه كرد كه با دو دست و دو پا طوري طراحي شده بود كه مي توانست راه برود، از پله بالا برود، روي صندلي بنشيند و بلند شود و بارهايي به وزن 5 كيلوگرم را حمل كند
روباتها روز به روز هوشمندتر مي شوند تا هرچه بيشتر در كارهاي سخت و پر خطر به ياري انسانها بيايند.
قانون روباتيك مطرح شده توسط آسيموف:
1- روبات ها نبايد هيچگاه به انسانها صدمه بزنند.
2- روباتهابايد دستورات انسانها را بدون سرپيجي از قانون اوّل اجرا كنند.
3- روباتها بايد بدون نقض قانون اوّل و دوم از خود محافظت كنند.
انواع ربات ها :
رباتهاي امروزي كه شامل قطعات الكترونيكي و مكانيكي هستند در ابتدا به صورت بازوهاي مكانيكي براي جابجايي قطعات و يا كارهاي ساده و تكراري كه موجب خستگي و عدم تمركز كارگر و افت بازده ميشد بوجود آمدند. اينگونه رباتها جابجاگر (manipulator) نام دارند.جابجاگرها معمولا در نقطه ثابت و در فضاي كاملا كنترل شده در كارخانه نصب ميشوند و به غير از وظيفه اي كه به خاطر آن طراحي شده اند قادر به انجام كار ديگري نيستند. اين وظيفه ميتواند در حد بسته بندي توليدات, كنترل كيفيت و جدا كردن توليدات بي كيفيت, و يا كارهاي پيچيده تري همچون جوشكاري و رنگزني با دقت بالا باشد.
نوع ديگر رباتها كه امروزه مورد توجه بيشتري است رباتهاي متحرك هستند كه مانند رباتهاي جابجا كننده در محيط ثابت و شرايط كنترل شده كار نميكنند. بلكه همانند موجودات زنده در دنياي واقعي و با شرايط واقعي زندگي ميكنند و سير اتفاقاتي كه ربات بايد با انها روبرو شود از قبل مشخص نيست. در اين نوع ربات هاست كه تكنيك هاي هوش مصنوعي ميبايست در كنترلر ربات(مغز ربات) به كار گرفته شود.
رباتهاي متحرك به دسته هاي زير تقسيم بندي ميشوند:
1-رباتهاي چرخ دار
با انواع چرخ عادي
و يا شني تانك
و با پيكربندي هاي مختلف يك, دو يا چند قسمتي
2-رباتهاي پادار مثل سگ اسباب بازيAIBO ساخت سوني كه در شكل بالا نشان داده شد يا ربات ASIMO ساخت شركت هوندا
3-رباتهاي پرنده
4-رباتهاي چند گانه(هايبريد) كه تركيبي از رباتهاي بالا يا تركيب با جابجاگرها هستند
و ...
مزاياي روباتها:
1- روباتيك و اتوماسيون در بسياري از موارد مي توانند ايمني، ميزان توليد، بهره و كيفيت محصولات را افزايش دهند.
2- روباتها مي توانند در موقعيت هاي خطرناك كار كنند و با اين كار جان هزاران انسان را نجات دهند.
3- روباتها به راحتي محيط اطراف خود توجه ندارند و نيازهاي انساني براي آنها مفهومي ندارد. روباتها هيچگاه خسته نمي شوند.
4- دقت روباتها خيلي بيشتر از انسانها است آنها در حد ميلي يا حتي ميكرو اينچ دقت دارند.
5- روباتها مي توانند در يك لحظه چند كار را با هم انجام دهند ولي انسانها در يك لحظه تنها يك كار انجام مي دهند.
معايب روباتها:
1- روباتها در موقعيتهاي اضطراري توانايي پاسخگويي مناسب ندارند كه اين مطلب مي تواند بسيار خطرناك باشد.
2- روباتها هزينه بر هستند.
3- قابليت هاي محدود دارند يعني فقط كاري كه براي آن ساخته شده اند را انجام مي دهند.


هاب وبرخی از اجزای شبکه:

كامپيوترprogrammer می نویسد "بسم الله الرحمن الرحيم
تحقيق كننده :
حسين عليزاده
موضوع :
هاب و برخي از اجزا. شبكه
هاب و نحوه عملكرد آن
هاب از جمله تجهيزات سخت افزارى است كه از آن به منظور برپاسازى شبكه هاى كامپيوترى استفاده مى شود . گرچه در اكثر شبكه هائى كه امروزه ايجاد مى گردد از سوئيچ در مقابل هاب استفاده مى گردد، ولى ما همچنان شاهد استفاده از اين نوع تجهيزات سخت افزارى در شبكه هاى متعددى مى باشيم .
در اين مطلب قصد داريم به بررسى هاب و نحوه عملكرد آن اشاره نمائيم . قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم است در ابتدا با برخى تعاريف مهم كه در ادامه بدفعات به آنان مراجعه خواهيم كرد ، بيشتر آشنا شويم .


Doamin : تمامى كامپيوترهاى عضوء يك domain هر اتفاق و يا رويدادى را كه در domain اتفاق مى افتد ، مشاهده و يا خواهند شنيد .
Collision Domain : در صورت بروز يك تصادم ( Collision ) بين دو كامپيوتر، ساير كامپيوترهاى موجود در domain آن را شنيده و آگاهى لازم در خصوص آن چيزى كه اتفاق افتاده است را پيدا خواهند كرد . كامپيوترهاى فوق عضوء يك Collision Domain يكسان مى باشند. تمامى كامپيوترهائى كه با استفاده از هاب به يكديگر متصل مى شوند ، عضوء يك Collision Domain يكسان خواهند بود ( بر خلاف سوئيچ ) .
Broadcast Domain : در اين نوع domain ، يك پيام broadcast ( يك فريم و يا داده كه براى تمامى كامپيوترها ارسال مى گردد) براى هر يك از كامپيوترهاى موجود در doamin ارسال مى گردد . هاب و سوئيچ با موضوع broadcast domain برخورد مناسبى نداشته ( ايجاد حوزه هاى مجزاء ) و در اين رابطه به يك روتر نياز خواهد بود .
به منظور برخورد مناسب ( ايجاد حوزه هاى مجزاء ) با collision domain ، broadcast domain و افزايش سرعت و كارائى يك شبكه از تجهيزات سخت افزارى متعددى استفاده مى شود . سوئيچ ها collision domain مجزائى را ايجاد مى نمايند ولى در خصوص broadcast doamin بدين شكل رفتار نمى نمايند . روترها ، broadcast domain و collision domain مجزائى را ايجاد نموده و در مقابل هاب ، قادر به ايجاد broadcast doamin و Collision domain جداگانه نمى باشد . شكل زير يك نمونه هاب هشت پورت را نشان مى دهد ( D-Link DE-808TP 10Mbps Ethernet 8-Port Mini-Hub ) .
آشنائى با نحوه عملكرد هاب
هاب ، يكى از تجهيزات متداول در شبكه هاى كامپيوترى و ارزانترين روش اتصال دو و يا چندين كامپيوتر به يكديگر است . هاب در اولين لايه مدل مرجع OSI فعاليت مى نمايد . آنان فريم هاى داده را نمى خوانند ( كارى كه سوئيچ و يا روتر انجام مى دهند ) و صرفا" اين اطمينان را ايجاد مى نمايند كه فريم هاى داده بر روى هر يك از پورت ها ، تكرار خواهد شد.
گره هائى كه يك اترنت و يا Fast Ethernet را با استفاده از قوانين CSMA/CD به اشتراك مى گذارند ، عضوء يك Collision Domain مشابه مى باشند . اين بدان معنى است كه تمامى گره هاى متصل شده به هاب بخشى از Collision domain مشابه بوده و زمانى كه يك collision اتفاق مى افتد ، ساير گره هاى موجود در domain نيز آن را شنيده و از آن متاثر خواهند شد . كامپيوترها و يا گره هاى متصل شده به هاب از كابل هاى ( UTP (Unshielded Twisted Pair ، استفاده مى نمايند. صرفا" يك گره مى تواند به هر پورت هاب متصل گردد. مثلا" با استفاده از يك هاب هشت پورت ، امكان اتصال هشت كامپيوتر وجود خواهد داشت .زمانى كه هاب ها به متداولى امروز نبودند و قيمت آنان نيز گران بود ، در اكثر شبكه هاى نصب شده در ادارات و يا منازل از كابل هاى كواكسيال، استفاده مى گرديد.
نحوه كار هاب بسيار ساده است . زمانى كه يكى از كامپيوترهاى متصل شده به هاب اقدام به ارسال داده ئى مى نمايد ، ساير پورت هاى هاب نيز آن را دريافت خواهند كرد ( داده ارسالى تكرار و براى ساير پورت هاى هاب نيز فرستاده مى شود ) . شكل زير نحوه عملكرد هاب را نشان مى دهد .
همانگونه كه در شكل فوق مشاهده مى نمائيد ، گره يك داده ئى را براى گره شش ارسال مى نمايد ولى تمامى گره هاى ديگر نيز داده را دريافت خواهند كرد . در ادامه ، بررسى لازم در خصوص داده ارسالى توسط هر يك از گره ها انجام و در صورتى كه تشخيص داده شود كه داده ارسالى متعلق به آنان نيست ، آن را ناديده خواهند گرفت .
عمليات فوق از طريق كارت شبكه موجود بر روى كامپيوتر كه آدرس MAC مقصد فريم ارسالى را بررسى مى نمايد ، انجام مى شود .كارت شبكه بررسى لازم را انجام و در صورت عدم مطابقت آدرس MAC موجود در فريم ، با آدرس MAC كارت شبكه ، فريم ارسالى دور انداخته مى گردد .
اكثر هاب ها داراى يك پورت خاص مى باشند كه مى تواند به صورت يك پورت معمولى و يا يك پورت uplink رفتار نمايد . با استفاده از يك پورت uplink مى توان يك هاب ديگر را به هاب موجود، متصل نمود. بدين ترتيب تعداد پورت ها افزايش يافته و امكان اتصال تعداد بيشترى كامپيوتر به شبكه فراهم مى گردد .روش فوق گزينه اى ارزان قيمت به منظور افزايش تعداد گره ها در يك شبكه است ولى با انجام اين كار شبكه شلوغ تر شده و همواره بر روى آن حجم بالائى داده غير ضرورى در حال جابجائى است. تمامى گره ها ، عضوء يك Broadcast domain و collision domain يكسانى مى باشند ، بنابراين تمامى آنان هر نوع collision و يا Broadcast را كه اتفاق خواهد افتاد ، مى شنوند .
در اكثر هاب ها از يك LED به منظور نشان دادن فعال بودن ارتباط برقرار شده بين هاب و گره و از LED ديگر به منظور نشان دادن بروز يك collision ، استفاده مى گردد . ( دو LED مجزاء ) . در برخى از هاب ها دو LED مربوط به فعال بودن لينك ارتباطى بين هاب و گره و فعاليت پورت با يكديگر تركيب و زمانى كه پورت در حال فعاليت است ، LED مربوطه چشمك زن شده و زمانى كه فعاليتى انجام نمى شود، LED فوق به صورت پيوسته روشن خواهد بود
LED مربوط به Collision موجود بر روى هاب ها زمانى روشن مى گردد كه يك collision بوجود آيد . Collision زمانى بوجود مى آيد كه دو كامپيوتر و يا گره سعى نمايند در يك لحظه بر روى شبكه صحبت نمايند . پس از بروز يك Collision ، فريم هاى مربوط به هر يك از گره ها با يكديگر برخورد نموده و خراب مى گردند . هاب به منظور تشخيص اين نوع تصادم ها به اندازه كافى هوشمند بوده و براى مدت زمان كوتاهى چراغ مربوط به collision روشن مى گردد . ( يك دهم ثانيه به ازاى هر تصادم ) . تعداد اندكى از هاب ها داراى يك اتصال خاص از نوع BNC بوده كه مى توان از آن به منظور اتصال يك كابل كواكسيال ، استفاده نمود . پس از اتصال فوق ، LED مربوط به اتصال BNC روى هاب روشن مى گردد.
* تكرار كننده (ريپيتر) چيست؟
تكرار كننده‌ي دو طرفه (دوپلكس) اختراع سخت وپيچيده اي نيست بلكه نوعي راديوي دو طرفه(2) است. اين د ستگاه سيگنال‌هاي راديويي را روي بسامدي در يافت و همزمان روي بسامد ديگري ارسال مي‌كند. اين سامانه هااغلب در نقاط بلند ، مانند بلندي‌هاي طبيعي و يا ساختمان‌هاي بلندنصب مي‌شوند، در نتيجه كاربران با تكرار كننده فضاي پوششي تجهيزات راديويي متحرك خودرا گسترش بيشتري مي دهند و ازآن براي تبديل ارتباطات يك‌طرفه نيزبهره مي‌برند. البته تكرار كننده‌هايي از اين دست، اغلب در طبقه‌بندي كاربرد تجاري از راديو‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
* ارتباط يك طرفه (سيمپلكس) چيست؟
روش يك طرفه روشي براي ارتباطات نقطه به نقطه بدون استفاده از دستگاه تكرار كننده است. در اين روش برا ي ارسال و دريافت پيام‌هاي بين دو واحد سيار از بسامد مشابهي استفاده مي‌شوده بدين معني كه، ارسال و دريافت هر دو روي يك بسامد مشخص انجام مي‌گيرد، همچون ارتباط بين دو واحد سيار خودرويي و يا دوراديوي متحرك دستي با يكديگر.
چنين چيزي در دستگاه‌هاي تكرار كننده ي يك طرفه نيز وجود دارد. در اين گونه دستگاه‌ها روش كار به اين شكل است كه، تكرار كننده به بسامد مشخصي گوش فرا مي‌دهد و به محض دريافت سيگنالي بر روي بسامد موردنظرشروع به ضيط كامل پيام مي كند، پس از آ" كه دريافت پيام پايان يافت، يك زمان سنج خودكارو قابل تنظيم كه زماني را براي فاصله ي بين ارسال و دريافت تنظيم مي‌كند، (مثلاً 10 ثانيه) به كار افتاده و پس از اتمام زمان مشخص شده دستگاه شروع به ارسال پيام ضبط شده در حافظهء ‌خود بر روي همان بسامد مي كند. (به شيوه‌ي قديمي)
* ارتباط دو طرفه (دوپلكس) چيست؟
به نوعي ارتباط مشابه ارتباط تلفني مي‌گويند كه امكان مكالمه همزمان دو طرف مسير است. تفاوت اين روش با روش يك طرفه نيز همين موضوع است، چنان كه در روش يك‌طرفه در يك زمان تنها يكي از دو طرف ارتباطي مي‌تواند به مكالمه و ارسال پيام بپردازد و طرف ديگر تنها شنونده است.
* تكرار كننده چگونه كار مي‌كند؟
در نگاه اول ممكن است ساختار دستگاه تكرار كننده، پيچيده به نظر برسد ولي هنگامي‌كه اجزاء مختلف آن را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم متوجه سادگي ساختار آن خواهيم شد. ساختمان تكرار كننده شامل چندين قطعه مختلف است كه در شكل زير نمودار آن را مشاهده مي نماييد.
حال توضيح مختصري در مورد هر يك از قسمت‌ها فوق ارائه مي‌‌دهيم:
- آنتن: تقريباً‌ تمامي ايستگاه‌هاي تكرار كننده از يك آنتن استفاده مي‌كنند. آنتن براي ارسال و دريافت سيگنال‌هاي بسامدراديويي (RF) كه به تكرار كننده وارد و يا از آن خارج (پخش) مي‌شوند به كار مي‌رود. به طور كلي هر چه ارتفاع بالا نصب گردد، بهره‌وري بيشتري خواهد داشت.
- (دوبلكسر) يا دو طرفه كننده: اين بخش نقش مهمي در دستگاه تكرار كننده بر عهده دارد به طور خلاصه دو طرفه كننده، سيگنال‌هاي ورودي يا دريافتي را از سيگنال‌هاي خروجي يا ارسالي تفكيك مي‌كند. چه در هنگام ورود و چه در زمان خروج بسامد‌هاي مختلف به دستگاه، به يك دو طرفه كننده نياز است، زيرا وجود امواج راديويي با بسامد‌هاي متفاوت در فضا، همواره موجب كاهش كيفيت و اثر بر روي عملكرد مطلوب دستگاه تكرار كننده است و در نتيجه كيفيت نامطلوبي حاصل خواهد شد. دوطرفه كننده درواقع فيلتري جهت عبور (ورود) بسامد‌هاي مشخص شده به دستگاه و جلوگيري از ورود بقيه سيگنال‌هاي است.
- گيرنده‌ها: سيگنال‌هاي راديويي رادريافت مي كنند. اين گيرنده‌ها دستگاه‌هاي حساسي براي تشخيص و دريافت سيگنال‌هاي ضعيف هستند و آن ها را براي تكراركننده‌ها قابل شنيدن مي‌سازند.
- فرستنده ها: تمامي تكراركننده‌ها داراي يك فرستنده هستند كه از يك نوسان ساز و يك تقويت كننده توان تشكيل شده است. محرك،صداها را با فركانس ارسالي مناسب تلفيق نموده و تقويت كننده ي توان، قدرت سيگنال ارسالي را براي ارسال به نقاط دورتر بالا مي‌برد.
- كنترل كننده: كنترل كننده‌ها، رايانه هاي كوچكي هستند براي بهينه‌سازي عملكرد تكراركننده‌ها. آنها ممكن است داراي امكاناتي چون ضبط خودكار پيام‌هاي تبادل شده و يا تلفيق كننده خط تلفن باشند.
- قطعه تلفن: دستگاه‌هاي كنترل كننده، سامانه‌هايي براي اتصال خطوط تلفني به راديوها را دارند. در اين حالت ارتباط مشتركين و اعضاء شبكه با خطوط تلفن شهري نيز برقرار مي‌شود.
* تن‌هاي PL و CTCSS چه هستند؟
اين كدها جهت جلوگيري از پاسخ‌گويي تكراركننده به سيگنال‌هاي متفرقه ناخواسته و يا تداخل‌هاي احتمالي ايجاد شده هستند، به طوري كه تكراركننده‌ها فقط با ارسال پيام از طرف راديوهايي به كار مي‌افتند كه داراي كدهاي تنظيم شده مشخص و يكسان فوق باشند. هر ايستگاه مي‌تواند تنها با كد منحصر به فرد خاصي كه از قبل توسط مدير شبكه تنظيم شده است كار نمايد.
دروازهgateway :
یک دروازه یاgateway همانند پل باعث برقراری ارتباط بین شبکه های غیر مشابه می باشد دروازه ها در سطوح بالاتر کار می کنند یعنی در لایه کاربردی مدل OSI انجام وظیفه می نماند از دروازه ها عموما برای اتصال یک شبکه محلی به یک سیستم Mane Framو یا برقراری مکالمه مابین شبکه های مختلف استفاده می شود .دروازه های دریافتی را از گره مبدا به بسته های قابل دریافت برای لایه کاربردی گره مقصد تبدیل می کند.پهنای باند یک خط ارتباطی عبارت است از تعداد بیت هایی که در یک ثانیه از این خط
پهنای باند=زمان انتقال /تعداد بیت های انتقال داده شده
با یک مودم با پهنای kbps56 در یک دقیقه حداکثر چه مقدار داده می توان انتقال داد.
kb420 56=60/تعداد
پهنای باند را نباید با سرعت انتشار یک سیگنال در خط اشتباه کرد زمان لازم برای انتقال حجم معینی داده بین دو کامپیوتر بیشتر به پهنای باند خط مربوط است و تاخیر انتشار اهمیت چندان ندارد.
Hubيکی از مطمئن ترين و بهترين سيستم شبکه بندی ، شبکه شبکه از طريق سيمهای رابط به يک Hub متصل می شوند. در اين سيستم بر عکس شبکه BNC اگر کامپيوتری قطع شود فقط آن قطع بوده و بقيه سيسيتم مختل نشده و شبکه برقرار است. رابط اينگونه شبکه ها سيمهايی است که به سر آنها یک عدد ِArj 45 پرچ گرديده است که با رنگهای خاصِی جهت گرفتن و فرستادن اطلاعات مشخص شده است.
اين رابطها به کارت شبکه کامپيوتر وصل بوده و طرف ديگر آنها به سوکتهای ديواری ( Facepalte ) متصل مي شوند.
در روی اين دستگاه فعاليت دستگاها با چراغهای چشمک زن مشخص می و در صورت عدم فعاليت مِی توان از عدم اتصال آن آگاهی پيدا نمود و در جهت رفع عيب آن بر آمد.
:Troubleshooting يا رفع اشكالات جزئی
اگر در اينگونه شبكه نيز مشكلي پيش آيد كنترل موارد زير توصيه مى مطمئن باشيد دستگاه هاب Hub روشن بوده و سوكتهاى سيمهاى متصل شده محكم باشند و لق نباشند.
ب) جايگاه سوكت سيمهاى قطع شده را با جايگاه سيمهاى اتصالى سالم در روى هاب جابجا نموده و نتيجه را مشاهده نماييد.
ت) كنترل سالم بودن سيمها و سوكت سر آنها.
ث) كنترل سالم بودن سوكتهاى اتصالى.
Network Neighborhood تنظيم و كنترل برنامه
همانطور كه در بالا بيان شد بعد از نصب كارت شبكه آيكون تنظيمات آن در درون Control panel يا همچنين ميز كار يا Desktop جهت تنظيمات قابل مشاهده است
جهت تنظيم شبكه كافى است شما روى آيكون Network Neighborhood كليك راست نموده و گزينه Properties را انتخاب نماييد.
قبل از شروع كار و تنظيمات لازم مىدانم شما را كمى با اين پنجره و مشخصات آن آشنا نمايم
همانطور كه طبق شكل مىبينيد درون اين پنجره پوشه های(Tab) گوناگونى وجود دارد و مهمترين آنها قسمت Configurations يا پيكربندى شبكه و بخش Identificationيا مشخصات و شناسايى كامپيوتر مىباشد.
در بخش Configuration يا پيكربندىمعمولا گزينه هايى جهت بكار گيرى clients ( ) ، adapters ( )، protocols ( ) و services ( ) .وجود دارد
Clients :
نرم افزارهاى Clients شما را قادر مىسازد كه پرينترها و فايلهاى مشترك را در كامپيوترهاى ديگر مشاهده و استفاده نماييد
Adapters :
يك adapter، يك وسيله سخت افزارى است كه از نظر فيزيكى مشخص ميكند كامپيوتر شما به شبكه متصل است.
Protocol : نشانگر يك زبان مشترك است كه كامپيوترها جهت ارتباط با يكديگر از شبكه نياز دارند. ( كامپيوترها بايد از يك زبان مشترك Tcp/Ip جهت ارتباط با يكديگر استفاده نمايند.)
Services : بعضى از سرويسها شما را قادر مىسازند كه شما بتوانيد فايلها و پرينترهاى خود را با ديگران در شبكه مشترك (Share ) نماييد و سرويسهاى ديگرىجهت گرفتن پشتيبان اتوماتيك از سيستم( Automatic system backup )،تنظيمات و ثبت از راه دور (Remote Registory ) و عامل كنترل و مشاهده شبكه ( Network Monitor Agent ) و جود دارند.
در زير اين گزينه ها سه دكمه Add ، Remove و Properties وجود دارد كه با كليك روى دكمه Add پنجره اى باز مىشود كه شما می توانيد در صورت نياز از آن (client, adapter, protocol, services ) مورد نياز خود را اضافه نماييد.
ودر صورتى كه بخواهيد گزينه اى را حذف نماييد آنرا انتخاب نموده و روى دكمه Remove كليك نماييد. برنامه حذف خواهد گرديد. با انتخاب گزينه اى و كليك روى دكمه Properties شما مشخصات و تنظيمات جزئى و بيشترى را در پنجره باز شده مشاهده خواهيد نمود.
در بخش Primary Network Logon، شما مىتوانيد با كليك در مثلث پايين رو، نوع اتصال به شبكه را انتخاب نماييد. اين بخش نشان مىدهد كه كدام شبكه اتصال شما را پشتيبانى خواهد نمود. بنابراين شما از آن شبكه استفاده نماييد. مثلا" اگر شما Windows Logon را انتخاب نماييد شما به ويندوز 98 متصل بوده و در صورتى كه شبكه شما قطع باشد شما هيچ پيامى بر اين مبنى نخواهيد داشت. ولى اگر گزينه Client for Microsoft network را انتخاب نموده باشيد،هنگام ورود به ويندوز پنجره اى به شكل زير از شما نام كاربر ( User Nanme ) و رمز ورود ( Password ) و احتمالا" Domain يا نام شبكه را از شما خواهد خواست و در صورتيكه شبكه شما دچار مشكل باشد، پيامهاى هشدار دهنده در اين بخش مشاهده خواهيد نمود.
در قسمت انتهايى اين پنجره يك دكمه فشارى به نام File and Printers Sharing وجود دارد كه با كليك روى آن پنجره ديگرى باز مىشود كه شما مىتوانيد با كليك درون جعبه هاى دو گزينه موجود،اجازه دهيد ديگران از فايلها و پرينترهاى Share شده و مشترك شما استفاده نماييد.
در قسمت (Tab ) Identification يا مشخصات كامپيوتر شما سه كادر وجود دارد كه عبارتند از:
Computer Name :
در جلو اين كادر شما مىتوانيد نام كامپيوتر خود را برای شناخته شدن در شبكه براى ديگران درج نماييد. ( حد اكثر 15 حرف و بدون فاصله باشد.)
Workgroup : نام گروه كامپيوترى است كه در ارتباط مىباشند و كامپيوترها بايد هم جهت مشاهده و هم قرار گرفتن در يك گروه حتما" دارى يك workgroup مشترك باشند. (حتما"، رعايت حروف بزرگ و كوچك در اين قسمت دقت شود و در اينجا هم بيش از 15 حرف و فاصله ممنوع است. بهتر است جهت راحتى كار اسمى مشخص و كوچك و با حروف بزرگ نوشته شومثلا": SAF ) Computer Description: در اين بخش شما مىتوانيد جهت مشخص شدن دقيق هر كامپيوتر توضيحات خاصى را درج نماييد كه اختيارى است. وديگران را قادر مىسازد اطلاعات بيشترى را در رابطه با آن صورت لزوم مشاهد نمايند.
کنترل کننده ها" Reapeaters " ]21]:
تکرار کننده وسیله ای است که برای اتصال چندین سگمنت یک شبکه محلی بمنظور افزایش وسعت مجاز آن شبکه مورد استفاده قرار می گیرد . هر تکرار کننده از درگاه ورودی " Port " خود داده ها را پذیرفته وبا تقویت آنها ، داده ها را به درگاهی خروجی خود ارسال می کند. یک تکرار کننده در لایه فیزیکی مدل OSI عمل می کند.
هر کابل یا سیم بکار رفته در شبکه که بعنوان محلی برای عبور ومرور سیگنال هاست آستانه ای دارد که در آن آستانه سرعت انتقال سیگنال کاهش می یابد ودر اینجا تکرار کننده بعنوان ابزاری است که این سرعت عبور را در طول رسانه انتقال تقویت می کند.
2 - هاب ها " Hubs"]22] :
ابزاری هستند در شبکه که برای اتصال یک یا بیش از دو ایستگاه کاری به شبکه مورد استفاده قرار می گیرد ویک ابزار معمول برای اتصال ابزارهای شبکه است . هابها معمولا برای اتصال سگمنت های شبکه محلی استفاده می شوند. یک هاب دارای در گاهی های چند گانه است. وقتی یک بسته در یک درگاهی وارد می شود به سایر در گاهی ها کپی می شود تا اینکه تمامی سگمنت های شبکه محلی بسته ها را ببینند. سه نوع هاب رایج وجود دارد:
الف - هاب فعال :
که مانند آمپلی فایر عمل می کند و باعث تقویت مسیر عبور سینگال ها می شود واز تصادم وبرخورد سیگنال ها در مسیر جلوگیری بعمل می آورد . این هاب نسبتا قیمت بالایی دارد.
ب - غیر فعال :
که بر خلاف نوع اول که در مورد تقویت انتقال سیگنال ها فعال است این هاب منفعل است.
ج - آمیخته :
که قادر به ترکیب انواع رسانه ها " کابل کواکسیال نازک ،ضخیم و....." وباعث تعامل درون خطی میان سایر ها بها می شود.
3 - مسیر یاب ها " Routers " ]23]:
در شبکه سازی فرایند انتقال بسته های اطلاعاتی از یک منبع به مقصد عمل مسیر یابی است که تحت عنوان ابزاری تحت عنوان مسیر یاب انجام می شود. مسیر یابی یک شاخصه کلیدی در اینترنت است زیرا که باعث می شود پیام ها از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر منتقل شوند. این عملکرد شامل تجزیه وتحلیل مسیر برای یافتن بهترین مسیر است. مسیر یاب ابزاری است که شبکه های محلی را بهم متصل می کند یا به بیان بهتر بیش از دو شبکه را بهم متصل می کند. مسیر یاب بر حسب عملکردش به دونوع زیر تقسیم می شود:
الف - مسیریاب ایستا : که در این نوع ، جدول مسیر یابی توسط مدیر شبکه که تعیین کننده مسیر می باشد بطور دستی مقدار دهی می شود.
ب - مسیر یاب پویا : که در این نوع ، جدول مسیر یابی خودش را، خود تنظیم می کند وبطور اتوماتیک جدول مسیریابی را روز آمد می کند.
4 - دروازه ها "Gateways " ]24]:
دروازه ها در لایه کاربرد مدل ا اس ای عمل می کنند. کاربرد آن تبدیل یک پروتکل به پروتکل دیگر است. هر هنگام که در ساخت شبکه هدف استفاده از خدمات اینترنت است دروازه ها مقوله های مطرح در شبکه سازی خواهند بود.
پل ها " Bridge " ]25]":
یک پل برای اتصال سگمنت های یک شبکه " همگن " به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. یک پل در لایه پیوند داده ها " Data link" عمل می کند.
پل ها فریم ها را بر اساس آدرس مقصدشان ارسال می کنند. آنها همچنین می توانند جریان داده ها را کنترل نموده وخطاهایی را که در حین ارسال داده ها رخ می دهد.
عملکرد این پل عبارتست از تجزیه وتحلیل آدرس مقصد یک فریم ورودی واتخاذ تصمیم مناسب برای ارسال آن به ایستگاه مربوطه . پل ها قادر به فیلتر کردن فریم ها می باشند. فیلتر کردن فریم برای حذف فریم های عمومی یا همگانی که غیر ضروری هستند مفید می باشد، پل ها قابل برنامه ریزی هستند ومی توان آنها را به گونه ای برنامه ریزی کرد که فریم های ارسال شده از طرف منابع خاصی را حذف کنند.
با تقسیم یک شبکه بزرگ به چندین سگمنت واستفاده از یک پل برای اتصال آنها به یکدیگر ، توان عملیاتی شبکه افزایش خواهد یافت . اگر یک سگمنت شبکه از کار بیفتد ، سایر سگمنت ها ی متصل به پل می توانند شبکه را فعال نگه دارند ، پل ها موجب افزایش وسعت شبکه محلی می شوند.
سوئیچ ها" Switches " ]26].:
سوئیچ نوع دیگری از ابزارهایی است که برای اتصال چند شبکه محلی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد که باعث افزایش توان عملیاتی شبکه می شود. سوئیچ وسیله ای است که دارای درگاه های متعدد است که بسته ها را از یک درگاه می پذیرد، آدرس مقصد را بررسی می کند وسپس بسته ها را به درگاه مورد نظر " که متعلق به ایستگاه میزبان با همان آدرس مقصد می باشد" ارسال می کند. اغلب سوئیچ های شبکه محلی در لایه پیوند داده های مدل ا اس آی عمل می کند.
سوئیچ ها بر اساس کاربردشان به متقارن "Symmetric" ونامتقارن " Asymmetric" تقسیم می شوند.
در نوع متقارن ، عمل سوئیچینگ بین سگمنت هایی که دارای پهنای باند یکسان هستند انجام می دهد یعنی 10mbps به 10mbps و.... سوئیچ خواهد شد. اما در نوع نامتقارن این عملکرد بین سگمنت هایی با پهنای باند متفاوت انجام می شود.
دو نوع سوئیچ وجود دارد که عبارتند از :
1 - سوئیچ Cut - through : این نوع سه یا چهار بایت اول یک بسته را می خواند تا آدرس مقصد آنرا بدست آورد ، آنگاه آن بسته را به سگمنت دارای آدرس مقصد مذکور ارسال می کند این در حالی است که قسمت باقی مانده بسته را از نظر خطایابی مورد بررسی قرار نمی دهد.
2 - سوئیچ Store- and - forward : این نوع ابتدا کل بسته را ذخیره کرده سپس آن را خطایابی می کند ، اگر بسته ای دارای خطا بود آن بسته را حذف می کند ، در غیر اینصورت آن بسته را به مقصد مربوطه ارسال خواهد کرد. این نوع برای شبکه محلی بسیار مناسبتر از نوع اول است زیرا بسته های اطلاعاتی خراب شده را پاکسازی می کند و بهمین دلیل این سوئیچ باعث کاهش بروز عمل تصادف خواهد شد.
مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
پهناي باند (Bandwidth) به تفاوت بين بالاترين و پايين‌ترين فركانسهايي كه يك سيستم ارتباطي مي‌تواند ارسال كند گفته مي‌شود. به عبارت ديگر منظور از پهناي باند مقدار اطلاعاتي است كه مي‌تواند در يك مدت زمان معين ارسال شود. براي وسايل ديجيتال، پهناي باند برحسب بيت در ثانيه و يا بايت در ثانيه بيان مي‌شود. براي وسايل آنالوگ، پهناي باند، برحسب سيكل در ثانيه بيان مي‌شود.
دو روش براي ارسال اطلاعات از طريق رسانه‌هاي انتقالي وجود دارد كه عبارتند از: روش ارسال باند پايه (Baseband) و روش ارسال باند پهن (Broadband).]27]
در يك شبكه LAN، كابلي كه كامپيوترها را به هم وصل مي‌كند، فقط مي‌تواند در يك زمان يك سيگنال را از خود عبور دهد، به اين شبكه يك شبكه Baseband مي‌گوئيم. به منظور عملي ساختن اين روش و امكان استفاده از آن براي همه كامپيوترها، داده‌اي كه توسط هر سيستم انتقال مي‌يابد، به واحدهاي جداگانه‌اي به نام Packet شكسته مي‌شود. در واقع در كابل يك شبكه LAN، توالي Packetهاي توليد شده توسط سيستم‌هاي مختلف را شاهد هستيم كه به سوي مقاصد گوناگوني در حركت‌اند.شكلي كه در ادامه خواهد آمد، اين مفهوم را بهتر نشان مي‌دهد.
2-1عملكرد يك شبكه packet-switching
براي مثال وقتي كامپيوتر شما يك پيام پست الكترونيكي را انتقال مي‌دهد، اين پيام به Packetهاي متعددي شكسته مي‌شود و كامپيوتر هر Packet را جداگانه انتقال مي‌دهد. كامپيوتر ديگري در شبكه كه بخواهد به انتقال داده بپردازد نيز در يك زمان يك Packet را ارسال مي‌كند. وقتي تمام Packetهايي كه بر روي هم يك انتقال خاص را تشكيل مي‌دهند، به مقصد خود مي‌رسند، كامپيوتر دريافت كننده آنها را به شكل پيام الكترونيكي اوليه بر روي هم مي‌چيند. اين روش پايه و اساس شبكه‌هاي Packet-Switching مي‌باشد.
در مقابل روش Baseband، روش Broadband قرار دارد. در روش اخير، در يك زمان و در يك كابل، چندين سيگنال حمل مي‌شوند. از مثالهاي شبكه Broadband كه ما هر روز از آن استفاده مي‌كنيم، شبكه تلويزيون است. در اين حالت فقط يك كابل به منزل كاربران كشيده مي‌شود، اما همان يك كابل، سيگنالهاي مربوط به كانالهاي متعدد تلويزيون را بطور همزمان حمل مي‌نمايد. از روش Broadband به طور روز افزوني در شبكه‌هاي WAN استفاده مي‌شود.
از آنجائيكه در شبكه‌هاي LAN در يك زمان از يك سيگنال پشتيباني مي‌شود، در يك لحظه داده‌ها تنها در يك جهت حركت مي‌كنند. به اين ارتباط half-duplex گفته مي‌شود. در مقابل به سيستم‌هايي كه مي‌توانند بطور همزمان در دو جهت با هم ارتباط برقرار كننده full-duplex گفته مي‌شود. مثالي از اين نوع ارتباط شبكه تلفن مي‌باشد. شبكه‌هاي LAN با داشتن تجهيزاتي خاص بصورت full-duplex عمل كنند.


سیستمهای اطلاعاتی کیفیت (QIS):

مديريتjavad_es می نویسد "تجارت الکترونیک وجهانی شدن اقتصاد،صنایع راباچالش های مرتبط با بازارهای جهانی ومفاهیم نوین سازمانی مانند زنجیره های عرضه چابک ،شرکت های گسترده وسازمانهای مجازی مواجه کرده است.
سازمانها بیش ازپیش به بازار ،مشتریان وتامین کنندگان توجه می کنند.کیفیت محصول بجای بازارهاومشتریان محلی بوسیله بازارها ومشتریان جهانی مورد قضاوت قرار می گیرد.سیستم های تامین کیفیت سازمان نه تنها بخشهای عملیات داخلی سازمان را در بر می گیرد بلکه به بخشهای بیرونی مانند مشتریان ،شرکاء وتامین کنندگان گسترش پیدا کرده واین امر باعث شده است توانائیهای رهبری ورقابت در تامین کیفیت بوسیله توانائیهای شرکاء تکمیل وتقویت گردد.بهمین دلیل تکنولوژیهای تامین کیفیت سنتی بایستی مورد بازنگری قرار گیرد.
مواردی مانند «تمرکزبر مشتری » و«ارتباط مؤثردوجانبه با تامین کنندگان»درحال حاضر مفاهیم اساسی فلسفه مدیریت کیفیت می باشد.ابزاری که توسط سازمانها برای پشتیبانی از مدیریت کیفیت استفاده می شود سیستمهای مدیریت اطلاعات کیفیت(QIMS) می باشد که اطلاعات کیفیت خود را ازمنابع داخلی وخارجی سازمان گردآوری نموده وجهت تسهیل در ارتباطات ،این اطلاعات بین سازمان ،مشتریان وتامین کنندگان به اشتراک گذاشته می شود.
در این مقاله ،یک مدل از سازمانهای گسترده ویک مدل مفهومی ویک مدل عملی از سیستم مدیریت کیفیت برپایه اینترانت/اکسترانت/اینترنت یا IEI-QIS معرفی می گردد.این سیستم قادر است اطلاعات کیفیت را از سازمان ،مشتریان محصول وتامین کنندگان جمع آوری و یکپارچه نموده و به عنوان ابزار قدرتمندی در زمینه مدیریت کیفیت در سازمان های مدرن بصورت مؤثر و سودآوری عمل کند.درپایان مقاله نیزیک معماری سه لایه وبر پایه مدل کلاینت/سرور از سیستم IEI-QIS معرفی می گردد.


یکی از مهمترین فلسفه های مدیریتی که در طی قرن اخیرباعث تاثیرات انقلابی درسازمانها گردیدفلسفه مدیریت کیفیت جامع یا TQM بود.جهان ازسال 1950به این طرف شاهد پیاده سازی اصول TQM در زمانی شدکه معلمین کیفیت مانند ژوران،دمینگ،کرازبی،فیگنبام ودیگران روشهای متنوع افزایش کیفیت راکه باعث بهبودکیفیت گردیدبوجودآوردند.به این ترتیب هم تئوریسین ها وهم عملگران با کنجکاوی در مورد اصول TQM شروع به بحث ومطالعه کردند.در دهه 1980 به TQM بعنوان یک روش جادویی برای کمک به افزایش سطح رقابت نگاه می شد. بعد از چند سال مشخص شد که پروژه های TQM به آن نتایج مورد انتظاردست پیدا نکرده اند.
برای مثال کاتلروکلینر(1997) واهیر(1996)براساس مشاهدات خود به این نتیجه رسیدندکه حدود دوسوم پروژه های TQM در سطح جهان شکست خورده اند.
از طرف دیگر یکسری مطالعات (زئیری،2001) که در مقاله ای گزارش گردیدنشان دادکه از نقطه نظربهبود کیفیت مداوم ،فلسفه TQM به طور واقع به نتایجی دست پیدا کرده است.
این گزارش های متناقض نشان دادکه TQM بعنوان یک فلسفه مدیریتی قوی می باشد اما نیاز به تلاشهای زیادی دارد تا اینکه در عمل بتواند به نتایج خوبی دست پیدا کند.یکی از این تلاشهاکه در پروژه هایTQM معمولا به فراموشی سپرده می شود،سیستم اطلاعات کیفیت یا QIS می باشد.
QIS ابزاری است که سازمانها برای پشتیبانی از مدیریت کیفیت مورد استفاده قرار می دهند.
QIS اطلاعات کیفیت خودرا از بخشهای داخلی وخارجی سازمان بدست می آورد وبوسیله محیط ارتباطی موجود این اطلاعات را بین سازمان ،مشتری وتامین کنندگان به اشتراک می گذارد.

1-QISوMIS
QIS یک سیستم اطلاعاتی است که برای نیل به بهبود کیفیت مداوم مورد استفاده قرار میگیرد. (ژوران وگرینا، 1997) بنابراین به منظور توسعه QIS اصول ومتدولوژی MIS در پروژه های TQM بکار می رود ویا بعبارت دیگر TQM+MIS=QIS
اصل پایه ای MIS عبارت است از فرایند تبدیل داده به اطلاعات (دیویس واولسون،1985) . با یک مثال کاربرد MIS در یک محیط تولیدی در اینجا شرح داده می شود :یک واحد تولیدی رابا500 نفر کارگر در نظر بگیرید.مشخصات کارگران این واحد بعنوان داده شناخته می شود.فرض کنیدکه مدیر این واحد نیاز دارداسامی کارگرانی که آموزش عملیات برش چرخ دنده را گذرانده اند بداند.این اسامی با پردازش داده های کارگران به مدیرواحد اعلام می شود.نتیجه پردازش بصورت لیستی است که شامل اسامی کارگران مورد نظر می باشد.
این لیست شامل اطلاعاتی است که مدیر واحد نیاز دارد.روشی که این لیست آماده می شودبعنوان یک مدل شناخته می شود.معمولا کاراییMIS با زمان پردازش ،صحت اطلاعات و دسترس پذیری برای شخص مورد نظر اندازه گیری می گردد.زمانیکه این جنبه های MIS فقط برای فعالیتهایی که باعث بهبود کیفیت می شود بکار رود سیستم مورد نظر QIS نامیده می شود .بسته به استراژی کیفیتی که سازمان انتخاب می کندQIS دارای زیر سیستم های مختلفی می باشد.این زیر سیستم ها به ترتیب زیر می باشند:
1) سیستم اطلاعات دایره کیفیت
2) سیستم اطلاعات ارزیابی خرابی
3) سیستم اطلاعات هزینه کیفیت
4) سیستم اطلاعات خرابی صفر
5) سیستم اطلاعات توسعه بازخورد مشتری
6) سیستم اطلاعات مونیتورینگ عناصر سیستم کیفیت
7) سیستم اطلاعات آموزش ویادگیری
8) سیستم اطلاعات ممیزی زنجیره کیفیت
9) سیستم اطلاعات مشاوره کیفیت
توسعه سیستم های نه گانه ذکر شده بستگی به استراتژی کیفیت دارد ودرنهایت با یکپارچه کردن آنها می توان QIS را ایجاد کرد.
یک روش اینست که تما م زیر سیستم های فوق همزمان توسعه داده شودکه این امر درعمل آسان نیست ، اما مطالعه دقیقی نشان داده است که مؤثرترین استراتژی کیفیت ، مونیتورینگ عناصر سیستم کیفیت می باشد وبقیه زیر سیستم ها را می توان با توسعه QIS وبه تدریج به هم پیوند داده وبین آنها یک شبکه کامپیوتری ایجاد نمود .
2-QIMS
طبق استاندارISO9000 ،مدیریت کیفیت یک سازمان فعالیتهای مربوط به امور کیفیت سازما ن را کنترل وراهبری می کند.
برای پشتیبانی از تداوم کیفیت ، سیستم های مدیریت اطلاعات کیفیت (QIMS) نقش مهمی درسالهای گذشته در انجام عملکرد های پایه ای واساسی مانند جمع آوری داده های کیفیت ،ذخیره وآنالیز وبازخورد آنها ایفا کرده اند .
مدیران ،تکنسین ها وپرسنل تمامی بخش های سازمان می توانند به این داده ها دسترسی پیداکرده ونتایج را در زمان ومکان مناسب مورد تجزیه وتحلیل قرار داده وبراساس این اطلاعات تصمیم گیری های صحیح صورت دهند.
همراه با یکپارچگی جهانی اقتصاد،مدل های سازمانی جدیدی مانند سازمانهای مجازی،زنجیره های تامین، سازمانهای گسترده وشرکت های چند ملیتی پا به عرصه نهاده وباعث گردیده اند که تئوری های مدیریت کیفیت نیز واردمراحل جدیدی گردد. به طور کلی ، سیستم های مدیریت اطلاعات کیفیت سنتی بیشتر بر فعالیت های کیفی داخلی سازمان تمرکز داشته اند،این امر برای سازمانهای گسترده وجهانی امروز کارایی نخواهد داشت . اینترنت باعث شده است که سیستم مدیریت اطلاعات کیفیت ،اطلاعات مورد نیاز خود را از بخش های مختلفی مانند مشتریان وتامین کنندگان در سراسر جهان گردآوری نماید.
سیستم مذکور می تواند داده های کیفیت را پردازش نموده ، ابزار تجزیه وتحلیل کیفیت را تهیه کرده ، از بازار های محصولات وکسب وکار جهانی پشتیبانی نموده واطلاعات کیفیت را در کل سازمان گسترده به جریان انداخته وباعث بهبود مداوم تصمیم گیری های صحیح در کنترل کیفیت گردد.
3-مدل سازمان گسترده
در حال حاضر سازمان ها در یک بازار رقابتی شدید وسریعا" متغیر قرار دارند. یک سیستم تامین کیفیت در یک سازمان مدرن ، بایستی بتواند کسب وکار داخلی ،مشتریان ،بازاروتامین کنندگان را تحت پوشش خود قرار دهد.در بعد داخلی ،سازمان بایستی محیطی را ایجاد کند که افراد را کاملا" درگیر کرده وسیستم مدیریت کیفیت بتواند بصورت اثر بخش فعالیت نماید.رهبران سازمان باید سیاستها واهداف کیفیت را برای سازمان روشن نموده وفرایند های مناسب را جهت رسیدن به این اهداف تهیه کرده ویک سیستم مدیریت اطلاعات کیفیت اثر بخش را جهت دستیابی به این اهداف ،ایجاد ،پیاده سازی ونگهداری نمایند.
سازمان ورهبران آن باید بیشترین توجه خود رابه مشتریان وتامین کنندگان مبذول نموده وبه دنبال ایجاد یک سازمان گسترده ویک سیستم مدیریت اطلاعات کیفیت گسترده بوده وبصورت مؤثر وکارا آن را عملیاتی نمایندتا اینکه این امر بتواند نیازهای مشتریان را پاسخگو بوده وقطعات واجزای تهیه شده از خارج سازمان را کنترل کیفیت نماید.
هم مشتریان وهم تامین کنندگان در کسب وکار سازمان درگیر می باشند .یک سازمان باید بازار کسب وکار خود را به مشتریان وتامین کنندگان گسترش داده تا بتواند یک سازمان گسترده وجهانی گردد.
در شکل مزبور مشتریان بیشترین تاثیر را بر کنترل کیفیت دارند زیرا باز خورد آنها باعث می شود کیفیت محصولات بررسی مجدد وبهبود پیدا کند .تامین کنندگان نیز می توانند با تامین مواد واجزاء با کیفیت از خارج سازمان ،تاثیر زیادی بر کیفیت محصولات سازمان بگذارند.
4-سیستم اطلاعات کیفیت برپایه اینترانت /اکسترانت/اینترنت(IEI-QIS)
بیشتر سیستم های مدیریت اطلاعات کیفیت بر اساس اینترانت پایه گذاری شده واطلاعات داخلی یک سازمان را ازیک بخش محلی سازمان گردآوری می نمایند.درحالیکه اینترنت واکسترانت می توانند به سازمان کمک کند تا مرزهای فعلی خود را شکسته ویک سیستم مدیریت اطلاعات کیفیت گسترده ایجاد کند که در اینجا این سیستم راIEI-QIS نامیده میشود.
برای سازمانهایی که واحدهای آنها در مکانهای مختلف جغرافیایی پراکنده شده اند ، IEI-QIS قادر است مرزهای محلی را شکسته واطلاعات کیفیت را از جاهای مختلف جمع آوری ،تحویل وبازخورد نماید.IEI-QIS باعث می شود ارتباطات مربوط به اطلاعات کیفیت بصورت بهنگام ، کافی ومؤثر بین نواحی مختلف سازمان برقرار گردد.IEI-QIS می تواند با برقرار کردن ارتباطات اطلاعاتی کیفیت ،دفاتر فروش وایستگاههای خدمات دهنده رادر سراسر جهان به هم پیوند دهد.
سیاستهای کیفیت ،اهداف ،برنامه ها ،پیاده سازی، بهبودوعملکردهای تامینی وبیمه ای وهمچنین شرکت ، مشتریان وتامین کنندگان وسایربخشهای ذینفع می توانند برروی پلاتفرمIEI-QIS تجمیع و یکپارچه گردند.
کاربا IEI-QIS مثل اینست که یک مدیر یا کارمند ، یک سفرکاری به بخشهای مختلف سازمان در هرمکانی که استقرار پیدا کرده اند داشته باشد.در یک سازمان گسترده ،IEI-QIS می تواند تقاضا ی همکاری در تهیه واستفاده از اطلاعات کیفیت را بین مشتریان وتامین کنندگان برآورده نماید.
در تئوریهای معاصر مدیریت کیفیت، مشتریان وتامین کنندگان نقش مهمی در مدیریت کیفیت یک سازمان ایفا می نمایند.شراکت استراتژیک با مشتریان وتامین کنندگان می تواند باعث شود که توانائیهای رهبری ورقابتی یک سازمان با توانائیها وقدرت شرکاء ترکیب گردد.تمرکز روی مشتری وارتباطات مؤثر دوسویه با تامین کنندگان یکی از مفاهیم کلیدی در تئوریهای مدیریت در حال حاضر می باشدماننداستاندارد ISO9000 ،مدل اروپائی تعالی سازمانی(EFQM) وجایزه ملی کیفیت مالکلوم بالدریج که از تئوریها ی معاصر در مدیریت کیفیت استفاده می نمایند.
برای رسیدن به هدف تجمیع اطلاعات دریافتی از سازمان ،مشتریان وتامین کنندگان از نواحی مختلف ،اینترانت ،اکسترانت واینترنت پلاتفرم شبکه ای یکپارچه وایده آلی رابوجود می آورند.تقاضا برای IEI-QIS می تواند بعلت ایجاد وتوسعه مدل های تولیدی پیشرفته مانند تولید شبکه ای ،تولید چابک وغیره نیز باشد. در مدل های تولیدی پیشرفته که اعضای سازمان در نواحی مختلف یا حتی در سطح جهان پراکنده شده واسقرار پیدا کرده اند ودارای ارتباطات نزدیک وهمکاری مؤثردوجانبه در تولید وتوسعه محصولات می باشد .به منظور اینکه بتوان همکاری مؤثر ودوجانبه در فعالیت های مدیریت کیفیت را بین اعضاء پشتیبانی نمود نیاز به سیستم های اطلاعاتی بر بستراینترانت /اکسترانت / اینترنت به شدت احساس می شود. توسعه مدلهای مدیریت کیفیت ومدل های سازمان نهایتا" به توسعه IEI-QIS منتهی خواهد شد .
1-4 ) مدل مفهومی IEI-QIS
مانند مدل سازمانهای گسترده که در شکل2 نمایش داده شدIEI-QIS نیز ازطریق جمع آوری ،ذخیره سازی ،تجزیه وتحلیل وبازخورد اطلاعات از تمامی فعالیت های مدیریت کیفیت پشتیبانی می کند.
IEI-QIS دایره کیفیت را ایجاد ویک شبکه اطلاعات کیفیت را شکل می دهد که از سه جریان مرتبط وهمزمان از اطلاعات کیفیت به شرح ذیل تشکیل شده است :
1- جریان اطلاعات کیفیت درون سازمان
در مدیریت کیفیت جامع (TQM) سیستم مدیریت کیفیت تمام کارمندان ، تمام بخشهای یک سازمان وتمام فرآیندهای مرتبط با محصول را پوشش می دهد. بنابراین یک جریان اطلاعات کیفیت در بین تمامی بخشها وکارمندان سازمان بوجود می آید.
IEI-QIS اطلاعات کیفیت داخلی را بوسیله اینترانت وبرای سازمانهایی که واحدهای آنها در مکان های مختلف پراکنده شده اند بوسیله اینترنت واکسترانت گردآوری می نماید.
2- جریان اطلاعات کیفیت بین سازمان ومشتریان
بااستفاده از اینترنت واکسترانت ،مشتریان می توانند با بخش های فروش ،فروشندگان وبخش های خدمات سازمان ارتباط برقرار کنند. صدای مشتریان مانند تقاضاها،رضایتمندی ها، شکایات ،موافقت ها،پیشنهادات وغیره می توانداز طریق دسترسی از راه دور به سیستم ویا از طریق یکپارچگی وارتباط بیسیم سیستم مدیریت کیفیت سازمان وسیستم کیفیت مشتریان شنیده شود.
این موضوع به این معنی است که مشتریان به طور مستقیم در فعالیت های مدیریت کیفیت سازمان درگیر می باشند .
3-جریان اطلاعات کیفیت بین سازمان وتامین کنندگان
به طور مشابه تامین کنندگان می توانند با خریداران وبخش های کنترل کیفیت محصول یک سازمان از طریق اینترنت واکسترانت ارتباط برقرار نمایند.
تامین کنندگان با اطلاعاتی مانند داده های مربوط به کیفیت قطعات خریداری شده ،رهگیری اطلاعات سیستم تامین کیفیت مربوط به خود آنها ،اطلاعات بازخورد از مشکلات وغیره ، به طور مستقیم در فعالیت های مدیریت کیفیت سازمان درگیر شوند. براساس قرارداد،سازمان دانش ومنابع را با تامین کنندگان به اشتراک گذاشته وابزار کامپیوتری کنترل کیفیت، اسناد،استانداردها وغیره را برای تامین کنندگان تهیه می کنند.
2-4) مدل عملی IEI-QIS
IEI-QIS سیستم تامین کیفیت یک سازمان را ایجاد ودر خصوص فعالیت های مدیریت کیفیت سازمان خدمات رسانی می کند.طبق مدل PDCA (برنامه ریزی کن ،انجام بده ، چک کن ،عمل کن) که توسط متخصص آمریکایی کیفیت دکتر دمینگ ارائه گردید،اصلی ترین فعالیتهای یک سازمان درمرحله کنترل کیفیت دربخش طراحی ،تولیدواستفاده از محصول ودرمرحله مدیریت کیفیت در بخش برنامه ریزی ،چک کردن وبهبود می باشد.
برای پیاده کردن مدیریت کیفیت در یک سازمان چندین فعالیت پشتیبانی مورد نیاز است مانند رهگیری سیستم ،کیفیت آموزش پرسنل ، استاندارد نمودن فعالیتها .
ابزارهای کیفیت اغلب در کنترل کیفیت ومدیریت کیفیت بکاربرده می شوند.
این ابزارها شامل ابزار7QC (ابزارکنترل کیفیت مانندSPC) ابزار7QM(ابزارمدیریت کیفیت) QFD (استقرار عملکردکیفیت) روشهای طراحی تاگوچی وطراحی robust،DFX (طراحی،تولید،مونتاژ،تست،نگهداری وغیره)،متدهای تجزیه وتحلیل خطا وغیره.
«مدیریت برنامه ریزی کیفیت» بعنوان یک فعالیت مهم در مدیریت کیفیت بوسیله اداره فرایندها واسناد وبا ایجاد سیاستهای کیفیت، اهداف کیفیت وبرنامه های کیفیت و بصورت مؤثر کنار هم قراردادن آنها ازمدیریت کیفیت سازمانهای گسترده پشتیبانی می کند.
«مدیریت بهبود کیفیت» بعنوان یک ماجول منحصر بفرد ،از جمع آوری داده ها واطلاعات خطاهای کیفیت ،بازبینی داده ها وگزارشات ، ردگیری وتحلیل دلایل خطا،انجام عملیات تصحیح کننده وثبت اثربخشی هر حرکت تصحیح کننده برای مدیریت تغییرات فرایندها پشتیبانی می کند.
IEI-QIS از«کنترل کیفیت » درچرخه زندگی محصول از سه جنبه طراحی ،تولیدواستفاده پشتیبانی می کند:
درفرایند طراحی ،ماجولهای IEI-QIS شامل تفکیک اهداف کیفیت ومدیریت فرایندهای طراحی ،ارزیابی کیفیت طراحی وبرنامه ریزی جهت بازبینی وآزمایش می باشد.
درفرایندتولید،ماجولهایIEI-QIS شامل جمع آوری داده های تولید،کنترل فرایندآماری ،کنترل کیفیت مواد،مدیریت عدم تطابق ،بازخوردمشکل وخطا وغیره می باشد.
درفرایند استفاده ،ماجولهای IEI-QISعبارتنداز: بسته بندی وحمل ،تجزیه وتحلیل شکایات و بررسی رضایتمندی مشتری،مدیریت خدمات پس از فروش ،مدیریت نگهداری وغیره .
ماجولهایی که در فعالیتهای «مدیریت پشتیبانی کیفیت» پیاده سازی می شوند عبارتنداز: رهگیری سیستم کیفیت ،آموزش پرسنل ،مدیریت اسناد کیفیت ،قاعده مند و استاندارد کردن ومدیریت خصوصیات ومشخصات وکنترل هزینه کیفیت.
همچنانکه در شکل 3 با عنوان «ابزارپشتیبانی» نشان داده شده است انواع گوناگونی از ابزارهای کامپیوتری کیفیت جهت پیاده سازی وظایف مدیریت کیفیت معرفی شده است.
به منظور پیاده سازی IEI-QIS ، باید «پلاتفرم سیستم» نیز راه اندازی گردد.این پلاتفرم شامل DBMS (سیستم مدیریت پایگاه داده ها ) ،ابزارپردازش اطلاعات تحت وب ،ابزار ارتباطات شبکه ای ،ابزارتهیه گزارش ،ابزارملاقات شبکه ای ،ابزارپست الکترونیکی ، ابزارفاکس الکترونیکی وغیره می باشد.
برای عملیاتی کردنIEI-QIS ،پلاتفرم سیستم مدیریت مجوزدهی ومونیتورینگ عملیات سیستم راپیاده سازی کرده، برنامه های سیستم جهت کاربران را پیکربندی نموده وسیستم های واسط کاربربین سازمان ،مشتریان وتامین کنندگان رامدیریت می کند.
3-4) معماری سیستم IEI-QIS
برای پیاده کردن مدیریت کیفیت برپایه اینترانت/اکسترانت/اینترنت ازمدل کلاینت /سرورIEI-QIS استفاده می شود. بطور کلی معماری این سیستم به سه لایه تقسیم می شود.لایه دسترسی ،لایه کاربردولایه پشتیبانی .
این سیستم درشکل 4نمایش داده شده است.

1)لایه دسترسی
درلایه دسترسی ،کاربران سیستم شامل پرسنل ،مشتریان ،تامین کنندگان وشرکاء با استفاده از کاوشگروب به سیستم دسترسی پیدا می کنند.این کار باعث می شود به علت شفافیت سیستم ،کارتوسعه سیستم در بستر اینترانت/اکسترانت/اینترنت به راحتی صورت گیرد.از طریق کاوشگروب کاربران دارای مجوزمی توانندبه سیستم IEI-QIS از هر مکان ودرهرزمانی واردشوند.شفافیت سیستم همچنین باعث توسعه آسانترسیستم ونگهداری وپیکربندی ساده ترآن می شود.
2)لایه کاربرد
لایه کا ربرد یک لایه منطق کسب وکارمی باشد که درآن، لایه دسترسی، سرویسها ی کاربردی را از طریق واسط کاربروبا استفاده از یکی از تکنولوژی اشیاء توزیع شده مانندCORBA،RMI،J2EE یا DCOMمورد استفاده قرارمیدهد.لایه کاربرد به زیر لایه های زیر تقسیم می شود:
*زیرلایه E-Tools
این زیر لایه شامل ابزار نرم افزاری تحت وب مانند ابزارجمع آوری داده ،ابزار جستجو،ابزار گزارش گیری، ابزارپست الکترونیکی ،ابزارملاقات شبکه ای ،ابزار کامپیوتری کنترل کیفیت (مانند SPC،QFD،FMEA) وابزار دستیار آنلاین می باشدکه به صورتی مورد استفاده قرار می گیردکه هم از دید کاربران وهم از دیدتوسعه دهندگان سیستم ،قابل حمل بودن آن افزایش یابد.
*زیرلایه عملکردسیستم
این زیر لایه ماجولهای اساسی عملیات مربوط به مدل عملی سیستم راپیاده سازی کرده وآنها را با سیستم های کاربردی داخلی سازمان مانندPDM ،ERP،SCM ،CRM وسیستم کیفیت مشتریان وتامین کنندگان از طریق اکسترانت ویا اینترنت تجمیع و یکپارچه می کند.
*زیرلایه اشیاءکسب وکار
اشیاء کسب وکارسیستم برروی اشیاء مرتبط با مدیریت کیفیت یک سازمان مانند محصولات ،پرسنل ،مشتریان ،تامین کنندگان واسناد تمرکز می کند وبوسیله تکنولوژی شیئی گرا پیاده سازی می شوند .این امر برای پیاده سازی سیستم وبرای آسان تر شدن توسعه های بعدی سیستم ضرورتی اساسی می باشد.
*زیرلایه دسترسی داده
این زیر لایه، شیئی دسترسی داده را که به سرویس دهنده های شبکه و پایگاه داده بوسیله تکنولوژی های JDBC ویا ADO دسترسی پیدامی کند پیاده سازی می کند.
3)لایه پشتیبانی
لایه پشتیبانی ازسخت افزارهایی مانند کامپیوترها وشبکه ها ونرم افزارهای سیستم عامل وسیستم مدیریت پایگاه داده تشکیل می شود.در سیستم ،سرویس دهنده های پایگاه داده یگانه بوده واین کار باعث می شود داده ها همسان شده ومشکلات یکپارچگی سیستم کاهش یابد.
نتیجه گیری
سیستم اطلاعات کیفیت بر پایه اینترانت /اکسترانت/اینترنت (IEI-QIS) با TQM در یک سازمان گسترده ارتباط داشته واطلاعات کیفیت را ازوبه سازمان،مشتریان وتامین کنندگان وشرکاء از طریق شبکه جمع آوری و یکپارچه می کند.IEI-QIS یک پلاتفرم قدرتمند برای مدیریت کیفیت درسازمانهای مدرن می باشد.یک سازمان گسترده می تواند مدیریت کیفیت خودش را با استفاده ازپلاتفرم IEI-QIS تسهیل کرده وبا مشتریان وتامین کنندگان خودبصورت نزدیک وآسان ارتباط دو جانبه جهت بهبود فرایندهای سازمان ،فرایندهای تامین کنندگان وفرایندهای مشتریان وکیفیت محصول ،کارایی مدیریت وخدمات رسانی به مشتریان برقرارکرده وباعث گرددسیستمهای مدیریت کیفیت ،کاراتر،اثربخش تر وتعاملی ترومشارکت جویانه ترگردد.

گردآوری و تدوین : جواد اسکندری
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی "


"

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم فروردین 1387ساعت 10:35  توسط مجمع الکترونیک  | 

خبر:

خبرفوری...خبر فوری...خبرفوری

طی تماسی که با آقای مشیرآبادی مسول آموزش عزیزمان داشتیم ایشان درخصوص تشکیل

کلاسها فرمودند:

که کلاسها از روز شنبه ۱۷/۱/۸۷ آغاز خواهند شد.که البته با تعطیلی روز شنبه برای دانشجویان

نیز از روزیکشنبه ۱۸/۱/۸۷ به دانشگاه خواهیم رفت.


خبری برای دانشجویان جدید:

ثبت نام ترم اول دانشجویان ورودی۸۶-۸۷ نیز روز سه شنبه مورخ ۲۰/۱/۸۷ آغاز خواهد شد.

وشروع کلاسها نیز از ۱/۲/۸۷ آغاز میشود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387ساعت 12:23  توسط مجمع الکترونیک  | 

چند خبر تازه:

سلام و روز خوش.

امیدواریم که سیزدهمین روز سال را با خوشی به در کنید و سالم وسلامت و فعال به دنیای

علم و علم اموزی برگردید.اما خوب دیدیم دراین روز آخر تعطیلات برای شما چند خبر دروبلاگ قرار دهیم.

که جای تعمل وخواندن هم دارد.

۱) خوش آمد گویی به دانشجویان ترم جدید:

همانطور که خبر دارید امسال هم مثل سال قبل پایان تعطیلات برابراست با شروع ترمن اول دانشجویان

وهم رشته های تازه در دانشگاه.

خوب ما بعنوان قسمت کوچکی از دانشجویان الکترونیک دانشگاه به همه دانشجویان جدیدالورود

تبریک عرض میکنیم وآرزوی موفقیت وپیروزی برای ایشان داریم.

      " مخصوصاْ به هم رشته ای های عزیزمان که امسال به جمع ما اضافه شده اند."

۲)شروع کلاس ها از کی است؟

  خوب این یکی از سوالات بسیار مهم است.طبق گفته اخبار و جراید فردا اولین روزکاری وفعالیت

است،اما...

 خوب اماش معلومه دیگه تا شنبه کلاسها طبق معمول تشکیل نمیشن خوب.البته از ما نشنیده بگیرید

والبته فیلم آخر سال رو هم تکرار نکینید که بعضی ها آمدن وبعضی ها نه.ولی ما بیشتر گزینه ۲رو

انتخاب نمیکنیم.

۳)چندتا سفرتفریحی-فرهنگی درماه های آینده:

 بنابراعلام قبلی وگفتگوهای انجام شده با دوستان ومسول این امر آقای "وحید گرامی"درماه های

پیش رو ۲واحتمالاْ ۳ سفردرون استانی تفریحی-فرهنگی خواهیم داشت که برنامه این سفرها و

روزهای دقیق حرکت انها درروزهای آینده اعلام خواهد شد.

۴)عضو گیری گروه روباتیک درسال جدید:

 همانطور که احتمالاْ خبر دارید ۱۵تا ۱۷ همین ماه در دانشگاه آزاد قزوین مسابقات بین المللی روباتیک

برگزار خواهد شد.دیروز داشتیم ایمیل های رسیده به وبلاگ را چک میکردیم که ایمیل دانشگاه آزاد

قزوین توجه مارابه خود جلب کرد.گروه روباتیک دانشگاه این ترم ودر روز ۲شنبه شروع به عضو گیری

خواهد کرد.برای اطلاعات بیشتر میتوانید به اقای "فرزاد خوش لحن حسینی" مراجعه کنید.

 نکته:دوستانی که قصد رفتن به مسابقات را دارند نیز جهت هماهنگی با ایشان تماس بگیرید.


  سخنی از سردبیر:

 دوستان عزیز خیلی خوشحالم که هرروز به وبلاگ دانشجویی خودتان سرمیزنید.خوشحالم به عرض

شما عزیزان برسانم که درمدت تعطیلات روزانه حداقل ۲۰ بازدید از وبلاگ داشته ایم.

دوستان عزیزجدیدالورود رشته کارشناسی الکترونیک نیز میتوانند به ما بپیوندند.لذا اگر از بین این

دوستان فردی تمایل به همکاری با دوستان خود دروبلاگ را دارد میتواند درروزهای آینده یا بصورت

حضوری ویا با تماس تلفنی ویا با ایمیل با بنده بطور مستقیم آمادگی خود را اعلام نماید.

شماره تلفن تماس:

                                 ۰۹۳۶۷۸۷۴۱۲۱

                          ۰۹۱۴۴۱۰۲۳۹۸(البته این تلفن از ۲هفته بعد آماده پاسخ گویی میباشد.)

ایمیل مدیریت:

                           
fari_khosh@yahoo.com

eletmuni@yahoo.com

 

                                                                             باتشکر:فرزاد خوش لحن حسینی

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم فروردین 1387ساعت 19:38  توسط مجمع الکترونیک  | 

سخن:

سخنی از سردبیر:

سلام دوستان.روزوروزگارخوش.امیدوارم هرجایی هستید وهرکاری میکنید شادوموفق و پیروز باشید.

ودراین روزهای آخر تعطیلات نوروزی بیشترین بهره وساتراحت را بکنید که ترمی سخت و وحشتناک

درپیش روی داریم.

قرض از مزاحمت این بود که بنده برای ۳هفته تلفن همراه ثابت خود را دراختیار ندارم.ودرصورت امکان

(وبرای اینکه حساب بین الملل برای شما محاسبه نشود)با شماره جدید۳هفته ای بنده با شماره

۰۹۳۶۷۸۷۴۱۲۱ ودرصورت داشتن هرگونه سوال یا امری تماس بگیرید.

 

                                                                    باتشکر:فرزادخوش لحن حسینی

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم فروردین 1387ساعت 14:54  توسط مجمع الکترونیک  | 

گيربكس هاي فوق سرعت(اوردرايو):

گيربكس هاي فوق سرعت(اوردرايو):


اوردرايو چيست؟
وقتي گيربكس هاي استاندارد را در دنده بالا قرار مي دهيم نسبت بين دوران ميل لنگ و محور خروجي گيربكس يك به يك است.در جاده هاي سرازيري در صورتيكه موتور اتومبيل قدرت كافي را داشته باشد و سرعت نيز در حد معقولي باشد موتور قادر خواهد بود كه اتومبيل را با نسبت تبديل كمتر از واحد نيز به حركت در آورد.براي اين منظور در بعضي از اتومبيل ها وسيله اي بنام گيربكس اوردرايو پيش بيني شده است.
گيربكس اوردرايو يا فوق سرعت يك سيستم مكانيكي است كه بانتهاي گيربكس معمولي يا استاندارد بسته مي شود.محور خروجي گيربكس محور ورودي اوردرايو را به حركت در مي آورد.در گيربكس اوردرايو چند وسيله از جمله يك مجموعه دنده سياره اي وجود دارند كه با آنها مي توان نسبت تبديل پايين مثل 7/0
يا يك را بدست آورد.

ارزش يك اوردرايو
يكي از مزاياي مهم اوردرايو در آن است كه با استفاده از آن مي توان با ثابت نگهداشتن سرعت اتومبيل دوران موتور آنرا تا حدود 30  درصد تنزل داد طبعا كاهش دوران موتور مصرف بنزين را پايين آورده و عمر آنرا افزايش مي دهد.اوردرايو با توجه به صحت عوامل زير عمل رضايت بخشي را ارائه خواهد كرد:
1- موتور اتومبيل قدرت كافي را داشته باشد
2- سرعت اتومبيل در حد كافي باشد
3- جاده تقريبا مسطح يا سرازير باشد.

استفاده از اوردرايو به خودي خودموجب تضمين سرعت حداكثر نخواهد بود.با افزايش سرعت اتومبيل مقاومت باد به سرعت زياد مي شود.در سرعت هاي خيلي زياد مقاومت ناشي از باد را مي توان با اثر بازدارندگي در يك سربالايي شيب تند قابل قياس دانست.در اين موقع است كه ديگر نمي توان دنده بالا يا اوردرايو را يك امتياز محسوب آورد و بايستي براي كار صحيح موتور اتومبيل را به يك دنده پايين تر منتقل ساخت.


حامل پينيونهاي سياره اي
محور خروجي گيربكس استاندارد كمي بلند ساخته شده است تا بتواند با داخل شدن در محفظه اوردرايو با مكانيزم موجود در آن درگير شود.انتهاي محور خروجي گيربكس كه به صورت يك هزار خار است ، حامل سياره اي و 3 دنده پينيون واقع بر آن را بدوران در مي آورد.
حامل سياره از اين جهت با اين نام خوانده مي شود كه باعث مي شود دنده هاي پي نيون بكمك آن در يك مدار دايره اي بدور يك دنده خورشيدي مركزي حركت كنند.

دنده خورشيدي
مجموعه دنده خورشيدي بر روي محور خروجي نصب شده است.اين مجموعه در يك انتهاي خود داراي دنده هاي مارپيچي است كه با پينيونها درگير مي شودو به اين قسمت از مجموعه دنده خورشيدي گفته مي شود.
در انتهاي ديگر مجموعه يك دنده مارپيچي وجود دارد كه با دندانه هاي دنده توقف درگير است.در هنگام ضرورت مي توان دنده خورشيدي را به كمك شيطاني كه اين دنده را در محل خود متوقف ميسازد از دوران باز داشت.
بر روي مجموعه يك دسته دنده ديگر كه مشابه دندانه هاي قسمت خورشيدي آن هستند تراشيده شده اند. همچنيين بر روي مجموعه فلانچ شيار داري تراشيده شده است كه با استقرار يك ماهك در آن، مي توان مجموعه زا به طرف حامل سياره اي حركت داده و آنرا با دندانه هاي داخلي حامل درگير ساخت. وبا اين عمل مجموعه خورشيدي و حامل سياره اي را به هم قفل كرد.
لازم بتذكر است كه حتي وقتي مجموعه خورشيدي از درگيري با حامل سياره اي آزاد شده و از آن دور شده است قسمت خورشيدي آن با پينيونها در تماس دائم است.


طرز استفاده از مجموعه دنده سياره اي براي تهيه نسبت اوردرايو
وقتي شيطانك دنده توقف را از حركت باز ميدارد دنده خورشيدي نيز در محل خود متوقف مي شود. در اين حالت حامل سياره اي كه بوسيله محور خروجي گيربكس استاندارد چرخانده مي شود موجب مي شود كه پي نيونها بدور دنده خورشيدي به حركت درآيند از آنجا كه پي نيونها با دنده حلقه اي درگير هستند اين دنده با سرعتي بيشتر حامل سياره اي را بدوران در مي آورد.بطوريكه وقتي حامل سياره اي 7/0 دور بزند دنده حلقه اي يك دور كامل را خواهد زد. باين ترتيب واحد يا مجموعه دنده سياره اي موجب مي شود كه با ثابت ماندن سرعت اتومبيل دوران موتور 30 درصد تنزل پيدا كند.

وظايف ديگر مجموعه دنده سياره اي
با مجموعه دنده سياره اي مي توان گشتاور اتومبيل را افزايش يا كاهش داده و يا انتقال قدرت يك به يك را تامين نموده هم چنين از آن ميتوان براي معكوس كردن جهت دوران نيز استفاده كرد.

قفل كردن اوردرايو
در صورت عدم نياز به اوردرايو ميتوان آنرا در وضع قفل شده قرار داد.وقتي دو قسمت از مجموعه دنده سياره اي بهم قفل شوند مجموعه قادر به تغيير گشتاور يا دوران نبوده و همه آن به صورت يك واحد يكپارچه دوران خواهد كرد.
براي قفل كردن اوردرايو مي توان مجموعه خورشيدي را آنقدر به طرف حامل سياره اي حركت داد تا دندانه هاي اضافي آن با دندانه هاي داخلي حامل سياره اي درگير شوند.

وضعيت غيرفعال
اگر مجموعه خورشيدي آنقدر از حامل سياره اي دور شود كه دندانه هاي قفل كننده از حامل سياره اي آزاد شوند و در اينحال شيطانك مجموعه خورشيدي را در محل خود متوقف نسازد محور خروجي گيربكس حامل سياره اي را به حركت در خواهد آورد.از آنجا كه براي چرخاندن دنده حلقه اي كه قسمتي از محور خروجي نيز هست به گشتاور نياز است، اين دنده در محل خود ثابت مانده و در عوض پينيونها به حركت درآمده و دنده خورشيدي را در جهت معكوس بدوران در خواهند آورداين وضعيت موجب انتقال گشتاور يا حركتي به محور خروجي نشده و اتومبيل حركتي نخواهد كرد.

كلاچ غلطكي
اين كلاچ داراي يك توپي است كه سوراخ مركزي آن به صورت دندانه اي است. سطح خارجي اين توپي مسطح نبوده و بصورت چندين سطح شيب دار و پله اي ساخته شده است در فاطله بين اين توپي و طوقه خارجي چند ساچمه غلطكي فولادي قرار دارند. غلطكها بوسيله يك قفس فولادي در محل خود نگاه داشته شده اند. براي كمك به عمل اين كلاچ در آن يك فنر تدارك شده است.توپي داخلي عامل محرك و طوقه قطعه متحرك اين كلاچ است وقتي توپي بدوران درمي آيد غلطك ها بر روي سطح شيب دار حركت كرده و بين توپي و طوقه گير ميكنند و به اين ترتيب طوقه نيز وادار بدوران ميشود.حال چنانچه گشتاوري به طوقه اعمال نشود غلطك ها آزاد شده و به سمت پايين سطوح شيب دار حركت خواهند كرد و با اين عمل طوقه را آزاد خواهند نمود.دراين موقع در حاليكه سرعت دوران توپي تنزل پيدا كرده و يا احتمالا ايستاده است طوقه مي تواند بدوران خود ادامه دهد.در نتيجه توپي تنها در صورتي قادر به چرخاندن طوقه يا انتقال گشتاور به آن خواهد بود كه سرعت دورانش بزرگتر از طوقه باشد.

كلاچ غلطكي اوردرايو
يك كلاچ غلطكي در پشت حامل سياره اي و بر روي محور خروجي نصب شده است.بدنه دنده حلقه اي عمل طوقه اين كلاچ را انجام ميدهد.وقتي محور خروجي گيربكس از دنده حلقه اي سريعتر مي چرخد، و دنده خورشيدي آزاد است غلطكهاي كلاچ بدنه دنده حلقه اي را به حركت در مي آورند و موجب انتقال قدرت به محور خروجي اوردرايو مي شوند. وقتي دنده خورشيدي متوقف شده است مجموعه سياره اي بدنه دنده حلقه اي را از حامل سياره اي و توپي كلاچ سريعتر مي چرخاندو كلاچ را آزاد مينمايد.

كنترلهاي اوردرايو
دنده خورشيدي بكمك ماهك ، ريل تغيير دنده و يك تركيب اهرم و بادامك حركت داده ميشود.براي قفل كردن اوردرايو ميتوان با يك سيستم رابط مكانيكي اهرم كنترل را به حركت درآورد.
ريل تغيير دنده تا داخل گيربكس امتداد دارد. اين ريل طوري ساخته شده است كه وقتي اتومبيل در دنده عقب قرار گيرد، اوردرايو را قفل مي كند. اين عمل براي حركت اتومبيل به سمت عقب لازم ميباشد.شكافي در اين ريل از درگيري شيطانك با دنده توقف در حالت قفل بودن اوردرايو جلوگيري مي كند.
شيطانك بكمك يك سلونوئيد برقي به حركت در مي آيد .سلونوئيدبا جرياني كار ميكند كه از تحريك يك رله بوسيله گاورنر تامين ميشود.وقتي سرعت اتومبيل به حدود 50 كيلومتر در ساعت ميرسد گاورنر چند كناكت را بسته و رله را تحريك ميكند اين عمل موجب تحريك سلونوئيد شده و شيطانك را به داخل دنده توقف ميراند.
حلقه توقف
حلقه توقف طوري به توپي دنده توقف بسته شده است كه در حاليكه اين حلقه با نوك شيطانك در محل خود ثابت نگهداشته شده، دنده قادر به چرخش ميباشد.دنده و حلقه توقف با اصطكاك كنترل شده اي با يكديگر تماس دارند.انتقال قدرت در وضعيت اوردرايو وقبل ازمتوقف شدن دنده خورشيدي از طريق كلاچ غلطكي صورت ميگيرد.با چرخش دنده توقف حلقه آنقدر خواهد چرخيد تا بوسيله شيطانك به سمت جلو حركت كند اما از آنجا كه حلقه توقف مانع حركت آن است قادر به جلو رفتن نخواهد بود.وقتي راننده پاي خود را از روي پدال گاز برميدارد كلاچ غلطكي آزاد ميشود. در اين موقع در حاليكه دنده حلقه اي پينيونها را در اطراف دنده خورشيدي بحركت در ميآورد دوران دنده خورشيدي رو به تنزل ميگذارد. وقتي دوران محور گيربكس به 70 درصد محور خروجي اوردرايو رسيد، دنده خورشيدي متوقف خواهد شد.با كاهش سرعت بيشتر موتور دنده خورشيدي در جهت معكوس بدوران خواهد آمد.در اين موقع بعلت اصطكاك موجود بين دنده و حلقه توقف اين حلقه به سمت عقب كشيده شده و مسير حركت شيطانك را بطرف يكي از شيارهاي دنده توقف باز ميكند.با اين عمل دنده توقف و دنده خورشيدي از حركت باز ايستاده و گيربكس بوضع اوردرايو منتقل ميشود.كليه اعمال فوق در عرض چند ثانيه صورت ميگيرند.مراحل عمل اوردرايو (وضعيت قفل)
در صورتيكه به اوردرايو نيازي نباشد، ميتوان آنرا در وضعيت قفل قرار داد.براي اين منظور راننده بكمك يك دسته دنده اهرم تغيير دنده را حركت داده و اوردرايو را قفل ميكند.حركت اهرم باعث ميشود كه ريل تغيير دنده و ماهك متصل به آن دنده خورشيدي و حامل سياره اي را بهم قفل كند.در سرعتهاي بالاتر از 50 كيلومتر در ساعت براي جلوگيري از تحريك سلونوئيد ميتوان كليدي را كه در مدار گاورنر است، در حالت باز يا قطع گذاشت در اينصورت انتقال قدرت بصورت مستقيم صورت گرفته و اوردرايو عمل نخواهد كرد.

وضعيت مستـــقـيم
فرض كنيد كه راننده اهرم كنترل را در وضعيت اوردرايو گذاشته است.اين عمل دندانه هاي قفل كننده خورشيدي را از حامل سياره اي آزاد ميكند.شيطانك آزاد شده و گاورنر بسته ميشود .حال دنده خورشيدي قادر به حركت است و هيچ دو قسمتي از مجموعه سياره اي بيكديگر قفل نشده اند در نتيجه انتقال حركت از طريق كلاچ غلطكي صورت ميگيرد. وقتي در سرعتهاي پايين تر از 50 كيلومتر در ساعت پدال گاز رها شود، غلطكهاي كلاچ آزاد شده و اتومبيل به آزادي يا خلاص حركت خواهد كـرد.
در سرازيري هيچگاه با دنده خلاص رانندگي نكرده يا اوردرايو را در وضع حركت آزاد قرار ندهيد.زيرا براي كنترل اتومبيل تنها وسيله با قي مانده ترمزهاي آن خواهد بود و چنانچه ترمزها بخوبي عمل نكنند براحتي قادر به گذاشتن اتومبيل در وضع دنده نخواهيد بود

وضـعيت اوردرايـو
وقتي همه كنترلها در وضعيت مستقيم يا حركت آزاد هستند،اوردرايو آماده عمل است.در اين صورت وقتي سرعت اتومبيل به حدود 50 كيلومتر برسد كنتاكتهاي گاورنر بسته شده و رله الكتريكي اوردرايو تحريك ميشود.رله مدار سلونوئيد را كامل كرده و شيطانك بطرف دنده توقف جلو مي رود اما حلقه توقف از فرو رفتن آن در يكي از سيارهاي دنده توقف جلوگيري ميكند. تا ماداميكه در انتقال قدرت از موتور وقفه اي حاصل نشود اتومبيل در وضعيت مستقيم يا حركت آزاد باقي خواهد ماند.
در اين موقع راننده براي استفاده از اوردرايو پدال گاز را رها ميكند، با اين عمل كلاچ غلطكي آزاد شده
سرعت دنده خورشيدي به سمت صفر تنزل كرده و سپس معكوس ميشود.با معكوس شدن دوران دنده خورشيدي حلقه توقف در جهت معكوس حركت خواهد كرد.اين عمل يكي از شيارهاي دنده توقف را ظاهر كرده و شيطانك با فرورفتن در آن دنده توقف ، دنده خورشيدي را متوقف ميكند.با اين عمل حركت از طريق پينيونها انتقال مي يابد و دنده حلقه اي با سرعت بيشتر از حامل سياره اي بدوران درآمده و نسبت تبديل كمتر از واحد حاصل ميشود.


خـــروج از اوردرايـو
اتومبيل را به سه طريق ميتوان از اوردرايو خـارج كـرد:
1- راننده ميتواند اهرم كنترل دستي را كشيده و اوردرايو را
قفل كند.
2- وقتي سرعت اتومبيل به 6 يا 8 كيلومتر پايين تر از 50 كيلومتر تنزل
كرد، كنتاكتهاي كليد گاورنر باز شده و رله مدار سلونوئيد را قطع ميكند. در اين موقع شيطانك با فشار فنر يا آزاد ميگردد و تا ماداميكه سرعت اتومبيل پايين تر از 50 كيلومتر در ساعت باشد در اين وضعيت باقي مي ماند.
3- اگر راننده براي سبقت گرفتن
بقدرت بيشتري نياز داشته باشد، پدال گاز را تا انتها فشار ميدهد با اين عمل كليد سبقت تغيير وضعيت داده و مدار گاورنر و در نتيجه مدار سلونوئيد قطع ميشود.در اين شرايط فنر قادر بخارج كردن شيطانك دنده توقف نخواهد بود زيرا گشتاور زياد ناشي از شتاب موتور شيطانك را در محل خود قفل خواهد كرد.

خــلاصـه

اوردرايو وسيله اي است كه به انتهاي گيربكس متصل ميشود، اوردرايو قادر است با ثابت نگهداشتن سرعت اتومبيل دور موتور آنرا تا حدود 30 درصد تنزل دهد.
قسمتهاي اصلي اوردرايو عبارتند از:محورخروجي گيربكس، محور خروجي اوردرايو، كلاچ غلطكي، مجموعه دنده خورشيدي و حلقه اي كه به محور خروجي متصل است.
براي استفاده از اوردرايو چند كنترل مكانيكي و الكتريكي در دسترس راننده قرار دارد و بطور كلي اوردرايو داراي سه نوع تحرك بشرح زير ميباشد:
1- وضعيت قفل شده كه درآن دندانه هاي قفل كننده مجموعه
خورشيدي با حامب سياره اي درگير شده اند و در نتيجه حامل سياره اي و دنده خورشيدي بصورت يكپارچه حركت كرده و تغييري در گشتاور حاصل نميشود.

2- وضعيت مستقيم يا
حركت آزاد كه در آن دندانه هاي قفل كننده مجموعه خورشيدي آزاد هستند و شيطانك نيز با دنده توقف درگير نشده است.در اين وضعيت اتومبيل بصورت خلاص حركت خواهد كرد.

3- وضعيت فوق سرعت كه در آن شيطانك با دنده توقف درگير بوده و دنده
خورشيدي را ثابت نگهداشته است و دندانه هاي قفل كننده مجموعه خورشيدي نيز با حامل سياره اي درگير نيست.در اين وضعيت قدرت از طريق حامل سياره اي به پينيونها و از آنها به دنده حلقه اي و بالاخره به محور خروجي انتقال پيدا ميكند و نسبت تبديل گشتاور كمتر از واحدي حاصل ميشود.

اوردرايو را در هرلحظه ميتوان با فشار دادن كامل پدال گاز به وضعيت مستقيم منتقل ساخت.در سرعتهاي كمتر از 50 كيلومتر اوردرايو بصورت خودكار به وضع مستقيم منتقل ميشود

+ نوشته شده در  جمعه نهم فروردین 1387ساعت 10:8  توسط مجمع الکترونیک  | 

سایت دانلود:

سلام دوستان

بازهم عیدتون مبارک.امروزیه سایت عالی برای دانلود کتب را برای شما انتخاب کردیم که

هم لینکش رو اینجا میزاریم وهم توی قسمت پیوندهای روزانه وبلاگ.

http://ebookblog.persianblog.ir/

 http://ebook-ebook.blogfa.com/post-148.aspx


منبع تغذیه سوچینگ ساده

 

Self switching Power Supply     

     

 One of the main features of the regulated power supply circuit being presented is that though fixed-voltage regulator LM7805 is used in the circuit, its output voltage is variable. This is achieved by connecting a potentiometer between common terminal of regulator IC and ground. For every 100-ohm increment in the in-circuit value of the resistance of potentiometer VR1, the output voltage increases by 1 volt. Thus, the output varies from 3.7V to 8.7V (taking into account 1.3-volt drop across diodes D1 and D2).
Another important feature of the supply is that it switches itself off when no load is connected across its output terminals. This is achieved with the help of transistors T1 and T2, diodes D1 and D2, and capacitor C2. When a load is connected at the output, potential drop across diodes D1 and D2 (approximately 1.3V) is sufficient for transistors T2 and T1 to conduct. As a result, the relay gets energised and remains in that state as long as the load remains connected. At the same time, capacitor C2 gets charged to around 7-8 volt potential through transistor T2. But when the load is disconnected, transistor T2 is cut off. However, capacitor C2 is still charged and it starts discharging through base of transistor T1. After some time (which is basically determined by value of C2), relay RL1 is de-energised, which switches off the mains input to primary of transformer X1. To resume the power again, switch S1 should be pressed momentarily. Higher the value of capacitor C2, more will be the delay in switching off the power supply on disconnection of the load, and vice versa.
Though in the prototype a transformer with a secondary voltage of 12V-0V, 250mA was used, it can nevertheless be changed as per user’s requirement (up to 30V maximum. and 1-ampere current rating). For drawing more than 300mA current, the regulator IC must be fitted with a small heat sink over a mica insulator. When the transformer’s secondary voltage increases beyond 12 volts (RMS), potentiometer VR1 must be redimensioned. Also, the relay voltage rating should be redetermined.

 

 
 مدارکنترل از راه دور با استفاده از خط تلفن

               

 Here is a teleremote circuit which enables switching ‘on’ and ‘off’ of appliances through telephone lines. It can be used to switch appliances from any distance, overcoming the limited range of infrared and radio remote controls.
The circuit described here can be used to switch up to nine appliances (corresponding to the digits 1 through 9 of the telephone key-pad). The DTMF signals on telephone instrument are used as control signals. The digit ‘0’ in DTMF mode is used to toggle between the appliance mode and normal telephone operation mode. Thus the telephone can be used to switch on or switch off the appliances also while being used for normal conversation.
The circuit uses IC KT3170 (DTMF-to-BCD converter), 74154 (4-to-16-line demult-iplexer), and five CD4013 (D flip-flop) ICs. The working of the circuit is as follows.
Once a call is established (after hearing ring-back tone), dial ‘0’ in DTMF mode. IC1 decodes this as ‘1010,’ which is further demultiplexed by IC2 as output O10 (at pin 11) of IC2 (74154). The active low output of IC2, after inversion by an inverter gate of IC3 (CD4049), becomes logic 1. This is used to toggle flip-flop-1 (F/F-1) and relay RL1 is energised. Relay RL1 has two changeover contacts, RL1(a) and RL1(b). The energised RL1(a) contacts provide a 220-ohm loop across the telephone line while RL1(b) contacts inject a 10kHz tone on the line, which indicates to the caller that appliance mode has been selected. The 220-ohm loop on telephone line disconnects the ringer from the telephone line in the exchange. The line is now connected for appliance mode of operation.
If digit ‘0’ is not dialed (in DTMF) after establishing the call, the ring continues and the telephone can be used for normal conversation. After selection of the appliance mode of operation, if digit ‘1’ is dialed, it is decoded by IC1 and its output is ‘0001’. This BCD code is then demultiplexed by 4-to-16-line demultiplexer IC2 whose corresponding output, after inversion by a CD4049 inverter gate, goes to logic 1 state. This pulse toggles the corresponding flip-flop to alternate state. The flip-flop output is used to drive a relay (RL2) which can switch on or switch off the appliance connected through its contacts. By dialing other digits in a similar way, other appliances can also be switched ‘on’ or ‘off.’
Once the switching operation is over, the 220-ohm loop resistance and 10kHz tone needs to be removed from the telephone line. To achieve this, digit ‘0’ (in DTMF mode) is dialed again to toggle flip-flop-1 to de-energise relay RL1, which terminates the loop on line and the 10kHz tone is also disconnected. The telephone line is thus again set free to receive normal calls.This circuit is to be connected in parallel to the telephone instrument

 


کنترل از راه دور با مدولاسیون VHF

 A few designs for remote control switches, using VG40T and VG40R remote control pair, are shown here.
The miniature transmitter module shown in Fig. 1, which just measures 34 mm x 29 mm x 10 mm, can be used to operate all remote control receiver-cum-switch combinations described in this project. A compact 9-volt PP3 battery can be used with the transmitter. It can transmit signals up to 15 metres without any aerial. The operating frequency of the transmitter is 300 MHz. The following circuits, using VG40R remote control receiver module measuring 45 mm x 21 mm x 13 mm, can be used to:
(a) activate a relay momentarily,
(b) activate a relay for a preset period,
(c) switch on and switch off a load.
To activate a relay momentarily (see Fig. 2), the switch on the transmitter unit is pressed, and so a positive voltage is obtained at output pin of VG40R module. This voltage is given to bias the relay driver transistor. The relay gets activated by just pressing push-to-on micro switch on the transmitter unit. The relay remains energised as long as the switch remains pressed. When the switch is released, the relay gets deactivated. Any electrical/electronic load can be connected via N/O contacts of the relay.
To activate a relay for a preset period (refer Fig. 3), the switch on the transmitter unit is pressed momentarily. The transistor gets base bias from VG40R module. As a result the transistor conducts and applies a trigger pulse to IC 555, which is wired as a monostable multivibrator. The relay remains activated till the preset time is over. Time delay can be varied from a few seconds to a few minutes by adjusting timing components.
To switch on and switch off a load (refer Fig. 4), a 555 IC and a decade counter 4017 IC are used. Here the 4017 IC is wired as a flip-flop for toggle action. This is achieved by connecting Q2 output to reset terminal while Q1 output is unused. Q0 output is used for energising the relay. The relay is activated and deactivated by pressing the transmitter switch alternately. So, to activate the load, just press the transmitter switch once, momentarily. The relay will remain activated. To switch off the relay, press the transmitter switch again. This process can be repeated. Time delay of monostable multivibrator is set for about one second.
Note: Short length of shielded wire should be used between VG40R receiver module output and the rest of the circuit. The transmitter with 9V battery must be housed inside a nonmetallic (say, plastic) cabinet for maximum range of operation.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم فروردین 1387ساعت 2:50  توسط مجمع الکترونیک 

امروزچهارشنبه 7/1/1387

سلام

بازم عیدتون مبارک.کم کم داریم به نیمه تعطیلات میرسیم.امیدواریم که خوب وخوش وسرحال باشید.

یادتون باشه بعداز عید ۲تا امتحان کمی تا نسبتی سخت داریم وباید مطالعه کنیم.

اولین امتحان،امتحان درس سیستم کنترله.ودومی هم که میکروکنترلر.پس خوب بخونید.

هرچندفکر نکنم بیشتر از چندنفر فرصت بازکردن کتاب رو توی تعطیلات داشته باشند.

راستی اگر تبلیغاتی دارید یا کارخودتون رو میخواید تبلیغ کنید فقط با یه تماس وواریز۱۰۰۰تومان

میتونید تبلیغ دروبلاگ خودتون قرار بدید.


بیشتر یاد بگیریم(۴): تكنولوژي‌هاي متداول در شبكه‌هاي ماهواره‌اي

- امروزه با رشد روز افزون تكنولوژي مخابراتي روش‌هاي متفاوتي جهت ايجاد شبكه‌هاي ارتباط ماهواره‌اي به وجود آمده است. در اين مقاله به معرفي برخي از روش‌هاي متداول درشبكه‌هاي ماهواره‌اي و مشخصات هر كدام خواهيم پرداخت. به طور كلي تصميم‌گيري براي انتخاب راه‌حل مناسب, نيازمند بررسي پارامترهاي موثر در امر طراحي شبكه مي‌باشد, برخي از اين پارامترها عبارتند از :

1- گستردگي شبكه ارتباطي, شامل تعداد لينك‌هاي ارتباطي مورد نياز در فاز اول و نحوه افزايش آن در فازهاي بعدي

2- نوع كاربردهاي شبكه (اينترانت, ديتا, صوت, ويئو كنفرانس, اينترنت)....

3- توپولوژي يا ساختار شبكه

4- Scalability و نحوه گسترش شبكه 

5- Availability يا قابليت اطمينان سيستم

6- سرمايه‌گذاري اوليه و هزينه‌هاي جاري

با توجه به موارد فوق راه‌حل‌هاي زير ارائه گرديده و در مورد هر كدام پارامترهاي فوق بررسي مي‌گردد.

-   راه‌حل (Single Channel Per Carrier) SCPC

اين روش يك راه‌حل ايده‌آل جهت كاربردهايي است كه در آن حفظ كيفيت ارتباط و داشتن يك پهناي باند ارتباط اختصاصي جزء مهم‌ترين عوامل تصميم‌گيري مي‌باشد. راه‌حل  فوق مناسب‌ترين روش جهت راه‌اندازي يك ارتباط نقطه به نقطه

  (point-to-point) مي‌باشد. سهولت راه‌اندازي, نياز به حداقل تجهيزات و در نتيجه قيمت مناسب از مزيت‌هاي استفاده از اين روش مي‌باشد. اين روش با توجه به استفاده از يك پهناي باند ارتباطي اختصاصي راه‌حل مورد علاقه سرويس‌دهندگان ارتباطات صوتي در دنيا مي‌باشد. در صورت نياز به ايجاد يك شبكه ارتباطي چند نقطه‌اي (Point-to-Multi point) روش فوق كارآيي مناسبي نداشته و افزايش زياد تجهيزات و افزايش هزينه پهناي باند بخش فضايي از دلايل ناكارآمدي روش فوق مي‌باشد. براي رفع اين موانع راه‌حل‌هايي ارائه گرديده است كه يكي از بهترين روش‌ها تكنولوژي SkyPerformer  SCPC-مي‌باشد.

مشخصات اصلي اين تكنولوژي- Sky Performer  SCPCموارد ذيل مي‌باشد:

- اين روش جهت ايجاد يك شبكه ارتباطي چند نقطه‌اي كارآيي مناسبي داشته و قابل پياده‌سازي به صورتFull Mesh , Distributed Mesh , Star Partial  Mesh ,  مي‌باشد.

- تعداد ريموت‌هاي قابل پياده‌سازي در اين روش در توپولوژي Star تا سيصد و پنجاه نود و در صورت استفاده از توپولوژيMesh  Distributed نامحدود مي‌باشد.

- در اين روش لايه دوم شبكه Frame relay بوده و تمامي پروتكل‌هاي لايه بالاتر همچون TCP/IP را پشتيباني مي‌نمايد.

- پهناي باند ارسالي از ريموت‌ها (Inbound) به صورت اختصاصي بوده (SCPC) و پهناي باند ارسالي از سايت مركزي (Outband) با استفاده از تكنولوژي Sky performer براي تمامي ريموت‌ها به صورت مشترك ارسال مي‌گردد. براي هر يك از ريموت مي‌توان به ميزان نياز پهناي باند CIR (گارنتي شده ) و به ميزان بالاتري (Burst) BIR معين نمود.

- كاهش تجهيزات سايت مركزي در توپولوژي ستاره و نيز كاهش هزينه پهناي‌باند بخش فضايي اين روش را به جايگزين مناسبي براي شبكه‌هاي SCPC  تبديل نموده است.

- تجهيزات سايت‌هاي مركزي و ريموت در اين تكنولوژي مولتي سرويس بوده و جهت استفاده همزمان ديتا و صوت وتصوير مجتمع‌سازي شده‌اند.

- اين روش كاملا" Scalable بوده و شروع و پياده‌سازي آن از دو نقطه به صورت Point-to-Point قابل آغاز بوده و افزايش تعداد ريموت‌ها و پياده‌سازي روش Point-to-Multi point  به تدريج و به سادگي  امكان‌پذير مي‌باشد.

- سيستم‌هاي نصب شده در سايت مركزي در روش Star به صورت Redundant پياده‌سازي مي‌گردد كه با اين روش Availability سيستم به بالاتر از 5.99% مي‌رسد. در صورت پياده‌سازي روش Mesh بروز اشكال در يك سايت مانع از اثرگذاري بر كل شبكه ارتباطي خواهد گرديد.

- در اين روش در دو سمت ارسال و دريافت از سايت مركزي و ريموت امكان استفاده از تكنيك‌هاي Coding مدرن مانند Turbo Code وجود دارد اين امر باعث صرفه‌جويي در توان ارسالي ترانسپورت ماهواره شده كه هزينه‌هاي جاري سيستم را كاهش مي‌دهد. ارسال به روش توربوكد دريافت اطلاعات با Eb/No پايين تر را در سايت‌هاي ريموت با حفظ BER مناسب امكان‌پذير مي‌نمايد.

- امكان استفاده از Voice با تكنيك (Voice over frame relay ) VOFR در  اين روش يك كانال ارتباطي صوت با  كيفيت   بالا  (MOS =4.15) و با استفاده از حداقل پهناي باند (6kb/s) را مهيا مي‌نمايد.

 راه حل (D-TDMA) Deterministic TDMA

اين تكنولوژي راه‌حل مناسبي جهت شبكه ماهواره‌اي مبتني بر پروتكل IP مي‌باشد در روش D-TDMA, مقدار پهناي باند اختصاص داده شده به هر ايستگاه VSAT بر اساس پارامترهايي نظير اندازه صف اطلاعات در هر ايستگاه, كيفيت سرويس‌دهي (Quality of Service), ملاحظات اولويت‌بندي ايستگاه‌ها و برخي پارامترهاي ديگر به صورت پويا ) (Dynamic تعيين مي‌گردد. روش D-TDMA موجب ايجاد صرفه‌جويي  قابل توجهي از نظر پهناي باند بخش فضائي خواهد شد.

به عنوان مثال در مقايسه بين تكنولوژي DVB-RCS و D-TDMA, سيستم‌هاي DVB-RCS براي انتقال بسته‌هاي اطلاعات IP, آنها را داخل فرم‌هاي اطلاعاتي MPEG تعبيه مي‌نمايند كه اين امر باعث كاهش كارآيي سيستم مي‌گردد به طوري كه براي انتقال اطلاعات با پروتكل IP روش   D-TDMA نسبت به DVB-RCS بين 10 تا 50 درصد در پهناي باند صرفه‌جويي به همراه دارد.

اهم مشخصات سيستم‌هاي D-TDMA عبارتند از :

- توپولوژي اين سيستم‌ها ستاره (Star) مي‌باشد.

- تعداد ريموت‌هاي قابل استفاده از لحاظ تئوري نامحدود بوده ولي به طور معمول به دليل محدوديت‌هاي تكنيكي براي كاربردهاي تا 800 ريموت مناسب مي‌باشد.

- شبكه بر اساس پروتكل IP طراحي گرديده است.

- از نظر روش Access Multiple , براي Outband (از هاب به ريموت) روش TDM و Inbound (از ريموت به هاب) D-TDMA مي‌باشد.

- با توجه به IP Base بودن‌, شبكه براي كاربردهاي Data , Voice (VoIP) و كلا" شبكه‌هايي كه Application هاي تحت IP دارند مناسب مي‌باشد.

- در هر دو سمت ارسال و دريافت از سايت و ريموت امكان استفاده از تكنيك‌هاي Coding مدرن ماننده Turbo code وجود دارد.

راه‌حل DVB-RCS

با افزايش تقاضاي IP broadband service در دنيا روش‌هاي DVB-RCS از سال 2002 به صورت اجرايي در نقاط مختلف دنيا ارائه گرديد. اين روش راه‌حل مناسبي جهت ارائه سرويس اينترنت به مشتركين انتهايي در يك شبكه بزرگ مي‌باشد.

 مشخصات اصلي اين تكنولوژي عبارتند از:

- اين روش شامل يك هاب مركزي بوده كه قابليت پشتيباني از چند صد تا چند هزار كاربر را برحسب نوع سرمايه‌گذاري امكان پذير مي‌نمايد.

- روش ارتباطي ريموت‌ها با مركز در اين روش Star مي‌باشد.

- دراين روش بسترهاي اطلاعات IP به فرمت MPEG-DVB تبديل شده و از هاب مركزي به تمامي ريموت‌ها ارسال مي‌گردد. هر ريموت بر حسب PID خاص خود (Packet Identifier) سيستم اطلاعات مربوط به خود را جدا مي‌نمايد. ارسال اطلاعات از سايت‌هاي ريموت به هاب مركزي با تبديل بسترهاي IP به فرمت ATM و ارسال با روش MF-TDMA صورت مي‌پذيرد انجام اين مراحل باعث ايجاد كمي سربار اضافي (Overhead) در شبكه ارتباطي نيز مي‌گردد.

- اين روش با توجه به نياز به ايجاد يك هاب مركزي و سرمايه‌گذاري اوليه نسبتا" زياد براي كاربردهايي با تعداد ريموت بالاتر از پانصد عدد قابل توجيه مي‌باشد. مزيت آن اين است كه با نصب يك هاب مركزي امكان افزايش ريموت‌ها به سادگي امكان‌پذير مي‌باشد. كوچك بودن ابعاد تجهيزات ريموت و پايين بودن هزينه هر ريموت از مزيت‌هاي اصلي اين تكنولوژي مي‌باشد.

- Availability اين سيستم‌ها با توجه به حساسيت زياد هاب مركزي وابسته به نوع طراحي اين سايت مي‌باشد. عموما" در هاب مركزي از روش Full Redundant براي تمامي تجهيزات استفاده مي‌نمايند تا امكان بروز مشكل را به حداقل برسانند با اتخاذ اين تدابير نرخ  Availability هاب مركزي به 9/99% مي‌رسد.

تكنولوژي‌هايي كه در بالا معرفي مي گرديد به عنوان روش‌هاي غالب در شبكه‌هاي ماهواره‌اي كنوني در نظر گرفته مي‌شوند.

همان طور كه ملاحظه گرديد هر يك از روش‌هايي كه توضيح داده شد در جاي خود مناسب بوده و انتخاب نهايي يك روش در كاربردهاي چند منظوره و تركيبي نياز به بررسي دقيق‌تر مهندسان اين فن خواهد داشت.

هادي طالبي- شهرام وفا , از شركت صنايع صف 


 

منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم فروردین 1387ساعت 18:58  توسط مجمع الکترونیک  | 

انرزی هسته ای

انرژی هسته ای

دید کلی

وقتی که صحبت از مفهوم  به میان می‌آید، نمونه‌های آشنای انرژی مثل انرژی گرمایی ، نور و یا انرژی  و  در شهودمان مرور می‌شود. اگر ما انرژی هسته‌ای و امکاناتی که این انرژی در اختیارش قرار می‌دهد، آشنا ‌شویم، شیفته آن خواهیم شد.img/daneshnameh_up/0/0c/energihaastehi.jpgآیا می‌دانید که

  • انرژی گرمایی تولید شده از واکنشهای هسته‌ای در مقایسه با گرمای حاصل از سوختن در چه مرتبه بزرگی قرار دارد؟

  • منابع تولید انرژی هسته‌ای که بر اثر سیلابها و رودخانه از صخره شسته شده و به بستر می‌رود، چقدر  می‌تواند تولید کند؟

  • کشورهایی که بیشترین استفاده را از انرژی هسته‌ای را می‌برند، کدامند؟ و ... .

نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای

می‌دانیم که  از  (با بار مثبت) و  (بدون بار الکتریکی) تشکیل شده است. بنابراین  آن مثبت است. اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه‌ها در اثر  خیلی سریع از هم فاصله گرفته و   فوق العاده‌ای پیدا می‌کنند. در کنار این تکه‌ها ذرات دیگری مثل نوترون و  و  نیز تولید می‌شود. انرژی جنبشی تکه‌ها و انرژی ذرات و پرتوهای بوجود آمده ، در اثر برهمکنش ذرات با مواد اطراف ، سرانجام به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. مثلا در واکنش هسته‌ای که در طی آن 235U به دو تکه تبدیل می‌شود، انرژی کلی معادل با 200MeV را آزاد می‌کند. این مقدار انرژی می‌تواند حدود 20 میلیارد کیلوگالری گرما را در ازای هر کیلوگرم سوخت تولید کند. این مقدار گرما 2800000 بار برگتر از حدود 7000 کیلوگالری گرمایی است که از سوختن هر کیلوگرم زغال سنگ حاصل می‌شود.img/daneshnameh_up/e/ee/pressurized.gif
 

 

 

 

 

 

 

 

گرمای حاصل از واکنش هسته‌ای در محیط تولید و پرداخته می‌شود. بعبارتی در طی مراحلی در راکتور این گرما پس از مهارشدن انرژی آزاد شده واکنش هسته‌ای تولید و پس از خنک سازی کافی با آهنگ مناسبی به خارج منتقل می‌شود. گرمای حاصله آبی را که در مرحله خنک سازی بعنوان خنک کننده بکار می‌رود را به بخار آب تبدیل می‌کند. بخار آب تولید شده ، همانند آنچه در تولید برق از زعال سنگ ، نفت یا  متداول است، بسوی توربین فرستاده می‌شود تا با راه اندازی مولد ، توان الکتریکی مورد نیاز را تولید کند. در واقع ، راکتور همراه با مولد بخار ، جانشین دیگ بخار در نیروگاه‌های معمولی شده است.

سوخت راکتورهای هسته‌ای

ماده‌ای که به عنوان سوخت در راکتورهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شکاف پذیر باشد یا به طریقی شکاف پذیر شود.235U شکاف پذیر است ولی اکثر هسته‌های  در سوخت از انواع 238U است. این اورانیوم بر اثر واکنشهایی که به ترتیب با تولید  و بتا به 239Pu تبدیل می‌شود. پلوتونیوم هم مثل 235U شکافت پذیر است. به علت پلوتونیوم اضافی که در سطح جهان وجود دارد نخستین مخلوطهای مورد استفاده آنهایی هستند که مصرف در آنها منحصر به پلوتونیوم است.

میزان اورانیومی که از صخره‌ها شسته می‌شود و از طریق رودخانه‌ها به دریا حمل می‌شود، به اندازه‌ای است که می‌تواند 25 برابر کل مصرف برق کنونی جهان را تأمین کند. با استفاده از این نوع موضوع ، راکتورهای زاینده‌ای که بر اساس استخراج اورانیوم از آب دریاها راه اندازی شوند قادر خواهند بود تمام انرژی مورد نیاز بشر را برای همیشه تأمین کنند، بی آنکه قیمت برق به علت هزینه سوخت خام آن حتی به اندازه یک درصد هم افزایش یابد.

مزیتهای انرژی هسته‌ای بر سایر انرژیها
img/daneshnameh_up/2/29/PH_E_Hasteh.jpg

 

 

 

 

 

بر خلاف آنچه که رسانه‌های گروهی در مورد خطرات مربوط به حوادث راکتورها و دفن پسماندهای پرتوزا مطرح می‌کند از نظر آماری مرگ ناشی ازخطرات تکنولوژی هسته‌ای از 1 درصد مرگهای ناشی از سوختن زغال سنگ جهت تولید برق کمتر است. در سرتاسر جهان تعداد  فعال بیش از 419 می‌باشد که قادر به تولید بیش از 322 هزار مگاوات توان الکتریکی هستند. بالای 70 درصد این نیروگاه‌ها در کشور فرانسه و بالای 20 درصد آنها در کشور آمریکا قرار دارد.

 

برای اینکه بتوانیم در یک محیط ، میدان مغناطیسی برقرار کنیم، باید مقداری انرژی صرف کنیم. این انرژی در میدان ذخیره شده و تحت عنوان انرژی مغناطیسی از آن تعبیر می‌‌شود. این مطلب از قانون القای فاراده به صورت مستقیم نتیجه می‌‌شود.

مقدمه

هرگاه یک منبع ولتاژی را که قادر به ایجاد ولتاژی به اندازه V است، به مداری متصل کنیم، در این مدار جریان الکتریکی برقرار می‌‌شود، اما هر ماده دارای یکمی‌‌باشد، بنابراین مجموع ولتاژ چشمه و نیروی محرکه القایی در مدار با حاصلضرب مقاومت مدار در جریانی که از آن می‌‌گذرد، برابر خواهد بود و چون جریان را به صورت مشتق زمانی تعریف می‌‌کنند، بنابراین می‌‌توان گفت که چشمه ولتاژ یا باتری مقداری کار انجام می‌‌دهد تا مقداری بار الکتریکی را در مدار انتقال دهد.

مقداری از این کار انجام شده توسط منبع ولتاژ یا انرژی تزریق شده به مدار و مقداری هم به صورت گرما تلف می‌‌شود. این انرژی برگشت ناپذیر است. مقدار دیگری از انرژی نیز صرف تغییر
شار در مدار می‌‌شود، یعنی این جمله دوم کاری است که علیه نیروی محرکه القا شده در مدار انجام می‌‌شود. بنابراین اگر در یک مدار صلب و ساکن که بجز اتلاف گرمای ژول هیچ انرژی دیگری از دست نمی‌‌دهد، کار انجام شده توسط باتری با تغییر انرژی مغناطیسی مدار برابر خواهد بود.img/daneshnameh_up/f/fc/faraday.gif

انرژی مغناطیسی مدارهای جفت شده

در بحث الکتریسیته به مجموع چند مقاومت و خازن یا قطعات دیگر الکترونیکی که به یک منبع ولتاژ وصل شده باشد، مدار الکتریکی می‌‌گویند. در بحث مغناطیس به مجموعه سیم پیچی که بر اطراف حلقه‌ای از یک ماده مغناطیسی پیچیده شده باشد، مدار مغناطیسی می‌‌گویند.

حال فرض کنید که دستگاهی متشکل از تعدادی مدار که با یکدیگر برهمکنش دارند، داشته باشیم. برای اینکه بتوانیم انرژی مغناطیسی این دستگاه را بیان کنیم، فرض می‌کنیم در حالت اول کلیه این مدارها بدون جریان هستند و ما تمام جریانها را بطور هماهنگ به مقدار نهایی‌شان می‌‌رسانیم، یعنی در هر لحظه از زمان تمام جریانها کسر یکسانی از مقدار نهایی خود را دارند. البته این امر تنها زمانی درست است که مدارها صلب بوده و محیطهای موجود خطی باشند، تا انرژی نهایی به ترتیب تغییر جریانها بستگی نداشته باشد.

بنابراین اگر جریان هر مدار را با I_i و
شار مغناطیسی القا شده در آن را با Ф_i نشان دهیم، به رابطه زیر خواهیم رسید:که n تعداد مدارها می‌‌باشد. البته این رابطه را می‌‌توان برحسب القا متقابل مدارها نوشت.

چگالی انرژی در میدان مغناطیسی

رابطه‌ای که در قسمت قبلی برای انرژی مغناطیسی مدار محاسبه شد، رابطه مفید است، چون پارامترهای موجود در آن را می‌توان با اندازه گیری مستقیم بدست آورد. از طرف دیگر ، می‌‌توان انرژی را برحسب میدانهای برداری مغناطیسی و بردار شدت میدان مغناطیسی بیان کرد. در این صورت چون رابطه گویاتر است و تصویری را عرضه می‌‌کند که در آن انرژی در خود میدان مغناطیسی ذخیره شده است، لذا این بیان مفیدتر است.

این رابطه نسبت به رابطه قبلی کلی‌تر می‌باشد و اگر محیط مورد نظر ما یک محیط خطی باشد، یعنی بتوانیم با داشتن یکی از مقادیر شدت میدان مغناطیسی (H) یا
القا مغناطیسی (B) یکی را برحسب دیگری محاسبه کنیم، به راحتی می‌‌توانیم مقدار انرژی ذخیره شده در آن مدار را با استفاده از حل یکساده از رابطه زیر محاسبه کنیم:که در آن ضرب موجود از نوع ضرب عددی یا اسکالر است و انتگرال روی حجم مدار انجام می‌‌گیرد.

چگالی انرژی مغناطیسی

تابع انتگرال (یا سیگما) که در رابطه مربوط به انرژی مغناطیسی ظاهر می‌‌گردد، یک ‌است که روی تمام نقاط فضا گرفته می‌‌شود و لذا بدیهی است که می‌‌توانیم انرژی واحد حجم را به عنوان چگالی انرژی مغناطیسی تعریف کنیم، یعنی اگر چگالی انرژی را با μ نشان دهیم، در این صورت خواهد بود.

در مورد خاص اجسام مغناطیسی همسانگر و خطی که بین H و B یک رابطه خطی وجود دارد، یعنی است که در آن μ
تراوایی مغناطیسی ماده می‌‌باشد، لذا رابطه چگالی انرژی به فرم ساده زیر در می‌‌آید:


 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم فروردین 1387ساعت 10:1  توسط مجمع الکترونیک  | 

تبریکات سال نو دوستان شما:

سلام

سال نو مبارک.تبریک های دوستان عزیزمان رسید.


اولین تبریک از طرف آقای گرامی:

salam. aga farzad  yorulmiasan.manim tarafimdan bu
sozu sita goyasan.                                   
           
"butun elektronik oyrancilari yeni iliniz
mubarak." vahid.
 


دومین تبریک از طرف آقای مختاری:

در این نوروز هنگام بینوایان را دعا کن
سینی از هفت سین دل راعطا کن
بینوایان را خدای
از او خواهد که دارد سالت را بهاری

سال نو بر همه دوستان مبارک


سومین تبریک آقای یاری:

سلام سال نو را برشما دوستان عزیزم تبریک عرض میکنم.


واینم تبریک فرزاد خوش لحن حسینی:

 بیر شاخه گل تقدیم ادیرم تمام عزیز یولداشلاریما.

"یک شاخه گل تقدیم میکنم به همه دوستان عزیزم"

 سال نو مبارک.راستی میبخشید اس ام اس نمیتونم بزنم.

قربون همه شما.


راستی شما هم میتونید به دوستانتون دروبلاگ تبریک عید بگید.برای ما نظر بفرستید یا ایمیل.

با نام خودتون دروبلاگ قرار میدیم.

بازم عیدتون مبارک دوستان

                                 


 

                                       دلتا الكترونيك

                                     

                                       

                                                      

    دانلود رایگان کتاب

 

 

                                         فقط با يك تماس،نصب رايكان،يك سال كارانتى وده سال خدمات 

 

 

اتوماسيون صنعتى

كنترل PID

تابلوهاي توزيع ايستاده و ديواري 

تابلوهاي بانك خازن واصلاح ضريب قدرت

تابلوهاي برق شهر زنراتور جنج وار

تابلوهاي راه انداز موتور ستاره مثلث ودرايو

تابلوهاي ميكر و هاي ولتاز

تابلوهاي صفحه متحرك وانواع ركلاتور AC DC

بورس انواع الكترو موتور ، TACO- SERVO -AC- DCمولد تك فاز وسه فاز ،فن، شناور ؛ پمپ، گیربکس، ؛ ؛ پمپ وكيوم و خلاء

 چیلر و بالن

تعمير ركلاتور، درايو،ميكر،تاكو  و انواع الکترو موتور

بورس انواع الكترو موتور ضد انفجار و ضد حريق

وسائل يدكي الكترو موتور  

راه اندازى ورفع عيب دستكاههاى ريسندكى،تراشكارىو بانك خازن

 

بیسیم با برد ۵۰ متر بیسیم با کیفیت عالی دوربین

                                 پخش صدا و تصویر

قیمت :۰۰۰/۵۰ تومان قیمت : ۰۰۰/۱۰۰ تومان قیمت:۶۵۰۰۰ تومان

قیمت استثنائی : ۰۰۰/۴۸ تومان

کیت های الکترونیک پیشرفته

-mp4-flash

لب تاب

کیت های آموزشی

ابزار کار

موتور , گیربکس , استپ موتور

چرخ , زنجیر , چرخ دنده و...

پروگرامر و کیت های میکروکنترلر

سی دی و کتاب های الکترونیک

*       

 

تلفنهاي تماس:09144102398-09359672861-09143008359

 

 

اينور تر


ليست قيمت اينور تر ريال

kw

hp

2400000

0/5

0/65

3100000

0/75

1

4050000

1/5

2

5100000

2/2

3

6620000

4

5/5

10300000

5/5

5/7

11350000

7/5

10

16280000

11

15

18700000

15

20

23000000

22

30

29930000

30

40

 

                   Automation&Drives

                          ABB        

ACS 800 Wall-mounted single drive

ACS 800     Reg

ACS 800-01 1to110kw

ACS 800-03 5to750KVA

ACS 800 free standing drive

ACS 800 free standing ups

ACS 800-02  90to500kw

ACS 800-05 2to160kw

 

Drive

Drive 0/75kw

2200000 rial

Drive 1kw

2560000 rial

Drive 2/2kw

3200000 rial

Drive  7/5kw

45600000 rial

Drive 12kw

51000000 rial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglator

Reglator AC 5KVA

500000 RIAL

Reglator AC 100KVA

2400000 RIAL

Reglator DC1KW

250000 RIAL

Reglator DC22KW

550000 RIAL

                     

 

 

                       

 

                         HI VOLTAGE                     

Meger 6kv AC

17000000 Rial

Meger  3  kv AC

12000000 Rial

Meger 10kv DC

4000000 Rial

Meger 3kv DC

2450000 Rial

 

 

 

 

 

 

اينور ترال جي


ليست قيمت اينور تر ريال

kw

hp

2/500/000

0/5

0/65

3/300/000

0/75

1

4/150/000

1/5

2

5/110/000

2/2

3

6/630/000

4

5/5

10/300/000

5/5

5/7

11/350/000

7/5

10

16/280/000

11

15

18/700/000

15

20

23/400/000

22

30

29/990/000

30

40

 

لطفا قيمتها را مقايسه كنيد در ضمن دوستاني كه مشتري يابي مي كنند

 

يا به صورت عمده (> 3)خريداري ميكنند بيش از 14%تخفيف مي كيرند.

 

 

 

 

البته این لیست کامل نبوده ودر طی چند روز آینده قیمت

 

اینورتر هاي  زيمنس در وبلاگ درج خواهد شد

لطفا اكه قيمت ميخواهيد يا در مورد مدارات سوالي داريد در قسمت نطرات درج نكنيد فقط از طريق پست الكترونيكي يا با شماره هاي زير با ما در ارتباط باشيد

09143008359-09359672861 - 09144102398

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم فروردین 1387ساعت 18:43  توسط مجمع الکترونیک  |